Jak i gdzie kupi? inSure DeFi (SURE) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Pierwotnym celem inSure Defi jest wyeliminowanie okoliczno?ci, w których inni inwestorzy trac? wszystkie swoje pieni?dze. Zapewniaj? stabilno?? ?wiata kryptowalut i chroni? osoby przed ich w?asnymi b??dami, a tak?e oszuka?czymi dzia?aniami innych osób.

<<Kup na pewno DeFi >>

O InSure DeFi

Wszystkie operacje na inSure mo?na wykona? za pomoc? inteligentnych kontraktów w typowych warunkach. Jednak, aby lepiej uwzgl?dni? preferencje u?ytkowników, wytworzy? wi?ksze efekty decentralizacji i zagwarantowa?, ?e proces jest bardziej przejrzysty, niektóre wydarzenia b?d? wymaga?y g?osowania spo?eczno?ci. W rezultacie platforma stworzy organizacj? inSure DAO, która pomo?e w takich wyborach i trudnych scenariuszach. Warto zauwa?y?, ?e inSure DAO nie sprawuje nadzoru nad pul? funduszy i nie mo?e przekazywa? pieni?dzy nikomu konkretnie. Ka?dy cz?onek komisji mo?e by? w ka?dej chwili zast?piony g?osowaniem.

inSure DAO b?dzie dzia?a? zgodnie z dwiema g?ównymi zasadami zrównowa?onego rozwoju (które chroni? interesy cz?onków spo?eczno?ci poprzez zagwarantowanie d?ugoterminowej rentowno?ci ca?ej puli finansowania) i wzrostu (promowanie zrównowa?onego wzrostu sk?adek i wzrostu cz?onkostwa w inSure DAO). W?ród cz?onków organizacji inSure DAO jest kilku ekspertów ze specjalistycznym do?wiadczeniem w ubezpieczeniach, wspó?zarz?dzaniu i rozwoju blockchain.

<<Kup na pewno DeFi >>

Co to jest inSure DeFi [SURE]?

inSure DeFi to oparta na grupie platforma ubezpiecze? kryptowalut, która umo?liwia u?ytkownikom zabezpieczenie swoich aktywów kryptograficznych poprzez zakup tokenów SURE za pieni?dze fiducjarne lub inne kryptowaluty. Sk?adki ubezpieczeniowe s? ustalane przez dynamiczny model cenowy, który wykorzystuje Chainlink, a inSure ma na celu roz?o?enie ryzyka zwi?zanego z posiadaniem kryptowalut na ca?? pul? p?ynno?ci. Kwota kapita?u niezb?dna do zabezpieczenia ryzyka w dowolnym momencie jest okre?lana przez cen? rynkow? tokenów SURE, a tak?e zapotrzebowanie spo?eczno?ci na ubezpieczenie portfela kryptowalut. InSure DAO, zdecentralizowany system wsparcia, jest równie? wykorzystywany do rygorystycznej obs?ugi wszystkich roszcze? ubezpieczeniowych, przy czym wyborcy zapewniaj?, ?e wszelkie fa?szywe roszczenia s? zg?aszane i przetwarzane s? tylko wa?ne roszczenia.

<<Kup na pewno DeFi >>

Kim s? za?o?yciele inSure DeFi [SURE]?

Z rado?ci? og?aszaj? wspó?prac? z zespo?em Moralis i korzystaj? z najnowocze?niejszych rozwi?za? Web3. Uwa?aj?, ?e wraz z Chainlink, wykorzystanie rozwi?za? Moralis jest jedn? z naszych najwa?niejszych dotychczasowych form wspó?pracy w ramach ich ambicji, aby zmieni? bran?? ubezpieczeniow? i podejmowanie decyzji w spo?eczno?ciach.

Podczas procesu integracji zespó? DeFi ?ci?le wspó?pracowa? z zespo?em Moralis, aby rozwi?za? wszelkie powsta?e trudno?ci. Ich gotowo?? do pomocy i wsparcia projektu inSure Defi przyspieszy?a proces integracji, umo?liwiaj?c zespo?owi dodawanie nowych funkcji do ekosystemu inSure Defi w odpowiednim czasie.

inSure DeFi jest podekscytowana wspó?prac? z OVR, platform? opart? na blockchainie dla geolokalizowanych do?wiadcze? AR i VR, która umo?liwia tworzenie, hosting i wy?wietlanie tre?ci AR i VR zlokalizowanych geograficznie. W?a?ciciele tokenów zamiennych OVR i mienia NFT b?d? obj?ci ubezpieczeniem inSure DeFi (w?a?ciciele OVRland). Ta wspó?praca poprawi platform? OVR i zapewni spokój wszystkim u?ytkownikom OVR Ecosystem.


<<Kup na pewno DeFi >>

Co sprawia, ?e inSure DeFi [SURE] jest wyj?tkowy?

Przydatno?? informacji ekonomicznych, takich jak wykorzystanie przedzia?u cenowego i to, czy istniej? odpowiednie ?rodki najwy?szej klasy do sp?aty przysz?ych roszcze?, ma kluczowe znaczenie w tworzeniu fantastycznej platformy ubezpieczeniowej. Poniewa? blockchain jest ksi?g? rozproszon?, ka?dy w?ze? ma identyczn? kopi? statystyczn?. Podczas gdy statystyki ulegaj? zmianie, ka?dy ubezpieczony ma dost?p do zsynchronizowanych i aktualnych danych, dzi?ki czemu funkcjonowanie ka?dego funduszu jest przejrzyste. W zwi?zku z tym na stronie internetowej pojawi si? dedykowany modu?, który b?dzie ujawnia? niezb?dne informacje i oferowa? dok?adny stan ekonomiczny w czasie rzeczywistym dla ka?dego sektora, który obejmuje czynniki ryzyka, minimalne wymogi kapita?owe, historyczne zapisy dotycz?ce kosztów tokenów, dok?adn? ocen? roszcze? i szeroka gama zablokowanych i b?d?cych w obrocie tokenów.

<<Kup na pewno DeFi >>

Gdzie mo?na kupi? inSure DeFi [SURE]?

Rozwi?zanie stablecoin umo?liwia akcjonariuszom wp?acanie i wyp?acanie stablecoinów. Tokeny inSure DeFi (inSure DeFi) s? teraz dost?pne do zakupu na wielu platformach najwy?szego poziomu. Je?li szukasz miejsca, w którym mo?na kupi? inSure DeFi, najlepszymi gie?dami, których mo?esz teraz u?y?, s? PancakeSwap (V2), VinDAX, QuickSwap i STEX.

<<Kup na pewno DeFi >>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? SURE za gotówk??

Nie. Us?uga inSure DeFi jest obecnie niedost?pna do zakupu przy u?yciu walut fiducjarnych na ?adnej z obs?ugiwanych gie?d. Mo?esz jednak kupi? Bitcoin za walut? fiducjarn?, a nast?pnie zamieni? go na inSure DeFi.

Jak jest zabezpieczony SURE?

inSure DeFi to zdecentralizowany ekosystem ubezpieczeniowy, z którego korzystaj? tysi?ce cz?onków spo?eczno?ci, aby chroni? swoje zasoby kryptowalut przed oszustwami, zamkni?ciami rynków i gwa?townymi dewaluacjami. Aktywa Crypto i DeFi mog? by? stabilizowane i zabezpieczane za pomoc? rozwi?za? ubezpieczeniowych inSure DeFi.

Od jakich czynników zale?y cena sieci inSure DeFi [SURE]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które maj? wp?yw na cen? i kapitalizacj? rynkow? inSure DeFi.

<<Kup na pewno DeFi >>

inSure DeFi Oficjalna strona internetowa – https://insuretoken.net/

inSure DeFi Reddit – https://reddit.com/r/insuredefi

inSure DeFi na Twitterze – https://twitter.com/InsureTokenCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne