Jak i gdzie kupi? IOTA [MIOTA] — prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Chocia? jest to jedna z najcenniejszych kryptowalut pod wzgl?dem kapitalizacji rynkowej, jest tylko kilka gie?d, na których mo?esz teraz kupi? IOTA. Maj?c to na uwadze, wyja?ni? Ci najpopularniejsze obecnie dost?pne opcje i przeprowadz? Ci? przez proces zakupu tokenów IOTA.

O IOTA

Fundacja IOTA, za?o?ona 3 listopada 2017 r. przez Dominika Schienera i Davida Snsteba w Niemczech jako formalna korporacja non-profit, jest firm? non-profit o otwartym kodzie ?ród?owym stoj?c? za technologi? rozproszonej ksi?gi rachunkowej IOTA (DLT) i innymi powi?zanymi systemy.

IOTA przeprowadzi?a wyprzeda? t?umów, aby pomóc sfinansowa? swój rozwój pod koniec 2015 r., Zarabiaj?c nieco ponad 500 000 USD w walutach cyfrowych. Ca?a poda? tokenów zosta?a podzielona proporcjonalnie do rejestruj?cych si? na sprzeda? t?umu w ramach transakcji genesis i nigdy nie wzro?nie.


<<KUP IOTA>>

Co to jest IOTA?

Fundacja IOTA stworzy?a IOTA, technologi? rozproszonej ksi?gi (DLT). IOTA przedstawia si? jako „pierwsza rozproszona ksi?ga rachunkowa o otwartym kodzie ?ród?owym, stworzona, aby zasila? przysz?o?? Internetu Rzeczy za pomoc? beztroskich towarów wirtualnych i integralno?ci danych maszynowych”.

Wi?kszo?? kryptowalut wykorzystuje typowy projekt blockchain. Jednak IOTA nie. Zamiast tego stworzy? Tangle, nowy system oparty na matematycznej idei Directed Acyclic Graphs (DAG). Ka?dy w?ze? w pl?taninie DAG musi zatwierdzi? dwie poprzednie transakcje w innych w?z?ach, aby jego w?asna transakcja by?a akceptowalna.

Ma to dwie konsekwencje. Po pierwsze, eliminuje „górników” jako podmioty do walidacji transakcji, eliminuj?c potencjalne w?skie gard?o, gdy szybko?? i wolumen transakcji s? wysokie. Po drugie, rozwój i tempo platformy zale?? od liczby u?ytkowników sieci.


Kim s? za?o?yciele IOTA?

Albert Hicks, Lonnie Spruill Jr., Charles Briscoe, Frank Coakley, John Slade, Barron Willis, Webster Lewis, Charles Brown, Louis Hudnell, Charles Gregory, Elias Dorsey, Jr. i Michael Williams byli honorowymi pionierami Ioty Phi Theta .

Z ró?nych powodów ta grupa ch?opaków by?a inna ni? wszystkie. Przede wszystkim wielu uczestników by?o wieloletnimi kumplami. Spruill, Coakley, Dorsey i Gregory znali si? od podstawówki, a Spruill i Coakley byli kumplami, odk?d byli ma?ymi dzie?mi.


<<KUP IOTA>>


Co sprawia, ?e IOTA jest wyj?tkowa?

Osoby fizyczne i firmy mog? komercjalizowa? swoje dane za pomoc? protoko?u IOTA. W tym celu IF stworzy?a niezale?ny i zdecentralizowany handel.

Osoba mo?e zainstalowa? czujnik, zbiera? dane ?rodowiskowe, takie jak temperatura, wilgotno?? powietrza i ci?nienie, a nast?pnie wprowadza? te informacje bezpo?rednio na rynek. Ka?dy mo?e wykorzysta? t? pl?tanin?, poniewa? jest otwarta, wolna i czuje si?.

Token IOTA umo?liwia organizacjom na ca?ym ?wiecie dost?p do tych danych i p?acenie za nie. Mo?esz skorzysta? z pl?taniny za darmo i nie musisz u?ywa? tokena. Wkrótce mo?liwe b?dzie owini?cie Bitcoina w IOTA i wymian? bez ponoszenia ?adnych op?at.

Gotowo?? Iota Phi Theta do wprowadzania cennych zmian w spo?ecze?stwie, skupiaj?c si? na spo?eczno?ci afroameryka?skiej, b?dzie ros?a i umacnia?a si? wraz ze wzrostem i rozwojem organizacji. Iota Phi Theta sta?a si? synonimem b?yskotliwo?ci w ró?nych dziedzinach w ca?ych Stanach Zjednoczonych.

Gdzie mo?na kupi? IOTA?

Przede wszystkim musisz zrozumie? swoje cele inwestycyjne.

Jakie s? Twoje cele?

Sugerujemy zakup tokenów IOTA na gie?dzie kryptograficznej, je?li chcesz dowiedzie? si? wi?cej o technologii le??cej u podstaw IOTA, za?o?y? w?asny portfel i wysy?a? transakcje przez Tangle.

Kliknij tutaj, aby dowiedzie? si? wi?cej o tym, jak to dzia?a.

Je?li interesuj? Ci? wahania cen bitcoinów, prostsza opcja eliminuje potrzeb? radzenia sobie z zabezpieczeniami portfela.

Obecnie istniej? tylko dwie platformy o znacznej aktywno?ci transakcyjnej IOTA i ?adna z nich nie akceptuje depozytów w pieni?dzach fiducjarnych (USD, EUR itp.). Je?li nie masz jeszcze kryptowalut, b?dziesz musia? kupi? Bitcoin lub Ethereum, zanim b?dziesz móg? kupi? IOTA.


<<KUP IOTA>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mog? kupi? MIOTA za gotówk??

U?ytkownik musi ju? posiada? inn? monet?, tak? jak bitcoin lub Ethereum, przed zakupem MIOTA. IOTA mo?na kupi? tylko poprzez wymian? na inn? monet?.

Coinbase to prosta i godna zaufania gie?da do kupowania bitcoinów lub innych kryptowalut po raz pierwszy. Pobiera pocz?tkowy depozyt pieni?dzy fiducjarnych (dolary, euro itp.) za pomoc? metody p?atno?ci lub bezpo?redniej transakcji na koncie bankowym. Z drugiej strony wiele banków nie pozwala ju? klientom kupowa? kryptowalut za pomoc? kart bankowych.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup MIOTA w Europie?

Je?li chcesz po prostu zainwestowa? w IOTA w celach spekulacyjnych (i nie potrzebujesz dost?pu do rzeczywistych tokenów IOTA), eToro jest prawdopodobnie naj?atwiejszym sposobem post?powania. eToro to platforma handlowa specyficzna dla kryptowalut. Umo?liwia kupowanie i sprzedawanie IOTA za pieni?dze fiducjarne (dolary, euro i inne waluty) za pomoc? ró?nych metod p?atno?ci.

Jaki jest najta?szy sposób na zakup MIOTA?

Binance to zupe?nie nowa gie?da kryptowalut. 3 lipca 2017 r. startup zebra? 15 milionów dolarów w nieca?e trzy minuty dzi?ki wst?pnej ofercie monet (ICO).

Gie?da zacz??a dzia?a? 14 lipca, nieca?e dwa tygodnie pó?niej. Cho? jest zrozumia?e, ?e nale?y uwa?a? na now? gie?d?, Binance szybko zyska? na popularno?ci, konsekwentnie plasuj?c si? w pierwszej dziesi?tce dziennych wolumenów transakcji wszystkich transakcji walutowych.


Wniosek

Nadrz?dn? ambicj? IOTA jest zmiana Internetu Rzeczy poprzez ??czenie mikrotransakcji na wszystkich pod??czonych urz?dzeniach przy zerowych op?atach. IOTA mo?e mie? przed sob? dobr? przysz?o?? dzi?ki bezproblemowej metodzie wymiany pieni?dzy.


<<KUP IOTA>>

Oficjalna strona IOTA https://www.iota.org/

Konto IOTA na Twitterze https://twitter.com/iota

Konto IOTA Tangle https://thetangle.org/

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne