Jak i gdzie kupi? token FTX? ____ Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Token FTX (FTT) jest jednym z najlepszych i unikalnych obecnie dost?pnych tokenów handlowych. Wspi?? si? w czo?ówce ?wiatowego rankingu 100 na CMC od samego wydania w zesz?ym roku.

Po wydaniu i pó?niejszej rewaloryzacji z rynku Binance, kryptowaluta FTX przyci?gn??a wiele uwagi. Wielu twierdzi?o, ?e tokeny d?wigni w handlu FTX s? „bardzo trudne” dla wielu traderów.

Czy to mo?e by? faktem i dlatego warto pomy?le? o FTT?

<div style="height:560px; background-color: #FFFFFF; overflow:hidden; box-sizing: border-box; border: 1px solid #56667F; border-radius: 4px; text-align: right; line-height :14px; font-size: 12px; font-feature-settings: normal; text-size-adjust: 100%; box-shadow: wstawka 0 -20px 0 0 #56667F; padding:1px;padding: 0px; margin: 0px ; width: 100%;"><div style="height:540px; padding:0px; margin:0px; width: 100%;"><iframe src="https://widget.coinlib.io/widget?type =chart&theme=light&coin_id=1511103&pref_coin_id=1505" width="100%" height="536px" scrolling="auto" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" border="0"style="obramowanie: 0;margin:0;padding:0;line-height:14px;"></iframe></div><div style="color: #FFFFFF; line-height: 14px; font-weight: 400; font- rozmiar: 11 pikseli; rozmiar pude?ka: border-box; padding: 2 piks 6 piks; szeroko??: 100%; rodzina czcionek: Verdana, Tahoma, Arial, sans-serif;"><a href="https://coinlib.io " target="_blank" style="font-weight: 500; color: #FFFFFF; text-decoration:none; font-size:11px">Crypt ceny walut</a>&nbsp;przez Coinlib</div></div>

W tym przegl?dzie tokenów FTX znajduje si? dog??bna odpowied? na to pytanie.

<<KUP TOKEN FTX>>

Co to jest token FTX?

Token FTX to token handlowy stworzony po raz pierwszy przez gie?d? FTX z kodem FTT, aby wspiera? jego system sieciowy i zapewnia? warto?? w dzia?aniach tradera.

?a?cuch fundacji monety FTT powsta? w kwietniu 2019 r., chocia? token nie zacz?? kr??y? na rynkach internetowych a? do sierpnia tego samego roku. Alameda Investigation, kompleksowa firma zajmuj?ca si? marketingiem kryptowalut, pomog?a w stworzeniu handlu i tokena.

Ta ocena skoncentruje si? na tokenie FTT, podkre?laj?c jego cele i u?yteczno??, a tak?e jego pochodzenie, obecne zdarzenia i potencjalne przysz?e zmiany. W rezultacie zaczniemy od podstawowych informacji historycznych na temat handlu FTX, jego pochodzenia i co próbuje osi?gn?? w bran?y handlu kryptograficznego.

Dealerzy mog? zawrze? umow? stwierdzaj?c?, ?e kupi? lub sprzedaj? t? sam? ilo?? aktywów w okre?lonym okresie w nadchodz?cym czasie, a strona pierwotnie koncentrowa?a si? na rynkach inwestycji kryptograficznych.

Inteligentne kontrakty zobowi?zuj? kupuj?cego i sprzedaj?cego do zako?czenia swojej cz??ci umowy po spe?nieniu okre?lonych wcze?niej parametrów handlowych. Jest to powszechny rodzaj transakcji dla osób, które chc? postawi? na zmian? warto?ci inwestycji bez konieczno?ci zatrzymywania aktywów.

Odwieczne opcje na rynku handlowym sta?y si? znacznie bardziej widocznym mechanizmem handlowym w handlu FTX, a kluczow? odmian? jest to, ?e kontrakt jest op?acany bezpo?rednio w aktywach, takich jak Bitcoin. Ma to wiele zalet, z których jedn? jest to, ?e:

  • Pierwszym plusem FTX Token jest to, ?e kupuj?cy i sprzedaj?cy nie musz? sprzedawa? swoich BTC i mog? gromadzi? dodatkowe ograniczone kryptowaluty przy ka?dej efektywnej transakcji.

  • Dodatkow? korzy?ci? jest to, czy klienci mog? poradzi? sobie z wi?ksz? d?wigni?, co oznacza, ?e mo?liwe zyski s? wi?ksze, chocia? poniesione straty s? równie? powi?kszone.

<<KUP TOKEN FTX>>

Gie?da FTX

Rynek FTX przyjmuje unikalne podej?cie do gie?d kryptograficznych, a tym samym przekszta?ca metod?, o której my?l? inni. Czyni to, wprowadzaj?c mnóstwo zaawansowanych towarów, które demonstruj? zakres rzeczy, które mo?na osi?gn?? za pomoc? aktywów opartych na ethereum.

Niezawodno??, kreatywno?? i skuteczne zarz?dzanie ryzykiem to trzy kluczowe elementy, które FTX dostarcza rynkom bitcoinów.

Tokeny lewarowane FTX

Lewarowane monety kryptowaluty FTX s? bez w?tpienia najwa?niejszym wynalazkiem firmy. K?opot z utrzymaniem strategii handlowej na rynku kryptowalut nie jest ju? konieczn? uprzejmo?ci? takich tokenów. Alternatywnie, kupuj?cy mog? u?y? tokenów +3x, -1x lub -3x FTX.

Lewarowane tokeny s? dost?pne dla Btc, Ethereum, EOS, Lyra, Tezos, Btc cash, kilkunastu dodatkowych kryptowalut od kwietnia 2020 r. Dai , HUSD i wiele podobnych stabilnych monet równie? maj? lewarowane tokeny.

Powy?sze lewarowane tokeny zapewniaj? inwestorom du?? przewag? konkurencyjn? na rynku kryptograficznym, umo?liwiaj?c im pomini?cie korzystania ze z?o?onych instrumentów pochodnych, aby osi?gn?? podobny cel.

Tutaj handlowcy nie znajd? ?adnych limitów depozytu zabezpieczaj?cego z tokenami lewarowanymi, co u?atwia okre?lenie warto?ci danego aktywa.

Poniewa? handel instrumentami pochodnymi jest tak skomplikowany, wi?kszo?? kupuj?cych ma trudno?ci ze zrozumieniem zagro?e?, jakie podejmuj?, oraz mo?liwo?ci wysadzenia swojego konta i zmarnowania ca?ej swojej inwestycji. W rzeczywisto?ci instrumenty pochodne nara?aj? ka?d? osob? w handlu na ryzyko podatków od zysków kapita?owych.

Najwyra?niej FTX opracowa? znacznie lepsz? metod? uzyskiwania d?wigni i zabezpieczania zak?adów.

<<KUP TOKEN FTX>>

Narz?dzie tokena FTT

Pierwotn? walut? gie?dy FTX by? jej token FTT. W sumie by?o 345 milionów monet FTT, z których oko?o 95 milionów jest obecnie w u?yciu.

Zespó? FTX twierdzi, ?e posiada starannie skonstruowany token FTT maj?cy na celu siln? dominacj? na rynku, co oznacza, ?e w miar? jak handel FTX przyci?ga dodatkowych klientów, warto?? tokenów FTT b?dzie ros?a.

Zwroty op?at manipulacyjnych dla w?a?cicieli FTT nale?? do korzy?ci, a procent zni?ki ro?nie wraz ze wzrostem sumy posiadanych FTT. Cotygodniowe dopalacze kryptowaluty SRM, która jest rodzimym tokenem zdecentralizowanego rynku opartego na Solanie, wspó?za?o?onego przez Bankman-Fried, s? równie? przekazywane posiadaczom FTT.

Dodatkowe zrzuty, dodatkowe wybory w ankietach, zmniejszone koszty blockchain (szczególnie przydatne dla wszystkich tych, którzy chc? zapobiec rosn?cym kosztom paliwa Ether) oraz ulepszone nagrody za rekomendacje dla tych, którzy promuj? FTX w swoich kr?gach, to zalety obstawiania FTT.

Ka?da z takich technik zapewnia znacz?ce korzy?ci dla posiadaczy FTX w celu utrzymania FTT, a co dwa tygodnie spalanie prawie jednej trzeciej ca?kowitego dochodu generowanego na handlu stymuluje wi?kszy wzrost cen.

FTT rzeczywi?cie zosta? w??czony do konta Exodus ze wzgl?du na przyt?aczaj?ce zainteresowanie, umo?liwiaj?c cz?onkom Exodus udzia? w tym, co mo?e ostatecznie sta? si? kluczow? cz??ci? ekosystemu kryptowalut.

<<KUP TOKEN FTX>>

Wniosek

Na gie?dzie kryptowalut zawsze istnieje niewielki u?amek ryzyka, ale je?li chodzi o legalno?? tokena FTX, obecnie jest on jedn? z najszybciej rozwijaj?cych si?, przejrzystych i prawdziwych kryptowalut.

Oferuje szeroki zakres u?yteczno?ci, co jest powodem zwi?kszonego zapotrzebowania. Przewiduje si? równie?, ?e tokeny FTX mog? w przysz?o?ci sta? si? pasywnym dochodem.


<<KUP TOKEN FTX>>

FTX Token Oficjalna strona internetowa - https://ftx.com/

?redni token FTX https://medium.com/@ftx

Blog tokenów FTX https://blog.ftx.com/

FTX Token Twitter - https://twitter.com/FTX_Official

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne