Jak i gdzie kupi? Klaytn ( KLAY) ___ Prosty przewodnik krok po kroku.

Avatar

Opublikowany

włączony

Ten artyku? przedstawia krótki przegl?d Klaytn, systemu opartego na blockchain.

Clayton mo?e by? t? szans?, której szuka?e?, je?li chcesz by? innowacyjny dzi?ki technologii blockchain.

Z ponad 43 znanymi organizacjami w komitecie przywódczym (w tym Binance), ten system jest przeznaczony do wielko?ci.

Co to jest Klaytn (KLAY)?

Clayton, który zosta? wprowadzony w 2019 r., to globalny system blockchain, którego celem jest komunikowanie korzy?ci p?yn?cych z technologii blockchain poprzez oferowanie przyst?pnego interfejsu konsumenta i ?rodowiska programistycznego. Projekt obejmuje najwa?niejsze aspekty otwartych (zdecentralizowanych danych i kontroli, wspó?dzielona administracja) i osobistych (niskie opó?nienia, wysoka rozszerzalno??) blockchainów dzi?ki optymalnemu uk?adowi „hybrydowemu”.

Klaytn stara si?, aby technologia blockchain by?a dost?pna dla wielu klientów, od ma?ych firm po du?e korporacje. Celem firmy jest stworzenie globalnej decentralizacji poprzez blockchain.

<<KUP KLAYTN>>

Kim s? za?o?yciele Klaytn?


GroundX jest firm? zasilaj?c? platform? blockchain Klaytn i jest kierowana przez Jaesuna Han, jej twórc? i dyrektora generalnego. Han uko?czy? uniwersytet Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) z doktoratem z elektrotechniki i informatyki. Rozpocz?? swoj? karier? zawodow? jako profesor bada? doktoranckich w KAIST, sk?d podj?? znacz?ce badania nad oprogramowaniem rozproszonym.

Jaesun Han rozpocz?? swoj? pierwsz? przygod? z przedsi?biorczo?ci? w 2007 roku, kiedy za?o?y? NexR, najwcze?niejsz? korea?sk? firm? zajmuj?c? si? chmur? i przetwarzaniem danych. Han zosta? prezesem zarz?du Consortium of Cloud Computing Research w 2008 roku.

<<KUP KLAYTN>>

Co sprawia, ?e Klaytn jest wyj?tkowy?

U?ytkownicy nie wymagaj? ?adnych umiej?tno?ci technicznych, aby zbudowa? swoj? sie? lub po??czy? si? z innymi istniej?cymi sieciami na Klaytn; u?ytkownicy nie musz? zdobywa? wiedzy w zakresie kryptografii ani mie? wszechstronnej wiedzy na temat technologii blockchain. Jak wynika z publikacji Klaytna, ka?dy mo?e zbudowa? swój symboliczny system ekonomiczny bez anga?owania w pe?ni wyspecjalizowanego eksperta technicznego.

Clayton zapewnia konsumentom mo?liwo?? wyboru lub budowy odpowiedniej sieci zdecentralizowanej (DApp) odpowiadaj?cej ich wymaganiom w ramach spo?eczno?ciowego systemu zdecentralizowanych aplikacji (DApps).


Gdzie mo?na kupi? Klaytn (KLAY)?

Platforma Clayton cieszy si? zainteresowaniem inwestorów korporacyjnych; dlatego znalaz? si? na szczycie listy najlepszych i najs?ynniejszych kryptowalut. Coin-one, który ma najwi?kszy obrót ze sprzeda?y wynosz?cy 110 659 556 USD na dzie? 5 kwietnia 2021 r., jest najodpowiedniejszym miejscem do kupowania tokenów KLAY.

Je?li chcesz zdoby? KLAYa, masz kilka innych przyjaznych opcji:

  • Bittrex
  • OKEx
  • Brama.io

KLAY jest obecnie wyceniany na 1,73 USD i zajmuje 36. miejsce w?ród 100 najlepszych altcoinów pod wzgl?dem kapitalizacji rynku kryptowalut.

KLAY pojawi? si? ju? na kilku gie?dach kryptowalut. Jednak poza innymi g?ównymi kryptowalutami nie mo?na ich naby? za pomoc? waluty fiducjarnej. Niemniej jednak mo?esz kupi? t? monet?, pocz?tkowo kupuj?c Bitcoin za po?rednictwem wymiany fiat-to-crypto, a nast?pnie przechodz?c do alternatywy, która handluje KLAY. W tym przewodniku samouczka przeprowadzimy Ci? przez procedury zakupu KLAYa dog??bnie.

<<KUP KLAYTN>>

Jak zarejestrowa? si? na gie?dzie Fiat-to-Crypto

Klienci powinni najpierw kupi? dowolny z wiod?cych altcoinów, takich jak Bitcoin (BTC). W tym blogu szczegó?owo omówimy dwie najpopularniejsze transakcje fiat-to-crypto, Uphold.com i Coinbase. Oba rynki maj? swoje unikalne struktury cenowe i us?ugi, które szczegó?owo omówimy pó?niej. Sugeruje si?, aby kupuj?cy wypróbowa? oba i wybra? ten, który najbardziej odpowiada jego potrzebom.

Kup BTC za pieni?dze fiducjarne.

Po zako?czeniu procedury KYC zostaniesz poproszony o podanie ?ród?a p?atno?ci. U?ytkownicy tej platformy b?d? mogli skorzysta? z karty kredytowej/debetowej lub przelewu bankowego. U?ytkownicy korzystaj?cy z karty kredytowej b?d? musieli zap?aci? wy?szy koszt, ale te? od razu sfinalizuj? transakcj?. Chocia? przelew bankowy jest ta?szy, ale trwa d?u?ej, niektóre kraje zapewniaj? tanie, szybkie wp?aty gotówkowe w zale?no?ci od miejsca zamieszkania.

Teraz, gdy u?ytkownicy s? gotowi, przejd? bezpo?rednio do lewego górnego rogu i naci?nij ikon? „Handel”, wybierz Bitcoin i zako?cz transakcj?… i to wszystko! W ten sposób u?ytkownicy zrealizowali swoj? pierwsz? transakcj? kryptowalutow?.

<<KUP KLAYTN>>

FAQ

Czy mog? kupi? KLAY za gotówk??


KLAY nie mo?na kupi? bezpo?rednio za pieni?dze. Zamiast tego mo?esz kupi? BTC na rynkach kryptograficznych, takich jak LocalBitcoins i przenie?? swoje BTC na odpowiednie gie?dy AltCoin, aby uko?czy? pozosta?e etapy.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup KLAYa w Europie?

Tak, Europa jest ogólnie jednym z najwygodniejszych obszarów do zakupu kryptowalut. Banki cyfrowe istniej?, w których mo?esz zarejestrowa? konto w banku i przenosi? ?rodki na gie?dy, takie jak Coinbase i Uphold.

Czy istniej? alternatywne platformy do kupowania KLAYa lub Bitcoina za pomoc? kart kredytowych?

Tak, jest to bardzo przyjazna dla u?ytkownika strona internetowa do kupowania Bitcoin za pomoc? kart kredytowych. To handel kryptowalutami w czasie rzeczywistym, który pozwala kupowa? i sprzedawa? kryptowaluty za pomoc? karty kredytowej. Ma bardzo przyjazn? dla u?ytkownika konstrukcj?, a proces zakupu jest stosunkowo oczywisty.

Wniosek

Klaytn umo?liwia szybki rozwój aplikacji rzeczywistych na du?? skal?, umo?liwiaj?c u?ytkownikom ko?cowym optymalizacj? oferty bez wcze?niejszej znajomo?ci blockchain lub kryptowaluty.

<<KUP KLAYTN>>

Oficjalna strona Klaytn - https://www.klaytn.com/

Klaytn Twitter - https://twitter.com/klaytn_official

Klaytn Reddit - https://reddit.com/r/klaytn

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne