Jak i gdzie kupi? IOST(IOST) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

IOST to chi?skie rozwi?zanie problemu skalowalno?ci wielu sieci blockchain, który by? najbardziej popularn? wiadomo?ci? w 2018 roku. IOST oferuje ogromn? liczb? dappów i u?ytkowników dappów, co jest godne uwagi, bior?c pod uwag?, ?e jest to wci?? stosunkowo nowy blockchain w porównaniu do inne blockchainy „Wielkiej Czwórki”. Obecnie najpopularniejszymi aplikacjami IOST s? hazard, gry i gie?dy. Zespó? ma ogromne plany na 2019 rok, w tym pozyskanie ponad 100 milionów u?ytkowników. Aby to zrobi?, b?d? musieli stale zwi?ksza? liczb? dappów i ich u?ywania, a tak?e rozszerza? swoje relacje z ró?nymi organizacjami. Zamierzaj? kontynuowa? wspó?prac? z innymi gie?dami i wzmocni? swój zespó?, aby zbudowa? „pierwszy na ?wiecie skalowalny ORAZ zdecentralizowany projekt blockchain”.

<<Kup IOST>>

O IOST

IOST to technologia blockchain na poziomie przedsi?biorstwa, opracowywana z Internetu us?ug. Platforma koncentruje si? na technologii blockchain, która jest gotowa do szerokiego wdro?enia za po?rednictwem Blockchain as a Service. Technologia ta odró?nia si? od istniej?cych systemów blockchain wydajnym rozproszonym shardingiem, protoko?em node-to-shard i weryfikacj? konsensusu Proof of Believability.

<<Kup IOST>>

Co to jest IOST [IOST]?

IOST promuje si? jako ultraszybki, w pe?ni rozwini?ty i zdecentralizowany blockchain i ekosystem z w?asnymi w?z?ami, portfelami i mechanizmem konsensusu „dowodu wiarygodno?ci” „nast?pnej generacji”.

In?ynierowie IOST chc? stworzy? najlepsz? platform? dla us?ug online, która spe?ni wysokie standardy bezpiecze?stwa i skalowalno?ci w zdecentralizowanym ekosystemie. Platforma jest skierowana do dostawców us?ug i programistów blockchain, którzy potrzebuj? szybkiej i niezawodnej infrastruktury.


<<Kup IOST>>

Kim s? za?o?yciele IOST [IOST]?

Jimmy Zhong, Terrence Wang, Justin Li, Ray Xiao, Sa Wang i Kevin Tan opracowali projekt w styczniu 2018 roku.

Zhong stworzy? równie? dodatkowe firmy cyfrowe w Stanach Zjednoczonych i Chinach. Wystawi? na sprzeda? swoj? pierwsz? firm?, platform?, na której studenci mogli wymienia? si? notatkami z zaj??, za 40 milionów dolarów, b?d?c jeszcze na studiach. Nast?pnie wróci? do Pekinu, gdzie wspó?tworzy? m.in. IOST.

Wcze?niejsze do?wiadczenie Wanga obejmuje prac? jako programista dla Ubera. Posiada tytu? licencjata informatyki oraz tytu? magistra informatyki uzyskany na Uniwersytecie Princeton.

Li wcze?niej pracowa? w Goldman Sachs jako finanse korporacyjne, a tak?e pracowa? w Mobike na stanowisku analityka danych. By? licencjatem informatyki i matematyki stosowanej. Tan by? w tym czasie wspó?za?o?ycielem Ethercap i uko?czy? Uniwersytet Tsinghua i uzyska? dyplom z informatyki.

Dora, firma zajmuj?ca si? sztuczn? inteligencj? specjalizuj?ca si? w inteligentnych kioskach, zosta?a za?o?ona przez Xiao, Jimmy'ego i Sa. Na uniwersytecie specjalizowa? si? w informatyce i ekonomii ilo?ciowej.


<<Kup IOST>>

Co sprawia, ?e IOST jest wyj?tkowy?

Architektura blockchain IOST jest otwarta i zbudowana tak, aby by?a bezpieczna i skalowalna, a jej celem jest, aby jeden dzie? s?u?y? jako szkielet dla us?ug internetowych.

Zespó? IOST wprowadzi? metod? konsensusu „dowód wiary”, aby zagwarantowa?, ?e przetwarzanie transakcji jest bezpieczne i wydajne.

Jednym z najbardziej pal?cych problemów, które IOST stara si? rozwi?za?, jest to, ?e du?e korporacje mog? nie by? w stanie wdro?y? ?a?cuchów bloków w ?rodowisku zorientowanym na klienta, chyba ?e s? skalowalne. Jako rozwi?zanie tego problemu proponuje si? token Internetu us?ug.

Ethereum to najcz??ciej u?ywana platforma inteligentnych kontraktów dla programistów. Jest równie? porównywalny z EOS i TRON, które s? niezwykle skalowalnymi inteligentnymi systemami kontraktowymi o szerokim zastosowaniu. Najwi?ksz? ró?nic? mi?dzy IOST a jego konkurentami jest to, ?e obiecuje by? w stanie wykona? 100 000 transakcji na sekund?, w porównaniu do 20 dla Ethereum, 2000 dla Tron i 4000 dla EOS.<<Kup IOST>>

Gdzie mo?na kupi? IOST [IOST]?

Mo?esz kupi? IOST z wielu platform wymiany. Binance to najbardziej znana nazwa w handlu tokenem IOST. Niektóre inne wa?ne nazwy to Bittrex, CoinEx, Livecoin i Bitrue.

<<Kup IOST>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? IOST za gotówk??

Nie. Nie ma mo?liwo?ci zakupu IOST za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c swoje BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

W jaki sposób sie? IOST dba o bezpiecze?stwo swoich danych?

IOST koncentruje si? przede wszystkim na protokole dowodu wiarygodno?ci (PoB) i wydajnym rozproszonym shardingu (EDS), aby zwi?kszy? skalowalno?? i bezpiecze?stwo swojego ?a?cucha bloków.

Od jakich czynników zale?y cena sieci IOST [IOST]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? IOST.

<<Kup IOST>>

Oficjalna strona IOST – http://iost.io/

IOST Medium – https://medium.com/@iostoken

IOST Twitter – https://twitter.com/IOST_Official

IOST Reddit – https://reddit.com/r/IOStoken
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne