Jak i gdzie kupi? hel (HNT) ?atwy przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

O helu?

Helium (HNT) to zdecentralizowany system oparty na blockchain dla gad?etów wyposa?onych w technologi? Internetu rzeczy (IoT).

W przeciwie?stwie do innych imitacji walut w bran?y kryptograficznej, u?ytkownicy mog? ich u?ywa? w swoim codziennym ?yciu.

Hotspoty generuj? HNT w celu oferowania i certyfikowania ??czno?ci komórkowej na ca?ym ?wiecie oraz gdy gad?ety w systemie ??cz? si? z Internetem za po?rednictwem Hotspotów.

Spo?eczno?? Helium, która powsta?a w czerwcu 2019 r., umo?liwia s?abo zabezpieczonym gad?etom bezprzewodowym ??czenie si? i przesy?anie informacji za po?rednictwem zestawu urz?dze?.

<<KUP HELU>>

Co to jest hel HNT?

Helium (HNT) to zdecentralizowana platforma oparta na blockchain dla elementów Web of Information (WOI). Platforma Helium, wprowadzona w lipcu 2019 r., umo?liwia urz?dzeniom bezprzewodowym ze s?abymi po??czeniami internetowymi ??czenie si? i wymian? informacji za po?rednictwem zestawu w?z?ów sieciowych.

Jako w?z?y wykorzystywane s? sieci, które s? mieszank? po??cze? komórkowych i sprz?tu do przetwarzania ?a?cucha bloków. Dzi?ki swoim wysi?kom osoby, które prowadz? w?z?y, zyskuj? HNT, cyfrow? monet? Helium.

Misj? Helium od momentu jej powstania w 2013 roku by?o budowanie ??czno?ci IoT z my?l? o nadchodz?cym potencjale poprzez znajdowanie usterek w istniej?cych systemach.

<<KUP HELU>>

Kim s? za?o?yciele monet helowych?

Helium zosta?o za?o?one w 2013 roku przez trio wspó?za?o?ycieli: Amira Haleema, Shawna Fanninga i Seana Careya.

Haleem ma histori? w tworzeniu cyfrowych aplikacji sportowych i gier. Z drugiej strony Fanning jest najbardziej znany z tworzenia Napstera, us?ugi wymiany piosenek, która sta?a si? jedn? z pierwszych szeroko rozpowszechnionych spo?eczno?ciowych serwisów internetowych w ostatnich latach dziewi??dziesi?tych.

Wcze?niej Carey pracowa? na ró?nych stanowiskach programistycznych, w tym w startupie zajmuj?cym si? zarz?dzaniem marketingiem, który kupi? PayPal.

Wed?ug firmy, personel Helium obejmuje teraz pracowników z do?wiadczeniem w zakresie „przewodów i sprz?tu, producentów, platform zdecentralizowanych, platform spo?eczno?ciowych i blockchain”.

Co sprawia, ?e hel jest wyj?tkowy?

Helium zamierza zwi?kszy? mo?liwo?ci sieciowe gad?etów komórkowego Internetu rzeczy (IoT). W 2013 r. framework IoT by? jeszcze na wczesnym etapie, ale programi?ci zamierzali doda? decentralizacj? do swoich us?ug. Dlatego w autoryzowanej dokumentacji nazwano go „Sieci? ludow?”.

Jego g?ównymi odbiorcami docelowymi b?d? u?ytkownicy produktów i entuzja?ci Internetu Rzeczy, a korzy?ci ekonomiczne oferuj? dodatkowe mo?liwo?ci dost?pno?ci.

Cz?onkowie platformy mog? kupowa? lub rozwija? swoje Hotspoty, po??czenie portalu komórkowego i prospektora. Ka?dy hotspot zapewnia us?ugi szerokopasmowe w okre?lonym zakresie, jednocze?nie wydobywaj?c HNT, pierwotn? walut? helu.

Dowód to unikalna technika rozliczeniowa oparta na mechanizmie HoneyBadger BFT, który umo?liwia stronom internetowym zawarcie umowy, podczas gdy si?a ??cza jest znacznie zmienna.

U?ytkownicy wydaj? równie? koszty transakcji w walucie zwanej op?atami sieciowymi, które nie s? wymienne i s? przypisane do poszczególnych osób.

<<KUP HELU>>

Gdzie kupi? hel?

Od pa?dziernika 2020 r. HNT sta?a si? rynkow? kryptowalut?, któr? mo?na znale?? na g?ównych platformach kryptograficznych. USD i altcoiny, takie jak Tether, nale?? do najpopularniejszych partnerstw na Binance, a tak?e FTX (USDT).

Czy jeste? nowicjuszem w kryptowalutach? Sprawd? nasz prosty przewodnik kupowania Bitcoina (BTC) i innych kryptowalut.

HNT jest obecnie notowany na 23,13 USD i zajmuje 59. miejsce w?ród 100 wiod?cych cyfrowych monet na g?ównych gie?dach, z obecnym zyskiem 6,74% w chwili pisania tego tekstu.

HNT pojawi? si? obecnie na kilku rynkach kryptowalut, jednak w przeciwie?stwie do niektórych innych g?ównych altcoinów, nie mo?na go naby? za pomoc? waluty papierowej. Mo?esz potencjalnie kupi? tak? walut?, pocz?tkowo kupuj?c Bitcoin na dowolnej platformie fiat-to-crypto, a nast?pnie przenosz?c j? na platform? w celu handlu.

<<KUP HELU>>

FAQ

Czy mog? kupi? HNT za gotówk??

HNT nie mo?na kupi? bezpo?rednio za pieni?dze fiducjarne. Niemniej jednak, mo?esz kupi? BTC na rynkach takich jak LocalBitcoins, a nast?pnie przenie?? nabyte Bitcoiny na odpowiednie platformy do handlu kryptowalutami, aby doko?czy? pozosta?e procesy.

Jakie? znane sposoby szybkiego zakupu HNT w Europie?

Z pewno?ci? Europa by?a jednym z najwygodniejszych obszarów na ?wiecie do zakupu w szczególno?ci kryptowalut. Podobnie istniej? finanse cyfrowe, w których mo?esz zarejestrowa? portfel i wp?aci? gotówk? na swapy, takie jak Uphold.

Czy istnieje niezawodna platforma do kupowania HNT za pomoc? karty kredytowej/debetowej?

Absolutnie. to niezwykle przyjazne dla u?ytkownika narz?dzie do zakupu Bitcoin za pomoc? kart kredytowych i debetowych. Jest to platforma handlowa w czasie rzeczywistym, która pozwala kupowa? i sprzedawa? kryptowaluty za pomoc? karty kredytowej. Ma bardzo przyjazny dla u?ytkownika uk?ad, a proces zakupu jest do?? dobrze wyja?niony.

Wniosek

Podsumowuj?c, wszystko, co osi?ga?o wyj?tkowo dobre wyniki przez kilka lat, mo?e nie dzia?a? tak skutecznie w tera?niejszo?ci lub fut

ur.

Innowacyjne technologie nieustannie si? zmieniaj?, a pozostawanie w czo?ówce zawodu wymaga nad??ania za post?pem. Uk?ady GPU prze?y?y okres, w którym by?y absolutnie na szczycie swoich mo?liwo?ci. Niemniej jednak, wydobywanie GPU mo?e obecnie potencjalnie generowa? przyzwoite dochody. Jednak teraz jest to bardziej k?opotliwe ni? w przesz?o?ci.

Moim zdaniem Helium System i Hotspot Quarrying stan? si? najwa?niejszymi osi?gni?ciami w nadchodz?cych latach. Aktywno?? w Hotspot Quarrying to godne pole do gry; albo robisz to dla innowacji, albo gwarantowanych przychodów.

<<KUP HELU>>

Oficjalna strona Helium https://www.helium.com/

Hel Twitter https://twitter.com/helium

Helium Reddit https://reddit.com/r/HeliumNetwork

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne