Jak i gdzie kupi? Harmony (ONE) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Harmony (ONE) to zdecentralizowana platforma blockchain, która ma zapewni? po??czenie mi?dzy zrównowa?onym rozwojem a decentralizacj?, wydan? w maju 2019 roku w ramach pierwszej oferty wymiany Binance Launchpad (IDO). Jego rozwój by? wzorowany na „decentralizacji wielko?ci”, z naciskiem na wymian? danych i ustanowienie rynków tokenów zamiennych i aktywów niezmiennych.

Ponadto Harmony ma dodatkow? obietnic? oferowania wysokiej wydajno?ci z dwoma „do?kami”: opó?nieniem i kosztami. W zwi?zku z tym powinni skoncentrowa? platform? na budowaniu fundamentów dla przysz?ych zdecentralizowanych, zawodnych gospodarek.

<<Kup harmoni?>>

O Harmonii

Dzi?ki licznym projektom blockchain rywalizuj?cym o zapewnienie najlepszych us?ug klientom DeFi, Harmony (ONE) jest jedn? z tych wyj?tkowych inicjatyw opartych na blockchain, które wprowadzi?y innowacje w celu zwi?kszenia wydajno?ci decentralizacji na du?? skal?.

Harmony umo?liwia u?ytkownikom tworzenie zdecentralizowanych aplikacji przy jednoczesnym korzystaniu z wysokiej jako?ci us?ug. Wybiera obs?ug? zdecentralizowanego ekosystemu z wystarczaj?c? i zrównowa?on? intensywno?ci? skalowalno?ci i decentralizacji.


<<Kup harmoni?>>

Czym jest Harmonia [JEDNA]?

Harmony to platforma blockchain, której celem jest u?atwienie tworzenia i wykorzystywania zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Sie? zamierza na nowo odkry? sposób dzia?ania zdecentralizowanych aplikacji poprzez losowe udost?pnianie stanów, co umo?liwia tworzenie bloków w kilka sekund.

Harmony ma wprowadzi? kontrakty przekrojowe i infrastruktur? cross-chain do ko?ca 2021 roku, jak wynika ze strony internetowej projektu.

Harmony jest jedn? ze spo?eczno?ci sieci Ethereum (ETH). W rezultacie uwa?a, ?e wa?ne jest udzielenie odpowiedzi na istotne problemy ograniczaj?ce Ethereum. Technologia bezpiecznej agregacji danych firmy Harmony zosta?a stworzona w celu rozwi?zania problemu skalowalno?ci sieci Ethereum.

<<Kup harmoni?>>

Kim s? za?o?yciele Harmonii [ONE]?

W 2017 roku Stephen Tse, by?y in?ynier kryptografii, uruchomi? Harmony. Celem by?o zaoferowanie otwartej, zdecentralizowanej i pozbawionej zaufania platformy blockchain dla globalnych konsumentów DeFi. Wraz z Tse do rozwoju projektu przyczyni? si? zespó? 20 dodatkowych osób. Ten zespó? za?o?ycielski sk?ada? si? z profesjonalistów z ró?nym do?wiadczeniem w tworzeniu oprogramowania, uczeniu maszynowym, sztucznej inteligencji, rzeczywisto?ci wirtualnej i technologii blockchain.

<<Kup harmoni?>>

Co sprawia, ?e harmonia jest wyj?tkowa?

Sie? g?ówna Harmony stara si? na nowo wynale?? generowanie bloków, koncentruj?c si? na szybko?ci i poprawno?ci przetwarzania. Korzystaj?c z metody shardingu, firma drastycznie skróci?a czasy walidacji w?z?ów.

Firma Harmony uruchomi?a funkcj? weryfikacji losowej (VRF), która zapewnia bezstronne i nieoczekiwane cz?onkostwo we fragmentach, aby zagwarantowa? ochron? w?z?ów i bezpieczn? walidacj?. Oznacza to, ?e w?z?y i walidatory s? przypisywane i ponownie przypisywane na podstawie algorytmu randomizowanego.

Harmony Grants to projekt maj?cy na celu promowanie innowacji i zach?canie programistów do sieci g?ównej Harmony.


<<Kup harmoni?>>

Gdzie mo?na kupi? Harmony [ONE]?

Monety Harmony (ONE) s? dost?pne na wi?kszo?ci g?ównych gie?d, w tym:

  • Binance
  • Bitmax
  • TrustPortfel
  • Crypto.com
  • Bitladon (EUR)
  • Moneta (PLN)
  • Huobi Global

<<Kup harmoni?>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mog? kupi? Harmony [ONE] za gotówk??

Nie ma bezpo?redniej metody zakupu ONE za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c swoje BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup Harmony [ONE] w Europie?

Tak, w rzeczywisto?ci Europa jest ogólnie jednym z naj?atwiejszych krajów do nabycia kryptowaluty. Istniej? równie? banki internetowe, w których mo?na za?o?y? konto i wysy?a? ?rodki na gie?dy takie jak Coinbase i Uphold.

Jaki jest najta?szy sposób na zakup Harmony?

Z Binance otrzymujesz ni?sze koszty handlu ni? na innych gie?dach. U?yj kodu rabatowego: EE59L0QP, aby otrzyma? 10% rabatu na wszystkie koszty handlowe.

<<Kup harmoni?>>

Oficjalna strona Harmony – https://www.harmonia.one/

Harmony Twitter – https://twitter.com/harmonyprotocol

Reddit Harmony – https://reddit.com/r/harmony_one/

?rednia harmonii – https://medium.com/harmony-one/

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne