Jak i gdzie kupi? Frax [FRAX] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Protokó? Frax to pierwszy system stablecoin oparty na algorytmie proporcjonalnym. Frax jest protoko?em bez zezwolenia, open source i ca?kowicie po??czonym z ?a?cuchem, który jest obecnie wdra?any w Ethereum.

Dzisiejsza aktualna cena Fraxu wynosi 1,01 USD, a 24-godzinny wolumen obrotu wynosi 14 122 534 USD. Nasze ceny FRAX na USD s? aktualizowane w czasie rzeczywistym. W ci?gu ostatnich 24 godzin Frax zyska? 0,67 proc. Obecny ranking CoinMarketCap to #237, z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 325 651 096 USD. W obiegu znajduje si? 322.510,832 monet FRAX i maksymalna poda? 131.992.706 monet FRAX.

<<KUP Frax>>

O Frax FRAX

Ostatecznym celem protoko?u Frax jest wytworzenie wysoce skalowalnych, zdecentralizowanych, algorytmicznych pieni?dzy, które zast?pi? aktywa cyfrowe o sta?ej dostawie, takie jak Bitcoin. W protokole zawarte s? nast?puj?ce pomys?y.

Frax to stablecoin oparty na algorytmie u?amkowym, którego cz??? poda?y jest gwarantowana przez zabezpieczenie, a cz??? emisji jest algorytmiczna.

Stosunek zabezpieczenia do algorytmu okre?la cena rynkowa waluty FRAX stablecoin. Je?li FRAX handluje powy?ej 1 USD, protokó? zmniejsza wspó?czynnik zabezpieczenia. Kiedy FRAX handluje za mniej ni? 1 USD, protokó? podnosi wspó?czynnik zabezpieczenia.


<<KUP Frax>>

Co to jest Frax FRAX?

Frax jest pierwszym globalnym stablecoinem, który identyfikuje si? jako algorytm u?amkowy, wprowadzaj?c czwart? i najbardziej odr?bn? kategori?.

Stablecoins by?y wcze?niej podzielone na trzy kategorie: zabezpieczone fiducjarnie, nadzabezpieczone kryptowaluty i algorytmiczne bez zabezpieczenia.

Frax v1 wykorzystuje wyrocznie Uniswap (?rednie wa?one czasowo ceny ETH, USDT, USDC) i Chainlink (cena USD), które s? w pe?ni w ?a?cuchu.

<<KUP Frax>>

Kim s? za?o?yciele Frax FRAX?

Protokó? Frax to mózg ameryka?skiego programisty Sama Kazemiana, który jako pierwszy zaproponowa? koncepcj? u?amkowego algorytmu stablecoina w 2019 roku.

Propozycje z w pe?ni algorytmiczn? polityk? fiskaln? za?ama?y si? lub zosta?y porzucone, nie zyskuj?c na popularno?ci. Frax zosta? stworzony jako sposób na ocen? sentymentu rynkowego do cz??ciowo zautomatyzowanego, cz??ciowo zsekurytyzowanego stablecoina.

<<KUP Frax>>

Co sprawia, ?e Frax FRAX jest wyj?tkowy?

Protokó? Frax to stablecoin towarzystwa o jedynym w swoim rodzaju projekcie. W ci?gu kilku lat dostawcy p?ynno?ci i rolnicy uzyskuj? ponad 60% poda?y FXS.

Jest to ca?kowicie zdecentralizowany protokó? z zarz?dzaniem w ?a?cuchu. Zdecentralizowany i ma?o zarz?dzany Protoko?y Frax sprawi?y, ?e handel sta? si? ?atwiejszy. Poniewa? spo?eczno?? jest odpowiedzialna, nacisk po?o?ono na zdecentralizowan? autonomiczn?, algorytmiczn? metodologi? z minimalnym aktywnym zarz?dzaniem.

B?dzie to równie? pierwszy i jedyny stablecoin, który b?dzie u?ywa? architektury hybrydowej opartej na algorytmie u?amkowym, kiedy zostanie wprowadzony na rynek w listopadzie 2020 roku.

<<KUP Frax>>

Gdzie mo?na kupi? Frax FRAX?

Stabilcoin, FRAX, jest dost?pny na wielu g?ównych gie?dach i platformach DeFi, takich jak Uniswap i DEX. Tokeny stablecoina, Frax Shares (FXS), s? równie? dost?pne i równie p?ynne jak stablecoin.<<KUP Frax>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce Frax FRAX

Ile monet Frax FRAX znajduje si? obecnie w obiegu?

Ilo?? tokenów Frax Shares (FXS) jest ?ci?le ograniczona w momencie genezy, bez harmonogramu inflacji w protokole.

Co to jest protokó? dwóch tokenów wdra?any przez Frax?

FRAX to rodzaj kryptowaluty z docelow? cen? 1 USD za monet?. Token zarz?dzania, Frax Shares (FXS), generuje op?aty, przychody z tytu?u senioratu i nadwy?k? warto?ci zabezpieczenia.

Od jakich czynników zale?y cena Frax FRAX?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? FRAX.

<<KUP Frax>>

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co szerokie, aby przytoczy?, ?e tokeny Frax FRAX zosta?y zaktualizowane do nowego, wszechczasowego wysokiego wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 1,01 USD za token.]

Zwi?kszona warto?? Frax FRAX wystarczy, aby udowodni? swoj? warto?? w oczach interesariuszy i przysz?ych inwestorów. Oprócz tego Frax FRAX z ka?dym bitem akcji dozwolonym dla u?ytkowników daje kolejn? mo?liwo?? handlu.
<<KUP Frax>>


Oficjalna strona Frax FRAX - https://frax.finance/#welcome


Frax FRAX Twitter - https://frax.finance/#welcome

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne