Jak i gdzie kupi? IoTex (IOTX) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Jak i gdzie kupi? IoTex (IOTX) — prosty przewodnik krok po kroku

IoTeX zosta? zainicjowany z ambicj? wzmocnienia otwartej ekonomii dla maszyn w 2017 roku. Jest to platforma typu open source i zdecentralizowany system, który u?atwia interakcj? mi?dzy lud?mi a maszynami. Zapewnia równie? integralno??, wolno?? i odpowiednio skonstruowane bod?ce ekonomiczne.

Technologia blockchain IoTeX zosta?a stworzona, aby ??czy? inteligentne urz?dzenia ze zdecentralizowanymi aplikacjami. Dzi?ki temu subskrybenci mieliby pe?n? kontrol? nad swoimi gad?etami i danymi. Wed?ug strony internetowej IoTeX, blockchain jest obecnie wykorzystywany przez ponad 6900 urz?dze?.


<<Kup IoTex>>

O IoTexie

Mi?dzynarodowy zespó? ponad 40 badaczy i in?ynierów opracowa? od podstaw IoTex z blockchainem kompatybilnym z EVM, korzystaj?c z innowacyjnej umowy Roll-DPoS wprowadzonej w kwietniu 2019 r. Jest u?ywany przez ponad 100 przedstawicieli na ca?ym ?wiecie i przefiltrowa? ju? ponad 10 milionów transakcji. Zespó? stworzy? infrastruktury do ??czenia si? z ?a?cuchami bloków Ethereum, BSC i Heco na szczycie ?a?cucha bloków IoTeX, takie jak portfel ioPay (https://iopay-wallet.iotex.io/) i most ioTube (https:// tube.iotex.io/), który obs?uguje dziesi?tki tysi?cy u?ytkowników. IoTeX umo?liwia skalowanie DApps opartych na EVM bez ponoszenia wysokich kosztów gazu.

IoTeX (IOTX) to natywny token kryptowaluty platformy IoTeX blockchain. Jego cel jest powi?zany z Internetem Rzeczy (IoT), fraz? odnosz?c? si? do rosn?cej liczby inteligentnych gad?etów, takich jak kamery bezpiecze?stwa, drony i urz?dzenia do noszenia na ciele.<<Kup IoTex>>

Co to jest IoTex [IOTX]?

IoTeX (IOTX) to solidne prywatne rozwi?zanie typu „blockchain-w ramach ?a?cucha bloków” dla Internetu rzeczy (IoT). Ma ??czy? fizyczny ?wiat urz?dze? internetowych blok po bloku, a dzi?ki procesowi konsensusu Roll-DPoS b?dzie zarówno wydajny, jak i elastyczny. IoTeX oferuje równie? prost? metod? zachowania prywatno?ci przy stole.

Jest to prywatny blockchain w ramach rozwi?zania blockchain, którego celem jest umo?liwienie korzystania z Internetu rzeczy (IoT). Dzi?ki zastosowaniu unikalnej metody konsensusu Roll-DPoS, IoTeX zosta? opracowany, aby po??czy? fizyczny ?wiat urz?dze? internetowych, a jednocze?nie by? szybki i skalowalny.

IoTeX ma wbudowane ró?ne procedury, aby zapewni? prywatno?? u?ytkowników i transakcji. Jedn? z metod jest u?ycie podpisów pier?cieniowych. Zawiera równie? niezawodny kod p?atno?ci, który ukrywa adres odbiorcy transakcji.

<<Kup IoTex>>

Kim s? za?o?yciele IoTex [IOTX]?

Raullen Chai, Qevan Guo, Xinxin Fan i Jing Sun to jasne gwiazdy, które za?o?y?y IOTX.

Raullen Chai nie tylko stworzy? IoTeX, ale jest tak?e konsultantem w BootUP Ventures i cz?onkiem Industrial Internet Consortium's Industrial Distributed Ledger Task Group. Wcze?niej pracowa? w Uber jako kierownik dzia?u bada? i rozwoju kryptowalut oraz in?ynierii bezpiecze?stwa.

Wspó?za?o?yciel Hyperconnect Lab, Qevan Guo, jest równie? wspó?za?o?ycielem. Pracowa? w Facebooku jako naukowiec i kierownik ds. in?ynierii.

Xinxin Fan pracowa? jako starszy badacz w Ameryce Pó?nocnej w Bosch Research and Technology Center przed opracowaniem IoTeX. Pracowa? równie? na Uniwersytecie Waterloo jako naukowiec i koordynator projektów.

Jing Sun jest równie? cz?onkiem zespo?u w Sparkland Capital.

<<Kup IoTex>>

Co sprawia, ?e IoTex jest wyj?tkowy?

Jednym z unikalnych aspektów projektowych IoTeX jest to, ?e mo?e on wspó?pracowa? z jego ?a?cuchami bloków. U?ycie g?ównego ?a?cucha bloków odbywa si? w po??czeniu z ?a?cuchami bocznymi.

IoTeX to zdecentralizowane centrum finansowe, które zasila maszyny, od inteligentnych domowych gad?etów po niezale?ne samochody. W tym celu firma IoTeX stworzy?a i wdro?y?a wysokowydajny, wymagaj?cy wysokich umiej?tno?ci blockchain kompatybilny z EVM, który zapewnia elastyczno?? i skalowalno?? dla ró?nych aplikacji. Ponadto na ?a?cuchu bloków opracowywane s? oprogramowanie po?rednicz?ce i dappy, aby realizowa? samodzielne urz?dzenia i prawdziwe wyrocznie.

IOTX to natywna moneta, która kontroluje podstawowy protokó? dla blockchain, podczas gdy jest wykorzystywana jako gaz protoko?u blockchain. Burndrop to nietypowy ekonomiczny projekt prowadz?cy do deflacji IOTX, gdy liczba urz?dze? koordynowanych przez IoTeX ro?nie, a liczba urz?dze? ro?nie.<<Kup IoTex>>

Gdzie mo?na kupi? IoTex [IOTX]?

Monety IoTex (IOTX) s? dost?pne na wi?kszo?ci g?ównych gie?d, w tym:

  • Binance
  • Huobi Global
  • HBTC
  • Xtheta Global
  • Gie?da VCC

<<Kup IoTex>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mog? kupi? IoTex [IOTX] za gotówk??

Nie ma bezpo?redniej metody zakupu IOTX za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c swoje BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup IoTex [IOTX] w Europie?

Tak, w rzeczywisto?ci Europa jest ogólnie jednym z naj?atwiejszych krajów do nabycia kryptowaluty. Istniej? równie? banki internetowe, w których mo?na za?o?y? konto i wysy?a? ?rodki na gie?dy takie jak Coinbase i Uphold.

Jaki jest najta?szy sposób na zakup IoTexu?

Z Binance otrzymujesz ni?sze koszty handlu ni? na innych gie?dach. U?yj kodu rabatowego: EE59L0QP, aby otrzyma? 10% rabatu na wszystkie koszty handlowe.

<<Kup IoTex>>

Oficjalna strona internetowa IoTex – https://www.iotex.io/

IoTex Twitter – https://twitter.com/iotex_io

IoTex Reddit – https://reddit.com/r/IoTex

IoTex Medium – http://medium.com/iotex
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne