Jak i gdzie kupi? FUNToken [FUN] ?atwy przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Jak i gdzie kupi? FUNToken [FUN]___Prosty przewodnik krok po kroku

FUNToken to kryptowaluta przeznaczona wy??cznie do hazardu i gier online. FUNToken ??czy zalety blockchain Ethereum z najnowocze?niejszym stosem technologicznym, dzi?ki czemu FUN jest cennym ?ród?em zarówno dla graczy, platform, jak i programistów. FUNToken wspiera now? er? gier cyfrowych.

Obecna cena FUNToken wynosi 0,029486 USD, a 24-godzinny wolumen obrotu wynosi 28 735 452 USD. Nasz kurs wymiany FUN na USD jest aktualizowany w czasie rzeczywistym. W ci?gu ostatnich 24 godzin FUNToken wzrós? o 1,90 procent. Z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 321 396 497 USD, obecny ranking CoinMarketCap to #174. W obiegu znajduje si? 10 899 873 621 monet FUN i maksymalna poda? 10 999 873 621 monet FUN.

O FUNToken FUN

FUNToken ma na celu przekszta?cenie kwitn?cego biznesu. Wed?ug FUNToken, bran?a gier internetowych jest ju? poszukiwana, gdy kwitnie. Ponadto w??czenie blockchain do jego podstawowych fundamentów dodatkowo wci?gnie ludzi.

Gry hazardowe typu peer-to-peer w sieci, w tym kasyna, zak?ady sportowe i poker, s? dost?pne na NewToken, co pozwala na bezproblemowe i szybkie transakcje. Warto?? FUNTokena zostanie zachowana w przysz?o?ci dzi?ki inteligentnemu harmonogramowi nagrywania.

FUNToken to ca?kowicie bezproblemowy token ERC20. Blockchain Ethereum przyspiesza i upraszcza procedury.

<<KUP FUNToken>>

Czym jest FUNToken ZABAWA?


Szybkie transakcje mi?dzy portfelami i transakcje w grze b?ogos?awi? u?ytkowników, aby mogli jak najlepiej wykorzysta? to, co jest wprost proporcjonalne do czasu sp?dzonego na boisku. Dzia?ania s? autonomiczne, publicznie rejestrowane i mo?na je ?ledzi?.

Nowe kasyno i dodatkowe opcje gier oparte na FUNToken s? obecnie w fazie rozwoju, z których wszystkie zosta?y zaprojektowane tak, aby by?y podstawowe i dost?pne dla klientów ko?cowych.

<<KUP FUNToken>>

Kim s? za?o?yciele FUNToken FUN?

Adriaan Brink, nowy dyrektor generalny, ma rozleg?e do?wiadczenie zarówno w bran?y hazardu online, jak i bran?y finansowej. BETR zosta? za?o?ony przez niego. By? tak?e wspó?za?o?ycielem Earthport w 1999 roku, startupu zajmuj?cego si? p?atno?ciami elektronicznymi, który zosta? przej?ty przez VISA w 2019 roku za 257 mln dolarów.

Adrian s?u?y? jako CTO w Earthport przez jego formacyjne dni, a nawet napisa? oryginaln? wersj? kodu.

<<KUP FUNToken>>

Co sprawia, ?e FUNToken jest wyj?tkowy?

Ze wzgl?du na fakt, ?e FUNToken jest oparty na Ethereum, jest wysoce rozszerzalny i potencjalnie zdolny do integracji autonomicznych funkcjonalno?ci, które nie s? ?atwe do wyobra?enia w przypadku tradycyjnych platform do gier.

Co wi?cej, opracowanie strony internetowej z grami w blockchain umo?liwia integracj? aktywów kryptograficznych, poszerzaj?c alternatywy finansowania platformy. Zgodnie z FUNToken, oznacza to, ?e wielbiciele kryptowalut mog? bez wysi?ku wp?aca? swoje cyfrowe waluty podczas grania w gry online i hazard.

<<KUP FUNToken>>

Gdzie mo?na kupi? FUNToken FUN?

FUNToken staje si? coraz bardziej popularny, dlatego coraz wi?cej gie?d akceptuje jego kryptowalut? do handlu. Binance, który ma najwi?kszy wolumen transakcji FUN/USDT wynosz?cy 4 266 292 USD, jest jedn? z najpopularniejszych opcji.

LATOKEN i Bitrue, drugi i trzeci co do wielko?ci wolumen obrotu po Binance, to dwie inne opcje.


<<KUP FUNToken>>

Najcz??ciej zadawane pytania dotycz?ce FUNToken FUN

Ile monet FUNToken FUN znajduje si? obecnie w obiegu?

??cznie 17 miliardów tokenów FUN zosta?o stworzonych podczas oficjalnej przedsprzeda?y FUN 22 czerwca 2017 r. Nawet w epoce przedsprzeda?y ponad 80% wszystkich kuponów zosta?o rozdystrybuowanych do zaawansowanych nabywców produkcyjnych i inwestorów.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje FUNToken FUN?

FUN wykorzystuje proces konsensusu proof-of-stake (PoS) jako token ERC-20 oparty na Ethereum. Wielu ekspertów twierdzi, ?e PoS jest skalowalnym mechanizmem konsensusu, który zapewnia wi?ksz? elastyczno?? przypadków u?ycia. W konsekwencji w ostatnich latach sta?a si? znacznie bardziej powszechn? strategi? konsensusu.

Od jakich czynników zale?y cena FUNToken FUN?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? FUN.

Wniosek

Po ca?kowitym wzro?cie do 100% w ci?gu zaledwie jednego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich wra?liwy rynkowy charakter.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co du?o, by przytoczy?, ?e tokeny FUNToken FUN zosta?y zaktualizowane do nowej, wysokiej w historii liczby t?umacze? wynosz?cej prawie 0,029 USD za token.

Nie b?dzie b??dem, ?e Funtoken dostarczy? troch? zabawy, aby zadowoli? wszystkich swoich subskrybentów.
<<KUP FUNToken>>


Oficjalna strona FUNToken FUN - https://funtoken.io/

FUNToken FUN Twitter - https://twitter.com/funtoken_io

FUNToken FUN Reddit - https://reddit.com/r/FUN_TokenCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne