Jak i gdzie kupi? Kin (KIN): ?atwy przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Pojawienie si? technologii blockchain w po??czeniu z pragnieniem zespo?u Kik stworzenia wirtualnego zasobu, który móg?by by? u?ywany w taki sam sposób, jak jego system wiadomo?ci b?yskawicznych. Po debiucie w 2017 roku Kin zwróci? na siebie uwag? opinii publicznej obiecuj?c, ?e usunie szereg przeszkód, które jego twórcy uwa?aj? za utrudniaj?ce rozwój wspó?czesnej gospodarki cyfrowej:

Kin chce zach?ci? do rozwoju otwartego ekosystemu aplikacji skoncentrowanych na u?ytkownikach. Kin d??y do zbudowania zdecentralizowanej globalnej gospodarki cyfrowej opartej na wi?kszych spo?eczno?ciach, eliminuj?c potrzeb? nadzorowania jej przez jedn? wszechmocn? w?adz?.

<<Kup Kina>>

O Kin

Kin to kryptowaluta stworzona przez Kik, platform? mediów spo?eczno?ciowych. Jego celem jest zach?cenie organizacji do rozwijania towarów i us?ug opartych na sieci. Kin zosta? pocz?tkowo wprowadzony jako token ERC20 w sieci Etheruem. G?ówna waluta ekosystemu Kik, zaprojektowana, aby umo?liwi? u?ytkownikom kupowanie produktów i us?ug cyfrowych oraz zarabianie twórcom aplikacji. Kin, skrót od Kinship, zosta? stworzony w celu wzmocnienia wi?zi spo?eczno?ci Kik.

 

W cyfrowym ekosystemie aplikacji i us?ug konsumenckich kryptowaluta Kin jest wykorzystywana jako pieni?dz. Zosta? po raz pierwszy wydany jako token ERC20 w sieci Ethereum i mia? by? podstawowymi pieni?dzmi ekosystemu wiadomo?ci Kik. Kik ustanowi? wcze?niej system punktów nagród, a nie kryptowalut?, zwany Kik Points, który zako?czy? dzia?alno?? w 2017 roku. Kin to skrót od Kinship, poniewa? jego celem by?o rozwijanie relacji w spo?eczno?ci Kik.

 

<<Kup Kina>>

 

Co to jest Kin [KIN]?

Kin (KIN) to zdecentralizowana sie? us?ug cyfrowych do codziennego u?ytku, a tak?e nowa waluta cyfrowa opracowana przez zespó? Kik. Kik, kanadyjski portal spo?eczno?ciowy, stworzy? token Kin, aby zapewni? platform? blockchain.

 

Kin powsta? w wyniku wcze?niejszej próby komercjalizacji sieci, która od pocz?tku obiecywa?a darmowe us?ugi. Po decyzji o porzuceniu tradycyjnych metod reklamowych, twórcy Kik dostrzegli mo?liwo?? zbudowania systemu „Kik Points”, który u?ytkownicy mogliby zdobywa? wchodz?c w interakcj? z ukierunkowanymi reklamami lub graj?c w ró?ne gry na stronie. Punkty mo?na nast?pnie wykorzysta? do zakupu cyfrowych przedmiotów na Kik, takich jak spersonalizowane naklejki i emotikony. Model zosta? dobrze przyj?ty przez publiczno??, zach?caj?c twórców do próby zastosowania podobnych pomys?ów do stworzenia pe?noprawnej kryptowaluty o ?wiatowych ambicjach.

 

<<Kup Kina>>

 

Kim s? za?o?yciele Kin [KIN]?

Josh Doner jest wspó?za?o?ycielem Kin.

 

Kin zosta? pocz?tkowo wprowadzony na rynek we wrze?niu 2017 r. poprzez pierwsz? ofert? monet (ICO), która zebra?a oko?o 100 milionów dolarów w gotówce klientów w zaledwie dwa tygodnie. Ekosystem Kin zosta? „zbudowany wyra?nie, aby zjednoczy? ludzi w nowej wspólnej gospodarce”, wed?ug jego projektantów, a kryptowaluta s?u?y jako „podstawa zdecentralizowanego ekosystemu us?ug cyfrowych”.

 

Kik zosta? stworzony w 2009 roku przez niewielk? grup? studentów Uniwersytetu Waterloo, którzy byli podekscytowani pomys?em. Zamierzali zburzy? bariery i stworzy? startup, który pozwoli u?ytkownikom komunikowa? si? z kimkolwiek, gdziekolwiek w danym momencie si? znajduje.

 

<<Kup Kina>>

 

Co sprawia, ?e Kin jest wyj?tkowy?

Z kilku powodów token Kin ró?ni si? od innych tokenów. Po pierwsze, nie jest to typowy token ERC-20; zamiast tego wykorzystuje Ethereum dla p?ynno?ci i platform? Stellar, aby zwi?kszy? szybko?? transakcji. Co wi?cej, firma inwestuje znaczn? ilo?? pieni?dzy – oko?o 3 milionów dolarów – aby zach?ci? programistów do pracy nad tokenem za po?rednictwem strony KinEcosystem. Aplikacja Kinit to pierwsza próba zach?cenia zwyk?ych ludzi do korzystania z tej technologii.

 

Oprogramowanie pozwala u?ytkownikom zarabia? codziennie kilka dolarów, które mog? nast?pnie wymieni? na karty podarunkowe i inne nagrody. Kik, wed?ug CCN, zbudowa? system bez planu przychodów, a zamiast tego zamierza korzysta? z gratisów, aby zach?ci? do korzystania z tokenów.

 

<<Kup Kina>>

Gdzie mo?na kupi? Kin [KIN]?

KIN mo?na znale?? na wielu gie?dach. Je?li zastanawiasz si?, gdzie kupi? KIN, g?ównymi platformami do handlu KIN s? teraz FTX, CoinTiger, ZT, HitBTC i Bitrue.

 

<<Kup Kina>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? KIN za gotówk??

Nie. W tej chwili nie b?dziesz móg? kupi? tokenów KIN za gotówk?, dlatego b?dziesz musia? je kupi? za pomoc? innej kryptowaluty.

Ile monet KIN jest w obiegu?

Kryptowaluta Kin (KIN) jest aktywem cyfrowym. W obiegu znajduje si? 10 000 000 000 000 monet KIN.

Od jakich czynników zale?y cena sieci KIN [KIN]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? KIN.

 

<<Kup Kina>>

 

Kin Oficjalna strona internetowa – https://kin.org/

 

Kin Medium – https://medium.com/kinfoundation

 

Kin Twitter – https://twitter.com/kin_ecosystem

 

Kin Reddit – https://reddit.com/r/KinFoundation

 

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne