Jak i gdzie kupi? gal? [GALA] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Gala Games d??y do zrewolucjonizowania bran?y gier, daj?c graczom z powrotem kontrol? nad ich grami. Ambicj? Gala Games jest stworzenie „do?wiadcze? blockchain, w które b?dziesz chcia? regularnie gra? w te gry”.

Z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 316 862 461 USD, obecny ranking CoinMarketCap to #240. W obiegu znajduje si? 6 977 205 436 monet GALA.

<<KUP Gal?>>

O Gali GALA

Gala Games uros?a do 1,3 miliona aktywnych konsumentów miesi?cznie od czasu jej wprowadzenia w 2019 roku, a 26 000 NFT zosta?o sprzedanych na aukcji, z najcenniejsz? i najdro?sz? cz??ci? o warto?ci 3 milionów dolarów.

W ramach ekosystemu Gala Gaming gracze mog? posiada? niewymienne tokeny (NFT) i mie? wp?yw na zarz?dzanie gr?. System g?osowania Founder's Nodes pozwala graczom mie? wp?yw na rozwój i finansowanie gier.

Gala Gaming u?ywa GALA, w?asnej monety u?ytkowej, oprócz oferowania NFT dla okre?lonych gier. Gala Games wyprodukowa?a do tej pory tylko jedn? grywaln? gr?, Town Star i jedn? kolekcj? kolekcjonersk? NFT, VOX.

Kolejne gry, takie jak fantasy RPG, strategiczna symulacja science-fiction oraz turniej tower defense s? planowane w nadchodz?cych czasach.

<<KUP Gal?>>

Czym jest Gala GALA?

Kolekcja kolekcjonerskich awatarów NFT Gala Games VOX. Ka?dy VOX jest jedyny w swoim rodzaju, a niektóre VOX s? rzadsze ni? inne.

VOX zosta? wyemitowany za ?redni? cen? 0,0888 ETH, czyli oko?o 280 USD w momencie pisania, w pocz?tkowym spadku. Chocia? pod wp?ywem Town Stars, VOX ma znacznie wi?cej zastosowa? ni? bycie awatarem NFT.

Akcjonariusze GALA mog? zwi?za? to, aby zarabia? VOXcoin, graj?c ze swoimi awatarami VOX w przysz?o?ci, je?li zdecyduj? si? to zrobi?. W?a?ciciele Vox otrzymuj? w?asny plik FBX do druku 3D, którego mog? u?ywa? do animowania swoich awatarów.

<<KUP Gal?>>

Kim s? za?o?yciele Gali GALA?

Eric Schiermeyer za?o?y? Gala Games. By? wspó?za?o?ycielem Zynga, znanego twórcy gier spo?eczno?ciowych i mobilnych.

Zespó? Gala Games sk?ada si? w sumie z 60 osób.

<<KUP Gal?>>

Co sprawia, ?e Gala GALA jest wyj?tkowa?

Gala Games nie jest konkurencyjnym meczem, ale raczej kolekcj? gier opartych na blockchain, które stawiaj? przyjemno?? ponad blockchain.

Je?li chodzi o tworzenie tych gier, kluczowe znaczenie maj? opinie spo?eczno?ci. Spo?eczno?? Discord Gala Games aktywnie anga?uje si? i testuje za?o?enia.

Pozwala to graczom wp?ywa? na orientacj? i styl gry.

Town Star, jedyna obecnie grywalna wersja gry, to symulacja miasta oparta na przegl?darce. Town Star jest porównywalna do SimCity, poniewa? gracze zarz?dzaj? obszarem, ale wszystko, czego potrzebuj?, to naprawd? kupi? nieruchomo??.

<<KUP Gal?>>

Gdzie mo?na kupi? gal? GALA?

Na pocz?tku sierpnia 2021 r. gie?dy GALA wzros?y, dodaj?c je do Sushiswap, Gate.io, Uniswap V3, KuCoin i Bitrue.<<KUP Gal?>>

Najcz??ciej zadawane pytania dotycz?ce Gali GALA

Ile monet Gala Gala znajduje si? obecnie w obiegu?

Ca?kowita ilo?? b?dzie ograniczona do 35 miliardów tokenów GALA. Obecnie istnieje oko?o 7 miliardów GALA.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje Gala GALA?

Sie? jest chroniona przez zbiór w?z?ów znanych jako W?z?y Za?o?ycielskie. Gala Games pozwala nawet 50 000 W?z?ów Za?o?ycielskich na potwierdzanie transakcji w grze i zabezpieczanie sieci.

Kiedy rozpocz?? si? handel GALA?

Handel monetami GALA rozpocz?? si? we wrze?niu 2020 r.

Czy prawdopodobie?stwo, ?e galowe gry uderzy o 1 $ jest wi?ksze?

Chocia? do sierpnia 2021 r. Gala Games osi?gn??a poziom 0,02 USD. I odwrotnie, tempo ewolucji oko?o 50X mo?e sprawi?, ?e gra osi?gnie p?ynnie 1 USD dzi?ki skutecznemu i aktywnemu systemowi tworzenia kopii zapasowych.

<<KUP Gal?>>

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym mo?na powiedzie?, ?e tokeny Gala GALA zosta?y zaktualizowane do nowej, wysokiej w historii liczby t?umacze? wynosz?cej prawie 0,0449 USD za token.

Krótko mówi?c, bezpieczniej jest powiedzie?, ?e Gala GALA pob?ogos?awi?a handlowców internetowych, aby mogli cieszy? si? luksusami handlu na ca?ym ?wiecie, zapewniaj?c ?atwo?? dzi?ki bezpiecznym, zró?nicowanym i op?acalnym politykom transakcyjnym.


<<KUP Gal?>>

Oficjalna strona Gali - https://gala.games/

Gala GALA na Twitterze - https://twitter.com/GoGalaGamesCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne