Jak i gdzie kupi? gnoz? [GNO] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Gnosis to zdecentralizowany rynek predykcyjny oparty na protokole Ethereum, który zosta? za?o?ony w 2015 roku. Zewn?trzni deweloperzy b?d? mogli równie? uruchamia? w?asne us?ugi.

Obecna cena Gnosis wynosi 265,69 USD, a 24-godzinny wolumen obrotu wynosi 7 369 224 USD. Cena GNO na USD jest stale aktualizowana. W ci?gu ostatnich 24 godzin Gnosis zyska? 1,24 proc.

Z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 399 757 479 USD, obecny ranking CoinMarketCap to #152. W obiegu znajduje si? 1 504 587 monet GNO i maksymalna poda? 10 000 000 monet GNO.

<<KUP Gnosis>>

O Gnozie GNO

Gnosis wytwarza nowe zdecentralizowane mechanizmy rynku finansowania. Pionier budowy Gnosis jest równie? zaanga?owany w rozwój infrastruktury Ethereum.

Pocz?tkowo opracowane jako narz?dzie wewn?trzne, rozwi?zanie Gnosis Safe Multisig przekszta?ci?o si? w najbardziej zaufan? platform? do zarz?dzania zasobami cyfrowymi, z ponad 900 milionami USD w tokenach ETH i ERC-20.

Osi?gni?cie Gnosis Safe Multisig jest przyk?adem metodologii: aby technologia blockchain spe?nia?a oczekiwania, programi?ci przyczynili si? do rozkwitu ekosystemu produktów dla konsumentów.

<<KUP Gnosis>>

Czym jest GNO Gnosis?

Gnosis (GNO) i OWL to dwa tokeny u?ywane przez platform?. Tokeny GNO to tokeny ERC-20, które zespó? sprzeda? podczas pocz?tkowej oferty monet (ICO). Obstawianie GNO daje tokeny OWL.

Ilo?? uzyskanych OWL jest okre?lona przez czas trwania fazy blokady i ca?kowit? ilo?? tokenów OWL na rynku.

Odk?d za?o?yciele Gnosis i pracownicy posiadaj? kapita? w ConsenSys. Dlatego firma posiada prawo do korzystania z projektów ConsenSys, us?ug i dodatkowych korzy?ci.

Kim s? za?o?yciele GNOSIS GNO?

Aby Gnosis odniós? ogromny sukces i najbardziej po??dany zasób cyfrowy, dzia?aj?cy na ca?ym ?wiecie. Wymaga?o to zespo?u super utalentowanych osób z wieloletni? wiedz? na temat walut cyfrowych i umiej?tno?ciami tworzenia oprogramowania.

Ujawnianie presti?owego zespo?u Gnosis obejmuje lidera Martina Köppelmanna (CEO) ze Stefanem Georgem (CTO), a na ko?cu dr Friederike Ernst (COO).

<<KUP Gnosis>>

Co sprawia, ?e Gnosis GNO jest wyj?tkowe?

W systemie Gnosis istniej? 2 ró?ne waluty, które spe?niaj? dwie ró?ne role. GNO ma zach?ca? do d?ugoterminowego zaanga?owania w ekosystem tokenów, podczas gdy OWL ma na celu ??czenie si? z sieciami.

Technologia gnozy jest niezale?na od wyroczni. Zamiast tego, struktura tokenów warunkowych Gnosis priorytetowo traktuje tworzenie ogólno?wiatowej puli p?ynno?ci dla aktywów kryptograficznych generowanych przez rynki predykcyjne, co jest osi?gane dzi?ki wykorzystaniu zautomatyzowanego animatora rynku i innych unikalnych cech projektowych.

Gdzie mo?na kupi? GNO Gnosis?

Najwy?szej klasy, najbardziej niezawodne gie?dy, na których mo?na kupi? ten cyfrowy zasób, obejmuj? Binance, HitBTC, Hotcoin Global, Gate.io i BKEX.<<KUP Gnosis>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce gnozy GNO

Czy Gnosis GNO b?dzie dost?pne na innych blockchainach, które akceptuj? Ethereum?

Obecnie Ethereum wydaje si? by? najlepsz? opcj? blockchain do osi?gni?cia tego celu. Produkty i platformy Gnosis mog? sta? si? niezale?ne od blockchain, co pozwala im pracowa? z wieloma bazowymi blockchainami.

Ile tokenów Gnosis GNO jest w obiegu?

Ogólna liczba dost?pnych tokenów GNO jest ograniczona do dziesi?ciu milionów. Ilo?? u?ywanego OWL jest zmienna i ró?ni si? w zale?no?ci od platformy. W chwili tej aktualizacji w obiegu jest 1 384 226 GNO.

Od jakich czynników zale?y cena gnozy GNOD?

Wp?ywy i wyp?ywy z wymiany, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? GNO.

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co du?o, by zacytowa?, ?e tokeny Gnosis GNO zosta?y zaktualizowane do nowego, wysokiego w historii wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 264,23 USD za token.

Zwi?kszona warto?? GNO wystarczy, aby udowodni? swoj? warto?? w oczach interesariuszy i przysz?ych inwestorów. Oprócz tego Gnosis GNO z ka?d? cz??ci? akcji dozwolon? u?ytkownikom daje kolejn? mo?liwo?? handlu.
<<KUP Gnosis>>


Oficjalna strona Gnosis GNO - https://gnosis.io/

Gnosis GNO Twitter - https://twitter.com/gnosisPM

Gnosis GNO Reddit - https://reddit.com/r/gnosisPM

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne