Jak i gdzie kupi? Horizen (ZEN) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Horizen to platforma blockchain, która pozwala u?ytkownikom budowa? zarówno publiczne, jak i prywatne blockchainy. Ludzie i firmy na ca?ym ?wiecie mog? u?ywa? sieci do wykonywania codziennych transakcji, wysy?ania i odbierania wiadomo?ci oraz tworzenia i publikowania zdecentralizowanych aplikacji.

ZEN to kryptowaluta firmy Horizen.

Horizen pozwala u?ytkownikom na potajemn? interakcj? i oferuje opcj? chronionych transakcji dla wi?kszej prywatno?ci. Horizen wspó?pracuje z ró?nymi dostawcami p?atno?ci kryptograficznych i stale dodaje nowych, aby zyska? szerok? akceptacj?.

<<Kup Horizen>>

O Horizen

Horizen zosta? wprowadzony w maju 2017 r. w celu zapewnienia integralno?ci danych i prywatno?ci poprzez umo?liwienie rzeczywistych przypadków u?ycia. Horizen obiecuje by? ca?kowicie zdecentralizowany, w pe?ni konfigurowalny i skoncentrowany na prywatno?ci, a tak?e wspiera? tani rozwój blockchain z dostosowanymi strukturami dochodów i nieograniczon? liczb? tokenów i zasobów cyfrowych.

<<Kup Horizen>>

Co to jest Horizen [ZEN]?

Horizen to zdecentralizowana architektura blockchain. Jego platforma sidechain koncentruje si? na skalowalnej prywatno?ci danych, umo?liwiaj?c firmom i programistom tworzenie prywatnych lub publicznych blockchainów przy u?yciu Zendoo, zastrze?onej technologii sidechain.

Kompleksowe szyfrowanie z zerow? wiedz? i zk-SNARK s?u?? do ochrony transmisji i przechowywania komunikacji, danych i pieni?dzy. Algorytm wyszukiwania Equihash i protokó? PoW (Proof-of-Work) s? u?ywane przez ZEN.


<<Kup Horizen>>

Kim s? za?o?yciele Horizen [ZEN]?

Horizen zosta? opracowany przez dwóch badaczy, Roberta Viglione i Rolfa Versluisa. Robert Viglione jest wspó?za?o?ycielem i dyrektorem generalnym Horizen Labs, a tak?e wspó?za?o?ycielem i prezesem Zen Blockchain Foundation. Jest doktorem. studentka finansów na Uniwersytecie Po?udniowej Karoliny, a wcze?niej pracowa?a w Lanmark Technology jako analityk ds. bada? operacyjnych. Pracowa? równie? dla Tecolote Research jako zaawansowany analityk oraz dla US Air Force jako kierownik projektu.

Rolf Versluis jest starszym doradc? i wspó?za?o?ycielem Zen Blockchain Foundation. Prowadzi ?redniej wielko?ci firm? wydobywcz? i jest do?wiadczonym przedsi?biorc? firmowym w bran?y IT. Rolf wspó?pracowa? z Cisco Systems, sektorem pó?przewodników oraz US Submarine Force jako oficer przeszkolony w zakresie broni j?drowej.

Jane Lippencott by?a wspó?autork? pierwszej bia?ej ksi?gi i cz?onkiem zespo?u za?o?ycielskiego. Obecnie jest wspólnikiem Winklevoss Capital. Jest równie? cz?onkiem kohorty VC 2021 All Rise i doradc? Teller Finance.

<<Kup Horizen>>

Co sprawia, ?e Horizen jest wyj?tkowy?

Horizen wykorzystuje projekt sidechain, który mo?e by? u?ywany w ró?nych rzeczywistych scenariuszach. Ten mechanizm transferu mi?dzy ?a?cuchami umo?liwia zdecentralizowane ?a?cuchy boczne. S? to niezale?ne ?a?cuchy bloków, które s? po??czone z nadrz?dnym ?a?cuchem bloków i mog? dzia?a? w tym samym czasie.

Celem Horizen jest wzmacnianie pozycji jednostek i zbli?anie ich do siebie poprzez tworzenie integracyjnego ?rodowiska, w którym ka?dy mo?e skorzysta? z ich wk?adu. Zendoo to zdecentralizowane i konfigurowalne rozwi?zanie sidechain, które rozwi?zuje istniej?ce problemy skalowalno?ci i rozszerzalno?ci blockchain.


<<Kup Horizen>>

Gdzie mo?na kupi? Horizen [ZEN]?

Monety Horizen (ZEN) s? dost?pne na wi?kszo?ci g?ównych gie?d, w tym:

  • Bittrex
  • Binance
  • Huobi Global
  • HitBTC
  • Bithumb Global
  • DigiFinex

ZEN jest notowany na kilku gie?dach kryptowalut, ale w przeciwie?stwie do innych g?ównych kryptowalut, nie mo?na go kupi? za pomoc? waluty fiducjarnej. Jednak nadal mo?esz naby? t? walut?, najpierw kupuj?c Bitcoin z dowolnej platformy fiat-to-crypto, a nast?pnie przenosz?c si? na gie?d?, na której handluje si? ZEN. W tym po?cie instrukta?owym szczegó?owo przeprowadzimy Ci? przez procedury zakupu ZEN.

<<Kup Horizen>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mog? kupi? Horizen [ZEN] za gotówk??

Nie ma bezpo?redniej metody zakupu ZEN za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c swoje BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup Horizen [ZEN] w Europie?

Tak, w rzeczywisto?ci Europa jest ogólnie jednym z naj?atwiejszych krajów do nabycia kryptowaluty. Istniej? równie? banki internetowe, w których mo?na za?o?y? konto i wysy?a? ?rodki na gie?dy takie jak Coinbase i Uphold.

Jaki jest najta?szy sposób na zakup Horizen?

Z Binance otrzymujesz ni?sze koszty handlu ni? na innych gie?dach. U?yj kodu rabatowego: EE59L0QP, aby otrzyma? 10% rabatu na wszystkie koszty handlowe.

<<Kup Horizen>>

Horizen Oficjalna strona internetowa – https://www.horizen.io/

Horizen Twitter – https://twitter.com/horizenglobal

Horizen Reddit – https://reddit.com/r/Horizen
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne