Jak i gdzie kupi? Gitcoin [GTC] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

GTC to moneta zarz?dzania, która zosta?a stworzona w celu zdecentralizowania ?rodowiska Gitcoin w DAO (GitcoinDAO), które dzia?aj? razem, aby wspiera? nast?pn? iteracj? wspólnych narz?dzi.

Obecna cena Gitcoina wynosi 7,89 USD, a 24-godzinny wolumen obrotu wynosi 15 057 822 USD. W czasie rzeczywistym projektanci modyfikuj? poziomy cenowe GTC na USD.

Przy rzeczywistej wycenie rynkowej 111 994 365 USD, obecny ranking CoinMarketCap to #356. Istnieje 14 198 202 walut GTC.

<<KUP Gitcoina>>

O Gitcoin GTC

Gitcoin (GTC) to waluta Ethereum, która umo?liwia zarz?dzanie platform? Gitcoin przez spo?eczno??. Platforma ma za zadanie wspiera? i organizowa? projekty open source z wykorzystaniem niekonwencjonalnych metod, takich jak finansowanie kwadratowe.

Akcjonariusze GTC maj? prawo g?osu w zale?no?ci od liczby posiadanych tokenów. Mog? przekaza? swoje uprawnienia do g?osowania stewardom spo?eczno?ci, aby mogli g?osowa? na swoje konto bez utraty swoich tokenów.

Co wi?cej, Gitcoin jest epicentrum Web3, z kwitn?c? i rozwijaj?c? si? spo?eczno?ci? programistów open source. Ekosystem Gitcoin wykorzystuje t? innowacj? do wspierania i tworzenia projektów wirtualnych wspólnych zasobów, które przynosz? korzy?ci wszystkim i odpowiadaj? na nasze najpilniejsze wyzwania.

<<KUP Gitcoina>>

Czym jest Gitcoin GTC?

Gitcoin reklamuje si? jako spo?eczno?? konstruktorów, wynalazców i protoko?ów wspó?pracuj?cych ze sob?, aby kszta?towa? przysz?o?? otwartego Internetu. Gitcoin rozwija spo?eczno??, która promuje now? infrastruktur? Web3, tak? jak narz?dzia, techniki i protoko?y, aby zach?ci? do przejrzystego rozwoju.

GTC to moneta administracyjna Gitcoina, która mia?a zosta? wydana pod koniec maja 2021 r. Token jest wymagany do za?o?enia i finansowania DAO, które b?dzie administrowa? Gitcoinem.

Kim s? za?o?yciele Gitcoin GTC?

Keving Owocki i Scott Moore uruchomili Gitcoina. Moore jest kierownikiem ds. rozwoju technicznego i szefem bada?, a Owocki jest dyrektorem generalnym.

<<KUP Gitcoina>>

Co sprawia, ?e Gitcoin GTC jest wyj?tkowy?

Gitcoin wyró?nia si? tym, ?e jest platform?, która wspiera rozwój spo?eczno?ci, szczególnie w przypadku projektów open source. Gitcoin (GTC) to kryptowaluta umieszczona na blockchainie Solana. Od oko?o czerwca 2021 r. sfinansowano oko?o 20 milionów dolarów na projekty open source za pomoc? Gitcoina, wydaje si?, ?e tygodniowo jest ponad 160 000 aktywnych programistów i uruchomiono nieco ponad 1600 projektów.

Gitcoin d??y do opracowania przysz?ej wizji zwanej „Kwadratowymi Ziemiami” – cyfrowego ekosystemu z demokratycznym zarz?dzaniem i du?ym naciskiem na zaanga?owanie obywatelskie.

Po uruchomieniu GitcoinDAO b?dzie mia? tak? sam? liczb? poprzednich i przysz?ych za?o?ycieli i uczestników Gitcoin. Tokeny zapisane dla przysz?ych budowniczych b?d? przechowywane w skarbcu zarz?dzanym przez stewardów spo?eczno?ci i ostatecznie przez DAO.

<<KUP Gitcoina>>

Gdzie mo?na kupi? Gitcoin GTC?

Aby u?atwi? handel i wymian?, udost?pniono monety GTC ios na nast?puj?cych niezawodnych i wolnych od usterek gie?dach; Binance, Mandala Exchange, ZT, Coinbase Exchange i KuCoin

<<KUP Gitcoina>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce Gitcoin GTC

Ile Gitcoin GTC Coins znajduje si? obecnie w obiegu?

??czna kwota GTC to 100 000 000 tokenów. 15% jest odrzucane na historyczn? wysy?k?, 50% znajduje si? w Gitcoin DAO, a 35% jest przeznaczone dla obecnych interesariuszy.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje Gitcoin GTC?

Zgodnie z wst?pn? informacj? dotycz?c? tokena, GTC ma minimaln? warto?? ekonomiczn?. Token jest pochodn? planu administracyjnego COMP/UNI, który zawiera wskazówk? dotycz?c? retrospektywnego przypisania roszczenia.

Od jakich czynników zale?y cena Gitcoin GTC?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to powi?zane ze sob? zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? Gitcoin GTC.

<<KUP Gitcoina>>

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

Dlatego wystarczy przytoczy?, ?e tokeny Gitcoin GTC zosta?y zaktualizowane do nowego, wszechczasowego wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 7,83 USD za token.

W skrócie, bezpieczniej jest powiedzie?, ?e Gitcoin GTC pob?ogos?awi? handlowców internetowych, aby mogli cieszy? si? luksusami handlu na ca?ym ?wiecie, zapewniaj?c ?atwo?? dzi?ki bezpiecznym, zró?nicowanym i op?acalnym politykom transakcyjnym.


<<KUP Gitcoina>>

Oficjalna strona Gitcoin GTC - https://gitcoin.co/

Gitcoin GTC Twitter - https://twitter.com/gitcoin

Gitcoin GTC Reddit - https://reddit.com/r/gitcoincommunity

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne