Jak i gdzie kupi? HUSD(HUSD) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Zespó? HUSD pracuje nad stworzeniem bezpiecznego i interoperacyjnego stablecoina powi?zanego z dolarem ameryka?skim. Stablecoins to szybko rozwijaj?ca si? kategoria, która wed?ug twórców mo?e by? brakuj?cym elementem powszechnej akceptacji kryptowalut.

Kryptowaluta HUSD jest zbudowana na blockchainie Ethereum i jest tokenem. HUSD jest tokenem ERC-20, co oznacza, ?e mo?e by? u?ywany w aplikacjach opartych na Ethereum. Gdy u?ytkownik musi wymieni? HUSD, przesy?a tokeny na adres kontrolowany przez Stable Universal. Tokeny s? zamieniane na gotówk? fiducjarn? i wysy?ane na konto bankowe u?ytkownika tam (za po?rednictwem Paxos). HUSD mo?e by? teraz u?ywany jako substytut walut fiducjarnych przez dealerów i gie?dy.


<<Kup HUSD>>

O HUSD

W 2019 roku deweloperzy zaprezentowali HUSD. Stable Universal pó?niej dystrybuowa? HUSD zgodnie ze wszystkimi ameryka?skimi standardami prawnymi. Firma ta rekrutuje kompetentnych programistów, aby zapewni? u?ytkownikom ko?cowym mo?liwie najbezpieczniejsze i najbardziej niezawodne us?ugi. HUSD jest zabezpieczony 1:1 gotówk? ameryka?sk? przechowywan? na ameryka?skich kontach bankowych i jest udost?pniany jako token ERC-20 w sieci Ethereum. Firma Paxos Trust Company ma w rezerwie token HUSD. Dzia?anie to jest konieczne, aby organy regulacyjne oferowa?y nadzór i wsparcie. Du?a ameryka?ska organizacja audytorska przeprowadza co miesi?c testy, aby zagwarantowa?, ?e rezerwy USD i poda? HUSD s? zbie?ne.

<<Kup HUSD>>

Co to jest HUSD [HUSD]?

HUSD to bezpieczna, niezawodna i wspierana przez fiat moneta stabilna. ??czy niezawodno?? dolara ameryka?skiego z wydajno?ci? technologii blockchain. Daje równie? posiadaczom narz?dzie do zmniejszania zmienno?ci podczas handlu na rynku bitcoinów. Zespó? programistów skupi? si? na bezpiecze?stwie, p?ynno?ci i ?atwo?ci tworzenia projektu. HUSD zosta? opracowany w celu zagwarantowania stabilno?ci cen i u?atwienia interakcji z rynkami ?wiatowymi w celu przyci?gni?cia powa?nej publiczno?ci handluj?cej kryptowalutami.<<Kup HUSD>>

Kim s? za?o?yciele HUSD [HUSD]?

Stable Universal zosta? za?o?ony przez Franka Zhanga, który jest równie? jej dyrektorem generalnym. Stable Universal ma siedzib? w Centralnym Dystrykcie Hongkongu i dzia?a w bran?y us?ug finansowych. Zhang wcze?niej pracowa? jako oficer BSA, AVP w Bank of China (Nowy Jork).

Innym wybitnym nazwiskiem w rozwoju personelu HUSD jest Claude Gu. W Stable Universal zajmuje stanowisko Senior Overseas Operations Manager. Gu studiowa?a na Uniwersytecie Baptystów w Hongkongu, gdzie uko?czy?a studia magisterskie z komunikacji cyfrowej i graficznej. W 2016 roku pracowa? w SAME SAME, ale by? wyj?tkowy jako Senior Digital Account Executive (Pary?). W 2018 roku pracowa? w Lenovo (Pekin) nad Corporate Social Media Operations, zanim do??czy? do Stable Universal w 2020 roku.

Innym wspó?za?o?ycielem HUSD jest Shi Deng. W Stable Universal jest wyznaczonym urz?dnikiem BSA i dyrektorem ds. zgodno?ci. Deng uko?czy? studia prawnicze na Fudan University i Fordham University (Master of Laws). W 2019 roku do??czy? do Stable Universal.


<<Kup HUSD>>

Co sprawia, ?e HUSD jest wyj?tkowy?

To, co czyni HUSD wyj?tkowym, to podstawowa koncepcja stablecoina polega?a na po??czeniu czterech innych — Paxos Standard (PAX), True USD (TUSD), USD Coin (USDC) i Gemini Dollars (GUSD) — w jeden token HUSD.

Paxos Trust Company przechowuje ka?dego dolara wspieraj?cego token HUSD. Wskazuje to, ?e token HUSD spe?nia uznane w bran?y kryteria stablecoin.

Jest w pe?ni po??czona z Huobi Global, jedn? z najbardziej znanych i p?ynnych gie?d kryptowalut.

Platforma korzysta z us?ugi opracowanej przez Stable Universal do szybkiego i ?atwego logowania (i wylogowania). Z jego pomoc? mo?esz po prostu pozyska? i wymieni? tokeny HUSD.


<<Kup HUSD>>

Gdzie mo?na kupi? HUSD [HUSD]?

Rozwi?zanie stablecoin umo?liwia akcjonariuszom wp?acanie i wyp?acanie stablecoinów. Tokeny HUSD (HUSD) s? teraz dost?pne do zakupu na ponad dwóch tuzinach gie?d, w tym na wielu platformach najwy?szego poziomu, takich jak Gate.io, MDEX, Huobi Global, Hotbit, Hoo, 0x, Pionex, Tokenlon, NUT MONEY i BHEX (BlueHelix Exchange ).

<<Kup HUSD>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? HUSD za gotówk??

Nie. HUSD jest obecnie niedost?pny do zakupu w walutach fiducjarnych na ?adnej z obs?ugiwanych gie?d. Mo?esz jednak kupi? Bitcoin za walut? fiducjarn?, a nast?pnie zamieni? go na HUSD.

W jaki sposób sie? HUSD dba o bezpiecze?stwo swoich danych?

Transakcje HUSD s? zgodne z wytycznymi ustanowionymi przez inteligentne kontrakty ERC-20. Ten element eliminuje potrzeb? stron trzecich, opieraj?c si? na bezpiecznej i sprawdzonej sieci blockchain. HUSD zosta? poddany audytowi i zabezpieczony przez SlowMist, a platforma jest zgodna z przepisami KYC i AML.

Od jakich czynników zale?y cena sieci HUSD [HUSD]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które maj? wp?yw na cen? i kapitalizacj? rynkow? HUSD.

<<Kup HUSD>>

Oficjalna strona HUSD – http://www.stcoins.com/

?rednie HUSD– https://medium.com/@Stablecoin_HUSD

HUSD Twitter – https://twitter.com/Stablecoin_HUSD

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne