Jak i gdzie kupi? Flow [FLOW] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

B?dziesz potrzebowa? Bitcoinów (BTC) lub Ethereum (ETH), aby kupi? Flow (FLOW) na wi?kszo?ci gie?d bitcoin. Dobr? rzecz? jest to, ?e mo?esz kupi? dowoln? kryptowalut? za pomoc? konta bankowego lub karty kredytowej w Coinbase.

Przejd?my teraz do tematu.

O przep?ywie [FLOW]

Flow (FLOW) jest najwi?ksz? na ?wiecie 81. najcenniejsz? kryptowalut?, której wycena rynkowa wynosi 1 559 343 955 USD. Flow jest obecnie wyceniany na 25,66 USD, czyli o 2,384% wi?cej ni? wczoraj. W ci?gu ostatnich 24 godzin ceny wahaj? si? mi?dzy 25,84 a 24,28 USD. Wszystkie stawki podane s? w dolarach ameryka?skich i s? aktualne na dzie? 09:09 UTC 2 wrze?nia 2021 r.


<<Kup FLOW>>

Co to jest przep?yw [PRZEP?YW]?

Flow to technologia, która tworzy samodystrybuuj?cy magazyn tokenów warto?ci oparty na Ethereum (FLOW). FLOW powsta? jako ?rodek zaradczy dla Bitcoina, który jest obecnie najpopularniejsz? walut? cyfrow?.

Nie wymagaj?c pojedynczej transakcji, protokó? rozprowadza inflacj? tokena FLOW na wszystkie adresy, które go przechowuj?. Inflacja wyst?puje codziennie i nie wymaga ?adnych dzia?a? ze strony posiadacza tokena FLOW ani ?adnych innych stron. Ten inflacyjny system umo?liwi? wykorzystanie tokena w scenariuszach u?ycia DeFi bez wyczerpywania posiadaczy tokenów.

Inflacja spada w ci?gu dziesi?ciu lat, czego kulminacj? jest ograniczona liczba monet FLOW. FLOW nie musi by? postawiony ani zablokowany w kontrakcie, aby uzyska? inflacj?, wi?c mo?e by? u?ywany w wielu projektach DeFi, jednocze?nie spe?niaj?c swój cel dystrybucyjny.

Wycena rynkowa FLOW wynosi 0,31 USD i jest notowana na 2384 na Coinmarketcap. Ostatnio wzros?a o 35,38 procent w chwili pisania tego tekstu.

FLOW jest notowany na kilku gie?dach kryptowalut. Jednak w przeciwie?stwie do innych g?ównych kryptowalut, nie mo?na go by?o kupi? za pomoc? waluty fiducjarnej.

Jednak nadal mo?esz naby? t? monet?, najpierw kupuj?c Ethereum na dowolnej gie?dzie fiat-to-crypto, a nast?pnie przenosz?c si? na gie?d?, na której handluje si? FLOW. W tym artykule instrukta?owym szczegó?owo przeprowadzimy Ci? przez procedury zakupu FLOW.


<<Kup FLOW>>

Kim s? za?o?yciele Flow [FLOW]?

Blockchain Flow i Cryptokitties, Dapper i NBA Top Shot zosta?y stworzone przez Dapper Labs. Dapper Labs zosta?o za?o?one w 2018 roku, aby zapewni? u?ytkownikom na ca?ym ?wiecie nowe rodzaje cyfrowego zaanga?owania.

Aplikacje obs?uguj?ce Blockchain mog? zbli?a? fanów do firm, które kochaj?, dawa? ludziom znacz?cy udzia? w spo?eczno?ciach, które pomagaj? budowa?, i zapewnia? klientom nowe mo?liwo?ci zostania twórcami.

NBA i NBPA, Warner Music Group i UFC nale?? do partnerów Dapper Labs, którzy zostali ujawnieni publicznie. Andreessen Horowitz, Union Square Ventures, Venrock, Google Ventures, Samsung oraz twórcy Dreamworks, Reddit i Twitter nale?? do znacz?cych inwestorów w Dapper Labs.

<<Kup FLOW>>

Co sprawia, ?e Flow [FLOW] jest wyj?tkowy?

Flow [FLOW] uczy si? i ulepsza poprzednie rozwi?zania.

Konstrukcja wewn?trzna Flow jest wyj?tkowa, dzi?ki czemu system mo?e si? rozwija?, aby obs?ugiwa? miliard aktywnych u?ytkowników bez shardowania lub zmniejszania niezale?no?ci konsensusu.

Inteligentne kontrakty na Flow s? tworzone w Cadence, prostym i bezpiecznym j?zyku komputerowym dla cyfrowych walut i aplikacji. Ten system jest przeznaczony dla osób, które chc? tworzy? znacz?ce produkty spo?eczno?ciowe, od rozszerzalnych inteligentnych kontraktów po emulatory Flow.

Rampy p?atno?ci umo?liwiaj? niezawodn? i nisk? ?cie?k? od walut fiducjarnych do kryptowalut we Flow, opracowan? dla klientów z g?ównego nurtu.


<<Kup FLOW>>

Gdzie kupi? Flow [FLOW]?

Kiedy dokonasz zakupu kart? kredytow?, b?dziesz móg? to zrobi? od razu i od razu wymieni? swoje monety. Jedyn? wad? jest to, ?e kiedy dokonujesz pierwszej wp?aty, Twój tygodniowy limit wydatków na karcie kredytowej wyniesie oko?o 750 USD.

Aby dowiedzie? si?, jak zasili? swoje konto Coinbase kart? kredytow?, przejd? do ich strony internetowej. Coinbase wykonuje fantastyczn? robot? b?d?c na ich stronie.

O ile nie chcesz zasili? swojego konta kontem bankowym, zajmie to od 4 do 5 dni roboczych, zanim Twój bitcoin b?dzie dost?pny do handlu. To prawda, ?e w momencie sprzeda?y masz zapiecz?towan? cen? zakupu, ale oznacza to, ?e pó?niej nie b?dziesz w stanie wynegocjowa? ni?szej ceny.

<<Kup FLOW>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mog? kupi? Flow [FLOW] za gotówk??

Tak, mo?esz go kupi? gotówk? lub przela? z gie?dy.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup Flow [FLOW] w Europie?

Tak, Europa jest ogólnie jednym z najwygodniejszych obszarów do kupowania kryptowalut.

Jaki jest najta?szy sposób na zakup Flow [FLOW]?

Binance jest jedn? z najwi?kszych i odnosz?cych najwi?ksze sukcesy gie?d kryptograficznych na ?wiecie. Zalety kupowania Flow (FLOW) obejmuj? ni?sze op?aty transakcyjne ni? na innych platformach i lepsz? p?ynno??, co pozwala szybko kupowa? i sprzedawa?, aby wykorzysta? wydarzenia zmieniaj?ce rynek.


<<Kup FLOW>>

Wniosek

Teraz, gdy ju? z?o?y?e? swój pierwszy depozyt Flow (FLOW), UPEWNIJ SI?, ?e go ?ledzisz. Nawet je?li gie?da, w której kupi?e? Flow, zrobi to za Ciebie, korzystanie z witryny lub aplikacji innej firmy znacznie u?atwia to zadanie.

<<Kup FLOW>>

Oficjalna strona Flow https://www.onflow.org/

Przep?ywowe konto na Twitterze https://twitter.com/flow_blockchain

Flowscan https://flowscan.org/


<<Kup FLOW>>


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne