Jak i gdzie kupi? Holo (GOR?CO) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

O Holo (GOR?CO)

Kilku entuzjastów kryptowalut uwa?a, ?e blockchain Holo coin zmieni si? w sposób, w jaki ludzie postrzegaj? technologi? Blockchain. W rezultacie emocje zwi?zane z HOT s? na najwy?szym poziomie.

Holochain zapewnia opcj? dla obecnego ?rodowiska niepor?cznych systemów blockchain i tandetnych alternatyw. Ale platforma zmaga si? z podstawowymi problemami, takimi jak dlaczego post?py post?puj? tak s?abo po latach po niezwykle lukratywnym ICO.

Co to jest moneta holo?

Holo to zdecentralizowana ksi?ga oparta na spo?eczno?ci do obs?ugi zdecentralizowanych aplikacji wyprodukowanych za pomoc? Holochain, metodologii rozwoju DApp, która nie opiera?aby si? na standardowej technologii blockchain. Celem Holo jest po??czenie reszty aplikacji internetowych i opartych na Holochain, zapewniaj?c atmosfer? i bran??, w której mo?na wygodnie uzyska? dost?p do DApps, poniewa? s? one obs?ugiwane w sieci przez partnerów systemu Holo.

Platforma Holo b?dzie wspierana przez monet? HoloFuel, która jest obecnie oceniana i b?dzie s?u?y?a jako mechanizm administracyjny dla serwerów p?ac?cych za ich oferty. Jako „IOU” firma wyda?a monet? ERC-20 o nazwie HOT, rozpoznawan? równie? jako HoloToken. Podobnie jak „IOU”, b?dzie ona wymienialna na Holo-Fuel po uruchomieniu programu.

Holo jest obecnie w toku, ale powinno by? dost?pne dla publicznych testów ?- i ? w 2021 roku.

<<KUP HOLO>>

Kto w pierwszej kolejno?ci za?o?y? Holo Coin (HOT)?

Wspó?za?o?ycielami Holo s? Arthur Brock i Eric Harris-Braun, dwaj do?wiadczeni niezale?ni programi?ci. Duet rozpocz?? wspó?prac? z t? inicjatyw? w grudniu 2016 r. jako cz?onkowie programu MetaCurrency, twórcy technik i technologii maj?cych na celu zasilenie potencjalnego spo?ecze?stwa peer-to-peer. Holo zosta?o zainspirowane Ceptr, platform? wspó?pracy P2P dla

DApps, przy których duet wcze?niej wspó?pracowa?.

Brock za?o?y? Geek Genius, startup, który stworzy? zdecentralizowane spo?ecze?stwo oparte na technologii, oferuj?ce ponad 100 opcji wirtualnego finansowania, i ma do?wiadczenie w tworzeniu ró?nych infrastruktur kryptowalut. Jest tak?e wspó?za?o?ycielem Emerging Leader Labs, globalnego akceleratora firmy, oraz Innowacyjnych Placówek Edukacyjnych, dost?pnego „zestawu startowego” do nauki. Brock zosta? wybrany cz?onkiem Fundacji Edmunda Hillary'ego w Nowej Zelandii w marcu 2019 roku.

Harris-Braun zacz?? kodowa? po brzegi w 1988 roku i jest jednym z dyrektorów generalnych Emerging Leader Labs w Brock oraz wynalazc? technologii szklanych koralików, twórc? informacji i linków komunikacyjnych dla spo?eczno?ci.

Harris-Braun Companies, niezale?na agencja rozwoju aplikacji i doradztwa, zosta?a przez niego za?o?ona w 2003 roku. Wcze?niej pracowa? w komitecie wykonawczym Schumacher Center for Modern Economics.

<<KUP HOLO>>

Co sprawia, ?e Holo Coin jest wyj?tkowy na tle innych kryptowalut?

Holo ma dzia?a? jako ogniwo ??cz?ce Holochain, które symbolizuje królestwo kryptowaluty i zwyk?ych konsumentów o jego „zielonej ksi?dze”. Program k?adzie nacisk na wiele post?pów, w szczególno?ci zdolno?? do obs?ugi oprogramowania P2P w sieci dla ogó?u odbiorców, które, jak twierdzi, „pozwoli?yby na dramatyczn? transformacj? paradygmatu us?ug kryptograficznych i monet”.

System Holo sk?ada si? z kilku serwerów, które dostarczaj? przestrze? i moc obliczeniow? dla DApps opartych na Holochain. Serwery mog? opcjonalnie korzysta? ze specjalistycznej stacji roboczej, takiej jak HoloPort, lub pobra? aplikacj? na swój komputer, która dzia?a z boku i autonomicznie zapewnia dodatkowe mo?liwo?ci obliczeniowe DApps opartym na Holochain. Serwery s? wynagradzane HoloFuel, monet? stworzon? wy??cznie do mikrop?atno?ci. System sieci Holo powinien by? w stanie obs?u?y? miliony p?atno?ci jednocze?nie ze wzgl?du na funkcjonalno?? HoloFuel.

Komercyjna koncepcja programu koncentruje si? na tworzeniu spo?eczno?ci serwerów i oprogramowania typu peer-to-peer (P2P), porównuj?c jej oczekiwany wp?yw na aplikacje obs?uguj?ce Uber i Ai. Jego przewidywany wp?yw na obs?ug? aplikacji jest porównywalny do wzgl?dnego wp?ywu Ubera i Airbnb na sektory taksówek i zakwaterowania. Holo zarabia, pobieraj?c op?at? za p?atno?ci HoloFuel. St?d jego biznesplan opiera si? na zwi?kszeniu liczby aplikacji i serwerów na platformie.

Gdzie kupi? monet? Holo?

HOT mo?na naby? na ró?nych rynkach walut cyfrowych, w tym na Binance, Bitrue, ProBit Trading i MXC.COM. Mo?na go wymienia? na papierowe pieni?dze, takie jak dolar i euro, a tak?e altcoiny, takie jak Bitcoin (BTC) i Ether (ETH) oraz stablecoin Tether na gie?dach na ?ywo (USDT).

Chocia? HOT jest notowany na ró?nych rynkach kryptowalut, oprócz innych czo?owych cyfrowych monet, u?ytkownicy mog? kupowa? monety Holo bezpo?rednio przy u?yciu waluty krajowej. Lub nadal mo?esz kupi? t? monet?, najpierw kupuj?c Bitcoin na jednym z rynków fiat-to-crypto w celu wymiany, a nast?pnie przenosz?c si? na inn? gie?d?, która handluje t? kryptowalut?. W tym po?cie instrukta?owym szczegó?owo omówimy procedury zakupu HOT.

<<KUP HOLO>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mog? kupi? Holo za pomoc? PayPal?

W bie??cym okresie nie mo?esz kupowa? Holo przez PayPal. Je?li jednak chcesz korzysta? z PayPal, b?dziesz musia? przej?? przez d?ugi proces, który obejmuje najpierw zakup bitcoinów, a nast?pnie skorzystanie z innych us?ug wymiany, takich jak Binance, aby zamieni? bitcoiny na HOT.

Jaka jest najlepsza metoda p?atno?ci?

Najlepsz? i najta?sz? opcj? jest kupowanie kryptowalut za pomoc? konta oszcz?dno?ciowego (lub Holo prosto z konta oszcz?dno?ciowego) i wymiana Bitcoinów na Holo.

Najszybsz? opcj? zakupu Holo jest karta kredytowa, ale zap?acisz wy?sz? op?at?.

Wniosek

Chocia? nie jest jasne, czy Holochain b?dzie wkrótce op?acalny, jest ju? dost?pny do u?ytku, a programi?ci mog? zacz?? opracowywa? oprogramowanie, które ich zdaniem pomo?e zmieni? ludzk? spo?eczno?? i ?wiat. Ró?ne instancje Holochain dApps mo?na zobaczy? online.

Handlowcy podobno odnie?li korzy?ci z 500-procentowego wzrostu monety od czasu jej ICO, co mia?o miejsce podczas s?abego handlu kryptowalut?. Kiedy Bitcoin i inne altcoiny zaczn? ponownie rosn??, moneta HOT mo?e odczu? ogromny wzrost warto?ci.

<<KUP HOLO>>

Oficjalna strona Holo – https://holochain.org/

Holo Twitter https://twitter.com/H_O_L_O_

Holo Reddit https://reddit.com/r/holochain

Holo Medium https://medium.com/holo

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne