Jak i gdzie kupi? ICON (ICX) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

ICON Cryptocurrency (ICX) to sie? kryptowalut stworzona w 2017 roku przez po?udniowokorea?sk? firm?. Powi?zany token lub moneta kryptowaluty to ICX. ICON to pe?na sie? blockchain, której g?ównym celem jest umo?liwienie po??czenia i interakcji ró?nych aplikacji oprogramowania blockchain za po?rednictwem sieci ICON.

Misj? ICON jest „hiper-po??czenie planety” poprzez u?atwienie ??czno?ci i dost?pno?ci blockchain. Zdaniem twórców projektu, ostateczny wynik pozwoli spo?eczno?ciom na decentralizacj? i ??czenie, co pozwoli im przezwyci??y? bariery rz?dowe, spo?eczne, finansowe i geograficzne.

<<Kup IKON?>>

O IKONA

ICON aspiruje do bycia swego rodzaju hubem blockchain lub punktem ??cz?cym. Firma zaspokaja krytyczn? potrzeb? w szybko rozwijaj?cej si? dziedzinie technologii blockchain. Jedn? z barier szerokiego wdro?enia proponowanego systemu jest to, ?e ka?da grupa blockchain ma w?asn? sie?. W zwi?zku z tym nast?pi? ogromny post?p w technologii blockchain, która w coraz wi?kszym stopniu s?u?y jako bezpieczniejszy sposób przesy?ania i/lub przechowywania danych wszelkiego rodzaju w ??czeniu wielu niezale?nych sieci.

Technologia zdecentralizowanej to?samo?ci (DID) firmy ICON jest wykorzystywana do tworzenia praw jazdy opartych na blockchain, co jest jedn? z kluczowych inicjatyw firmy. Obecna metoda przechowuje wszystkie dane dotycz?ce prawa jazdy na jednym serwerze, co nara?a je na naruszenia bezpiecze?stwa, takie jak cyberataki i w?amania. Celem ICON jest zbudowanie zdecentralizowanego systemu, który pozwoli ludziom przechowywa? zweryfikowane dane osobowe na telefonie lub innym urz?dzeniu.


<<Kup IKON?>>

Co to jest IKONA [ICX]?

Technologia blockchain firmy ICON jest cz??ci? szybko rozwijaj?cego si? tematu „DeFi” lub „zdecentralizowanych finansów”. W?asna zdecentralizowana gie?da ICON tworzy i utrzymuje rezerwy walutowe dla ka?dej sieci blockchain po??czonej z ICON, umo?liwiaj?c wszystkim uczestnikom „spo?eczno?ci” ICON bezproblemow? wymian? warto?ci w czasie rzeczywistym.

ICON to kryptowaluta z w?asn? zdecentralizowan? gie?d?. Ten DEX ustanawia rezerwy walutowe dla ka?dej spo?eczno?ci blockchain, umo?liwiaj?c im handel warto?ci? w czasie rzeczywistym za po?rednictwem ICON Republic. W tym sensie DEX wspiera portale C-Rep, zapewniaj?c drugi punkt po??czenia spo?eczno?ci z republik?.

Natywn? kryptowalut? ICON jest ICX. P?atno?ci, tworzenie inteligentnych kontraktów i generowanie nowych tokenów w sieci s? mo?liwe dzi?ki coinowi ICX, który dzia?a podobnie do ETH Ethereum.

<<Kup IKON?>>

Kim s? za?o?yciele ICON [ICX]?

Min Kim, która wcze?niej stworzy?a biznes e-commerce IVELA Global i pracowa?a jako konsultant azjatyckiego fintechu DAYLI Financial Group, za?o?y?a projekt ICON w 2017 roku. ICON Foundation finansuje marketing i rozwój projektu. Jest równie? wspierany przez ICON Foundation, organizacj? non-profit z siedzib? w Szwajcarii.

ICON zatrudnia ponad 45 osób i sze?cioosobow? rad? Fundacji ICON. Na swojej stronie internetowej wymienia równie? wielu doradców, w tym Dona Tapscotta, autora ksi??ki Blockchain Revolution i za?o?yciela Blockchain Research Institute.

<<Kup IKON?>>

Co sprawia, ?e ICON jest wyj?tkowy?

ICON zapewnia wyra?n? mo?liwo?? tworzenia aplikacji i ??czenia si? z innymi dApps i gospodarkami w ramach publicznego ?a?cucha bloków i zdecentralizowanej architektury opartej na wydajnym protokole o nazwie Delegated Proof of Stake.

W ramach paradygmatu zdecentralizowanej gospodarki technologia ICON ma wiele zastosowa?, umo?liwiaj?c cz?onkom sieci bezpieczne przechowywanie informacji medycznych, dokumentacji ubezpieczeniowej i innych poufnych danych. U?ytkownicy sieci ICON mog? równie? tworzy? w?asne tokeny i kryptowaluty, które b?d? s?u?y? jako waluty narodowe dla w?asnych gospodarek.

<<Kup IKON?>>

Gdzie mo?na kupi? ikon? [ICX]?

Token ICX firmy ICON mo?na swobodnie sprzedawa? i mo?na go uzyska? z g?ównych gie?d, w tym Binance, Gate.io i Kraken.

<<Kup IKON?>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Jak d?ugo mój ICX pozostaje zablokowany podczas obstawiania?

Twój ICX jest zablokowany na czas od 5 do 20 dni, w zale?no?ci od ilo?ci ICX, któr? postawi?e? w sieci. Im mniej dni potrzebujesz na rozbicie, tym wi?ksza cz??? stawki sieciowej.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup ICON [ICX] w Europie?

Tak, Europa jest ogólnie jednym z najwygodniejszych obszarów do nabywania kryptowalut. Istniej? nawet banki internetowe, w których mo?na za?o?y? konto i wysy?a? pieni?dze na gie?dy takie jak Coinbase i Uphold.

Czy istnieje sposób na zakup ICX lub Bitcoina za pomoc? karty kredytowej na innej platformie?

Tak, to bardzo przyjazna dla u?ytkownika strona do kupowania bitcoinów za pomoc? kart kredytowych. To gie?da kryptowalut w czasie rzeczywistym, która pozwala kupowa? i sprzedawa? bitcoiny za pomoc? karty kredytowej. Ma bardzo przyjazny dla u?ytkownika uk?ad, a proces zakupu jest jednoznaczny.

<<Kup IKON?>>

IKONA Oficjalna strona internetowa – https://iconrepublic.org/

ICON Twitter – https://twitter.com/helloiconworld

IKONA Reddit – https://reddit.com/r/helloiconCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne