Jak i gdzie kupi? Kusama (KSM) ?atwy przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

O Kusama

KSM rzeczywi?cie pojawi? si? na kilku platformach kryptowalut, ale w przeciwie?stwie do wielu innych g?ównych monet, nie mo?na go by?o naby? za gotówk?. Ale nadal mo?esz kupi? Kusama, kupuj?c Bitcoin za po?rednictwem dowolnej znacz?cej platformy, a nast?pnie przenosz?c si? do innego wymiennika, który handluje t? monet?.

Co to jest Kusama?

Kusama (KSM) to otwarta konfiguracja przedprodukcyjna dla Polkadot, która dzia?a na pierwszym niecertyfikowanym wydaniu Polkadot blockchain. Kusama to framework, który pozwala ka?demu programi?cie wypróbowa? najnowsze warianty programów Polkadot w warunkach rzeczywistych. Kusama jest integraln? cz??ci? ?rodowiska DOT, poniewa? s?u?y jako „sie? kanaryjska”, umo?liwiaj?c odpowiedni? ocen? i weryfikacj? istotnych zmian i aktualizacji kodu przed udost?pnieniem ich szerokiej publiczno?ci na Polkadot.

Oryginalna kryptowaluta programu, KSM, nigdy nie jest monet? ERC20, poniewa? Kusama zarz?dza systemem za pomoc? unikalnej platformy blockchain. Kusama oferuje swoj? konkretn? monet? do ró?nych celów:

  • S?u?y do zarz?dzania systemem.
  • Jest zaanga?owany w funkcjonowanie systemu.
  • Jest po??czony, aby po??czy? ?a?cuch bloków z Kusam? jako para-?a?cuch.
  • To cenna moneta dla cz?onków systemu.

<<KUP KUSAM?>>

Kim s? za?o?yciele Kusamy?

Gavin Wood, Peter Czaban i Robert Habermeier, projektanci Polkadot, za?o?yli Kusama oko?o 2016 roku. Ci, którzy mieli monety sygnalizacyjne DOT w okresie tworzenia blockchain przez Kusama, mog? uzyska? KSM od lipca 2019 roku.

Stowarzyszenie Web-3, którego prezesem jest Gavin Wood, nadzorowa?o wymian? monet na Polkadot (a co za tym idzie Kusama). Web-3 uruchomi? Kusam? przed DOT, z warto?ci? uruchomienia 1,71 USD w grudniu 2019 r. Kusama mia? rozrzut identyczny jak Polkadot. Klienci, którzy kupili DOT w okresie przedsprzeda?y, prawdopodobnie otrzymali równowa?n? ilo?? Kusamy. Grupa od?o?y?a 1% swojego KSM na potencjalne nagrody na platformie KSM.

Dlaczego Kusama jest wyj?tkowa w?ród innych kryptowalut?

Kusama to jedyna w swoim rodzaju „kanaryjska” siatka testowa dla Polkadota. Wi?kszo?? spo?eczno?ci blockchain u?ywa pewnego rodzaju sieci neuronowej do tworzenia zdecentralizowanych aplikacji (dApps) i inicjatyw. Kusama jest w stanie zapewni? dzia?aj?c? wymian?, wykorzystuj?c publiczny system blockchain. Kusama dodatkowo korzysta z szybszych standardów zarz?dzania ni? Polkadot, dzi?ki czemu mo?e dzia?a? do 4x szybciej.

Wykorzystanie wielu ?a?cuchów bloków, systemów centralnych i generowanych przez odbiorców, to kolejny aspekt Kusamy (Parachains). Para-chains to jedyna w swoim rodzaju funkcja, która pozwala klientom obs?ugiwa? alternatywne wyró?nione blockchainy obok systemu Kusama. Zdolno?? do obs?ugi odr?bnych warstw 1 w po??czeniu z kana?em transportowym poprawia rozwój i kompatybilno?? systemu Kusama, zapewniaj?c jednocze?nie bezpiecze?stwo para-?a?cuchów.

<<KUP KUSAM?>>

Gdzie kupi? Kusam??

Kusama (KSM) jest aktywnie przedmiotem obrotu na kilku znanych rynkach handlowych, w szczególno?ci Binance, OKEx i Huobi Global. KSM/USDT, KSM/BTC i KSM/ETH wydaj? si? by? przedstawiane jako najcz?stsze pary gie?dowe dla KSM.

KSM rzeczywi?cie pojawi? si? na kilku platformach kryptowalutowych. Jednak w przeciwie?stwie do wielu innych g?ównych monet, nie mo?na go by?o naby? za gotówk?. Ale nadal mo?esz kupi? Kusama, kupuj?c Bitcoin za po?rednictwem dowolnej znacz?cej platformy, a nast?pnie przenosz?c si? do innego wymiennika, który handluje t? monet?.

<<KUP KUSAM?>>

FAQ

Co mo?na robi? w Kusamie?

W systemie Kusama u?ytkownicy mog? anga?owa? si? w ró?ne zadania. U?ytkownicy mog? odgrywa? rol? w zarz?dzaniu lub prawodawstwie dotycz?cym ?a?cucha, ?wiczy? konfiguracj? walidacji, ustanowi? para-?a?cuch, tworzy? spo?eczno?ci internetowe, produkowa? ranczo na para-?a?cuchowych L1 i wiele wi?cej.

Jak kupi? Kusam??

Zakup KSM jest tak prosty, jak pój?cie do Kriptomatu. Sposoby zakupu Kusamy obejmuj? odwiedzenie ich strony internetowej i wybranie ??danej opcji finansowania.

Jak sprzeda? Kusam??

Je?li obecnie nabywasz KSM i trzymasz go w portfelu handlowym Kriptomat, mo?esz nim handlowa?, przegl?daj?c interfejs u?ytkownika i wybieraj?c preferowan? metod? p?atno?ci.

<<KUP KUSAM?>>

Wniosek

Kusama (KSM) zajmuje szczególn? pozycj? jako najbardziej dochodowy blockchain dost?pny obecnie na rynku kryptowalut. Szybkie tempo i cz?sto burzliwa struktura sieci Kusama stwarzaj? kreatywne i obiecuj?ce perspektywy zarówno dla sponsorów, jak i klientów. Co wi?cej, zosta?a za?o?ona przez Gavina Wooda, wspó?za?o?yciela Ether, ale obejmuje równie? podobny personel programistyczny jak Polkadot oraz kreatywne i niezawodne oprogramowanie Polkadot.

<<KUP KUSAM?>>

Oficjalna strona Kusamy https://kusama.network/

Kusama Medium https://medium.com/polkadot-network/kusama-network-7446706b8f4c

Kusama Twitter https://twitter.com/kusamanetworkCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne