Jak i gdzie kupi? u?cisk d?oni [HNS] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony


Handshake to zdecentralizowany system bez uprawnie?, zaprojektowany w celu zach?cenia rozproszonej sieci komputerów do administrowania systemem w?asno?ci nazw domen.

CoinMarketCap zajmuje obecnie #366 miejsce, z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 98 807 879 USD. Ma ca?kowit? emisj? 2 040 000 000 monet HNS i p?ynn? produkcj? 421 539 620 tokenów HNS.

<<KUP U?cisk d?oni>>

O uzgadnianiu HNS

Handshake stara si? rozwi?za? ten problem poprzez ustanowienie zdecentralizowanego Internetu opartego na architekturze peer-to-peer.

Podej?cie skonsolidowane jest stosowane przez ró?nych graczy w sieci, takich jak aliasy sieci spo?eczno?ciowych i subdomeny. Oznacza to, ?e systemy opieraj? si? na systemie zaufania – i nadal s? podatne na ataki cybernetyczne i oszustwa.

Funkcje inteligentnych kontraktów w ?a?cuchu, znane jako przymierza, s? zawarte w systemie nazewnictwa i maj? na celu kontrolowanie wykorzystania przysz?ych danych wyj?ciowych transakcji.

G?ówn? ide? Handshake jest decentralizacja lub zminimalizowanie zale?no?ci od Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).

<<KUP U?cisk d?oni>>

Co to jest uzgadnianie HNS?

Z drugiej strony uzgadnianie ma na celu zwi?kszenie bezpiecze?stwa online poprzez wdro?enie scentralizowanej aplikacji opartej na zasadach Proof-of-Work.

„Protokó? nazewnictwa Handshake ró?ni si? od swoich poprzedników tym, ?e nie ma koncepcji przestrzeni nazw ani subdomen w warstwie konsensusu” — wynika z bia?ej ksi?gi opracowanej przez Handshake. Jego rol? nie jest zast?pienie ca?ego DNS, ale raczej zast?pienie pliku strefy g?ównej i serwerów bramy.”

Ka?dy peer jest obci??any op?atami za weryfikacj? i administrowanie g?ówn? stref? nazw DNS w ramach Handshake, w celu zaoferowania alternatywy dla obecnych urz?dów certyfikacji i mechanizmów adresowania.

<<KUP U?cisk d?oni>>

Kim s? za?o?yciele Handshake HNS?

G?ównymi wspó?za?o?ycielami Handshake s? Joseph Poon i Andrew Lee.

Na pocz?tku 2014 roku Lee opu?ci? stanowisko w Merrill Lynch, aby wspó?tworzy? Purse, jeden z g?ównych rynków kryptowalut.

On i Poon rozmawiali o koncepcjach, które mia?y sta? si? U?ciskiem D?oni przez lata, zanim za?o?yli firm?. Poon dzia?a? w firmie ksi?gowej z Wielkiej Czwórki, zanim zacz?? para? si? kryptowalut? mi?dzy miejscami pracy. Wynalaz? tak?e Lightning Network i Plasm?.

Boyma Fahnbulleh i Christopher Jeffrey to jeszcze dwaj wspó?za?o?yciele.<<KUP U?cisk d?oni>>

Co sprawia, ?e u?cisk d?oni HNS jest wyj?tkowy?

Jedn? z najbardziej wyró?niaj?cych cech Handshake jest to, ?e nie jest to inicjatywa blockchain d???ca do ca?kowitej decentralizacji obecnej infrastruktury DNS. Celem jest decentralizacja strefy root — i/lub domen najwy?szego poziomu. Wynika to z faktu, ?e oprócz systemu root DNS jest ju? globalny.

ICANN zosta?a za?o?ona w 1998 roku jako organizacja non-profit zrzeszaj?ca osoby z ca?ego ?wiata w celu zwi?kszenia bezpiecze?stwa Internetu. Jednym z kluczowych celów Handshake jest zminimalizowanie jego zale?no?ci od tej platformy.

Gdzie mo?na kupi? u?cisk d?oni HNS?

Handshake jest przedmiotem obrotu na wielu gie?dach. Najbardziej znane gie?dy kupna i sprzeda?y Handshake to: Bittrex, Gate.io, BigOne, MXC.com i ZB.com

<<KUP U?cisk d?oni>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce uzgadniania HNS

Ile monet Handshake HNS znajduje si? obecnie w obiegu?

Du?a ilo?? monet U?cisku D?oni wynosi 2,04 miliarda, a obecnie w obiegu znajduje si? oko?o 355 milionów monet.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje uzgadnianie HNS?

U?cisk d?oni jest chroniony przez niewykorzystane dane wyj?ciowe transakcji (UTXO) ?a?cucha bloków i wykorzystuje te same techniki dowodu pracy (PoW), co Bitcoin.

Od jakich czynników zale?y cena HNS u?cisk d?oni?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? HNS.

<<KUP U?cisk d?oni>>

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co du?o, aby przytoczy?, ?e tokeny Handshake HNS zosta?y zaktualizowane do nowego, najwy?szego w historii wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 0,223 USD za token.

Krótko mówi?c, bezpieczniej jest powiedzie?, ?e Handshake HNS pob?ogos?awi? handlowców internetowych, aby mogli cieszy? si? luksusami handlu na ca?ym ?wiecie, zapewniaj?c ?atwo?? dzi?ki bezpiecznym, zró?nicowanym i op?acalnym politykom transakcyjnym.


<<KUP U?cisk d?oni>>

Handshake Oficjalna strona HNS - https://handshake.org/

U?cisk d?oni HNS Twitter - https://twitter.com/hns

U?cisk d?oni HNS Reddit - https://reddit.com/r/handshake


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne