Jak i gdzie kupi? iExec RLC (RLC) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

iExec korzysta ze zdecentralizowanej sieci do ??czenia i wymiany aplikacji oraz mocy obliczeniowej mi?dzy dostawcami a programistami. Ca?y system zosta? stworzony z my?l? o wyeliminowaniu wszelkich barier technologicznych w procedurach. W rezultacie nie jest wymagana ?adna wcze?niejsza wiedza specjalistyczna, aby przegl?da? pulpit nawigacyjny i zacz?? zarabia? zach?ty.

<<Kup iExec RLC>>

Informacje o iExec RLC

iExec to zdecentralizowana platforma przetwarzania w chmurze oparta na blockchain. U?atwia przetwarzanie i wykonywanie du?ych równoleg?ych programów w zdecentralizowanym, rozproszonym ?rodowisku w?z?ów. Jest to mo?liwe dzi?ki ustanowieniu wirtualnej architektury chmury sk?adaj?cej si? z globalnej sieci dostawców. Symulacje naukowe, symulacje finansowe, renderowanie 3D, szyfrowanie i obliczenia EDGE to tylko niektóre z dziedzin, bran? i aplikacji obj?tych iExec.

Grupa zosta?a za?o?ona od podstaw w celu u?atwienia rozwoju Dappa. Protokó? oferuje zach?ty i inne formy pomocy programistom, którzy chc? przej?? do sieci. Twórcy maj? nadziej? stworzy? zdrowe ?rodowisko, które pozwoli protoko?om iExec rozwija? si? na rynku.

<<Kup iExec RLC>>

Co to jest iExec RLC [RLC]?

iExec jest wiod?c? na ?wiecie zdecentralizowan? firm? obliczeniow? opart? na blockchain. Technologia Blockchain s?u?y do tworzenia sieci rynkowej, w której u?ytkownicy mog? sprzedawa? swoje zasoby komputerowe, aplikacje, a nawet zestawy danych.

Osi?ga to, umo?liwiaj?c ludziom dost?p do zasobów przetwarzania w chmurze na ??danie. iExec mo?e pomóc w obs?udze du?ych zbiorów danych, opieki zdrowotnej, sztucznej inteligencji, renderowania i aplikacji finansowych. Firma iExec zosta?a za?o?ona 16 pa?dziernika 2016 r., aby zrewolucjonizowa? przetwarzanie w chmurze poprzez opracowanie nowego paradygmatu przetwarzania w chmurze.

iExec korzysta z XtremWeb-HEP, programu typu open source dla komputerów stacjonarnych, który oferuje takie funkcje, jak wiele aplikacji, odporno?? na awarie, wielu u?ytkowników, dystrybucja obrazów wirtualnych, przetwarzanie danych i poufno??.


<<Kup iExec RLC>>

Kim s? za?o?yciele iExec RLC [RLC]?

iExec RLC jest rozwijany i za?o?ony przez Gillesa Fedaka, jest on równie? Dyrektorem Generalnym firmy. Przed wprowadzeniem sieci iExec RLC dosta? prac? w INRIA i pracowa? tam jako naukowiec. Pracowa? równie? jako postdoc na UC San Diego. Nast?pnie rozpocz?? swoj? przygod? z rozwojem iExec RLC w ATER na Uniwersytecie Paris-Sud. Posiada tytu? doktora. w filozofii oraz magisterium z informatyki.

Haiwu W iExec jest tak?e wspó?za?o?ycielem i prezesem APAC. Przed rozpocz?ciem pracy nad iExec RLC by? stypendyst? Chi?skiej Akademii Nauk, a tak?e in?ynierem badawczym w ENS Lyon, wspó?za?o?ycielem iRentCPU, specjalist? ds. in?ynierii badawczej w INRA i adiunktem na Uniwersytecie Hohai . Jest informatykiem z tytu?em doktora.

<<Kup iExec RLC>>

Co sprawia, ?e iExec RLC jest wyj?tkowy?

Sie? iExec sk?ada si? z dostawców zasobów komputerowych. S? oni okre?lani jako pracownicy iExec. Je?li u?ytkownicy chc? by? tymi pracownikami, mog? po??czy? swoje urz?dzenia i otrzyma? tokeny RLC w zamian za udost?pnianie swoich zasobów w sieci.

Dostawcy danych, którzy przechowuj? wa?ne zbiory danych, mog? udost?pni? je do u?ytku z iExec, a twórcy aplikacji mog? zarabia? na swoich algorytmach. Istnieje równie? mechanizm konsensusu zwany PoCo (Proof of Contribution), który umo?liwia konsensus w zakresie oblicze? poza ?a?cuchem.

IExec umo?liwia równie? skalowalny, bezpieczny i szybki dost?p do serwerów, zestawów danych i mo?liwo?ci przetwarzania dla DApps, a poniewa? wszystko to dzia?a na Ethereum, pozwala na wirtualn? infrastruktur? chmury, która mo?e dostarcza? pot??ne us?ugi obliczeniowe na ??danie.

W zwi?zku z tym iExec obs?uguje DApps i oferuje wydajne, ekonomiczne przetwarzanie dzi?ki zdecentralizowanej architekturze chmury. Rozproszona chmura pozwoli?aby radykalnie zwi?kszy? wp?yw centrów danych na ?rodowisko dzi?ki u?atwieniu dost?pu do komputerów.

<<Kup iExec RLC>>

Gdzie mo?na kupi? iExec RLC [RLC]?

Tokeny iExec RLC s? obecnie przedmiotem obrotu na wielu platformach gie?dowych, w tym na jednych z najbardziej znanych i szanowanych platform, takich jak Bittrex, Uniswap V2, Binance, Upbit, VCC Exchange i HitBTC.

<<Kup iExec RLC>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? RLC za gotówk??

Nie. Nie ma mo?liwo?ci zakupu RLC za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c swoje BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje RLC?

iExec korzysta ze ?rodowiska Trusted Execution Environment (TEE), które zapewnia wysoki poziom bezpiecze?stwa.

Od jakich czynników zale?y cena sieci RLC [RLC]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? RLC.

<<Kup iExec RLC>>

Oficjalna strona iExec RLC – https://iex.ec/

iExec RLC Medium – https://medium.com/iex-ec

iExec RLC Twitter – https://twitter.com/iEx_ec

iExec RLC Reddit – https://reddit.com/r/iexec

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne