Jak i gdzie kupi? KardiaChain [KAI] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

KardiaChain ma dwuw?z?ow? topologi?, która pozwala mu ??czy? si? z innymi ?a?cuchami bloków, a tak?e sharding dla skalowalno?ci i protoko?ów kryptograficznych dla programistów.

W ci?gu ostatnich 24 godzin KardiaChain zyska? 0,98 proc. Z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 158 787 605 USD, obecny ranking CoinMarketCap to #306.

W obiegu znajduje si? 2 824 500 000 monet KAI, a maksymalna dost?pno?? to 5 000 000 000 monet KAI. Obecna cena KardiaChain wynosi 0,056218 USD, a 24-godzinny obrót wynosi 1 193 774 USD. W systemie rejestrowana jest cena KAI do USD.

<<KUP KardiaChain>>

O KardiaChain KAI

KardiaChain to zdecentralizowana kryptowaluta, która aspiruje do tego, aby by? zdoln? do integracji i „nieinwazyjn?”, co oznacza, ?e blockchainy mog? do??cza? do sieci bez modyfikowania w?asnych algorytmów.

KardiaChain zapowiada si? jako pierwszy blockchain, który jest ca?kowicie nieinwazyjny i interoperacyjny. Osi?ga to przede wszystkim dzi?ki technologii podwójnego w?z?a g?ównego, która umo?liwia blockchainowi dost?p zarówno do w?asnej ksi?gi, jak i do ksi?gi innych platform w tym samym czasie.

CertiK, firma konsultingowa ds. bezpiecze?stwa blockchain, przeprowadzi?a ocen? sieci g?ównej KardiaChain w grudniu 2020 r., tu? przed jej debiutem, stwierdzaj?c, ?e „wszystkie problemy wykryte w ramach audytu zosta?y formalnie naprawione przez zespó?”.

<<KUP KardiaChain>>

Co to jest KardiaChain KAI?

KAI zosta? po raz pierwszy uruchomiony jako token ERC-20 w ?a?cuchu blokowym Ethereum, ale pó?niej zosta? wymieniony na token natywny dla ?a?cucha blokowego KardiaChain po uruchomieniu sieci g?ównej.

KAI, natywny token platformy, jest wykorzystywany do obstawiania, op?at transakcyjnych, udzia?u w us?ugach i wdra?ania inteligentnych kontraktów.

Dodatkowe 500 milionów KAI (10%) zosta?o zarezerwowane na zach?ty blokowe, które zostan? roz?o?one na okres dziesi?ciu lat.

KardiaChain zosta? opublikowany w pa?dzierniku 2018 r., a jego sie? g?ówna uruchomiona w grudniu 2020 r.

Kim s? za?o?yciele KardiaChain KAI?

Huy Nguyen i Tri Pham, dwaj starzy przyjaciele ze szko?y ?redniej, uruchomili KardiaChain, z Phamem jako dyrektorem generalnym i Hguyenem jako dyrektorem ds. technologii.

Skupili si? na rynku wietnamskim i wprowadzili KardiaChain jako rozwi?zanie dla interoperacyjno?ci blockchain zorientowanej na przedsi?biorstwa, przy wspó?pracy obu umys?ów.

<<KUP KardiaChain>>

Co sprawia, ?e KardiaChain KAI jest wyj?tkowy?

Platforma zainicjowa?a wiele inicjatyw maj?cych na celu zwi?kszenie akwizycji, w tym „przyjmowanie zdecentralizowanych aplikacji”, które zawieraj? cechy zarówno scentralizowanych, jak i zdecentralizowanych aplikacji; oszcz?dno?ci na do?adowaniach telefonów komórkowych dla abonentów Viettel, którzy zarejestruj? si? w KAI; oraz KAIstarter, zdecentralizowan? platform? pozyskiwania funduszy i dzielenia si? dochodami.

Inne projekty i platformy, z którymi KardiaChain wspó?pracuje, to NEM (XEM), MANTRA DAO (OM), ShareRing i Bounce Finance (BOT).

<<KUP KardiaChain>>

Gdzie mo?na kupi? KardiaChain KAI?

Kilka gie?d kryptowalut, w tym Bilaxy, KuCoin, Hoo i Gate.io, sprzedaje KAI. Mo?na go wymieni? na po?udniowokorea?ski won, Bitcoin (BTC), Ether (ETH) i Tether, stablecoin (USDT).<<KUP KardiaChain>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce KardiaChain KAI

Ile monet KardiaChain KAI znajduje si? obecnie w obiegu?

Ca?y obieg monet dla KardiaChain to 5 miliardów KAI.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje KardiaChain KAI?

Dzi?ki oddelegowanej funkcji Bizantine Fault Tolerance sie? KardiaChain jest zabezpieczona. Nowe bloki dodawane do sieci musz? by? potwierdzane liczb? dwóch trzecich, a inwestorzy mog? zleci? weryfikacj? transakcji zaufanym stronom trzecim.

Od jakich czynników zale?y cena KardiaChain KAI?

Wp?ywy i wyp?ywy gie?dowe, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to powi?zane ze sob? zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? KAI.

<<KUP KardiaChain>>

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

Dlatego jest wystarczaj?co du?o, by przytoczy?, ?e tokeny KardiaChain KAI zosta?y zaktualizowane do nowego, wszechczasowego wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 0,056 USD za token.

Zwi?kszona warto?? KardiaChain KAI wystarczy, aby udowodni? swoj? warto?? w oczach interesariuszy i przysz?ych inwestorów. Oprócz tego KAI z ka?dym bitem akcji dozwolonym dla u?ytkowników daje kolejn? mo?liwo?? handlu.
<<KUP KardiaChain>>


Oficjalna strona KardiaChain KAI - https://www.kardiachain.io/

KardiaChain KAI Twitter - https://twitter.com/KardiaChain

KardiaChain KAI Reddit - https://reddit.com/r/KardiaChain/


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne