Jak i gdzie kupi? Huobi BTC [HBTC] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Jako wiadukt mi?dzy rynkiem centralnie kontrolowanym a rynkiem DeFi, HBTC zapewnia, ?e umo?liwia konsumentom wygodn? i bezb??dn? interakcj? w bran?y DeFi z wykorzystaniem Bitcoin, oferuj?c jednocze?nie zwi?kszone inwestycje na rynku DeFi.

<<KUP Huobi BTC>>

O Huobi BTC HBTC

Huobi Blockchain Team wypu?ci? HBTC, który charakteryzuje si? jako standardowy token ERC20 wspierany przez 100 proc. BTC. Ma tak? sam? warto?? jak Bitcoin, ale ma równie? wszechstronno?? Ethereum.

HBTC to gie?da z siedzib? na Malcie, która zadebiutowa?a w grudniu 2018 r. Pierwotnie by?a znana jako BHEX, ale 13 kwietnia 2020 r. zmieni nazw? na HBTC. Wystawia si? jako „dostawca us?ug finansowych dla innowacyjnych aktywów kryptograficznych nowej generacji”.

Jednak pary handlowe HBTC s? raczej ograniczone. Mog? handlowa? 25 parami handlowymi. System transakcyjny HBTC jest dost?pny nie tylko z komputera stacjonarnego, ale tak?e z urz?dzenia mobilnego. Oznacza to, ?e mo?esz wykonywa? transakcje, o ile masz rozpoznawanie danych komórkowych.<<KUP Huobi BTC>>

Co to jest Huobi BTC HBTC?

Celem tokena Huobi BTC (HBTC) jest stymulowanie rozwoju rozproszonego rynku globalnego poprzez w??czenie Bitcoin (BTC), najwi?kszego i najbardziej p?ynnego kapita?u, do ekosystemu DeFi.

Jednak mo?liwo?ci handlu parami HBTC s? nieco ograniczone. Mog? handlowa? 25 ró?nymi parami handlowymi.

Wed?ug strony internetowej gie?dy wspiera j? 56 inwestorów instytucjonalnych. W?ród tych inwestorów s? Huobi i OKEX, dwie najwi?ksze na ?wiecie gie?dy kryptowalut.

<<KUP Huobi BTC>>

Kim s? za?o?yciele Huobi BTC HBTC?

HBTC zosta?a za?o?ona przez CEO Jamesa Ju, by?ego CTO Huobi Global. Mówi si?, ?e po decentralizacji platforma handlowa HBTC jest w stanie obs?ugiwa? miliony transakcji jednocze?nie.

Aktywa subskrybentów s? rzekomo procedurami organizacyjnymi opartymi na technologii blockchain, które prawdopodobnie zapewni?yby osobom i organizacjom przezroczyste udogodnienia dla aktywów kryptograficznych.

<<KUP Huobi BTC>>

Co sprawia, ?e Huobi BTC HBTC jest wyj?tkowy?

HBTC od trzech lat dostarcza najwy?szej jako?ci produkty i niezawodne us?ugi poprzez Bluehelix Cloud (B2B) i HBTC (B2C).

HBTC pobiera op?at? w wysoko?ci 0,10 procent za transakcj?. Oznacza to, ?e w wymianie nie ma rozró?nienia mi?dzy aspirantami a twórcami. 0,10 procent za zamówienie to p?atno?? dla sektora finansowego, która jest znacznie ni?sza ni? tradycyjne ?rednie op?aty transakcyjne w bran?y (prawdopodobnie 0,25 procent).

Po wycofaniu BTC z HBTC zostanie naliczona op?ata w wysoko?ci 0,0006 BTC. Ich op?aty za wyp?at? s? zatem prawie o 30% ni?sze ni? ?rednia na rynku ?wiatowym, co daje temu modelowi handlowemu przewag? konkurencyjn?.

<<KUP Huobi BTC>>

Gdzie mo?na kupi? Huobi BTC HBTC?

HBTC jest teraz dost?pny na coraz wi?kszej liczbie sygna?ów, a kryptowaluty PancakeSwap (V2), Uniswap (V2), Hotbit i MDEX nale?? do najbardziej p?ynnych gie?d.

<<KUP Huobi BTC>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce Huobi BTC HBTC

Ile monet Huobi BTC HBTC znajduje si? obecnie w obiegu?

Od pocz?tku istnienia sieci do chwili obecnej oko?o 39 906 monet HBTC znajduje si? w ci?g?ym obiegu, zmniejszaj?c b??dy handlowe.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje Huobi BTC HBTC?

Oparta na sieci Ethereum Blockchain, Huobi BTC HBTC jest jedn? z najbezpieczniejszych platform kontraktowych na ?wiecie. Kontrakty HBTC maj? na celu dodanie warto?ci i mo?liwo?ci do ekosystemu kontraktów bitcoin poprzez u?atwienie inteligentnych kontraktów, prawie natychmiastowych p?atno?ci kontraktów i zwi?kszonej skalowalno?ci.

Od jakich czynników zale?y cena Huobi BTC HBTC?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? HBTC.

<<KUP Huobi BTC>>

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co szerokie, aby przytoczy?, ?e tokeny Huobi BTC HBTC zosta?y zaktualizowane do nowego, najwy?szego w historii wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 41 895,89 USD za token.

Krótko mówi?c, bezpieczniej jest powiedzie?, ?e HBTC pob?ogos?awi?o handlowców internetowych, aby mogli cieszy? si? luksusami handlu na ca?ym ?wiecie, zapewniaj?c ?atwo?? dzi?ki bezpiecznym, zró?nicowanym i op?acalnym politykom transakcyjnym.


<<KUP Huobi BTC>>

Oficjalna strona Huobi BTC HBTC - https://www.hbtc.finance/en-us/

Huobi BTC HBTC Twitter - https://twitter.com/HBTC_Official

Huobi BTC HBTC Medium - https://medium.com/@hbtc_finance

Huobi BTC HBTC Reddit - https://reddit.com/r/HuobiGlobal

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne