Jak i gdzie kupi? Flamingo (FLM) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Flamingo Finance zamierza zaoferowa? wszystkie wymagania finansowe u?ytkownika DeFi za jednym zamachem. Projekt jest równie? zbudowany na blockchainie NEO, co pozwala mu unikn?? wysokich kosztów i przeci??enia Ethereum. Tutaj przyjrzymy si? bli?ej Flamingo, w tym dlaczego wybra? NEO jako swój natywny token i co ma do zaoferowania mi?o?nikom DeFi.


<<Kup flaminga>>

O flamingach

Protokó? jest inicjatyw? Fundacji NEO powo?an? do ?ycia przez zespó? NEO Global Development (NGD) i ma na celu realizacj? celu NEO, jakim jest inteligentna gospodarka. Flamingo zapewnia swoim klientom kompleksowe rozwi?zanie, rozwi?zuj?c problemy zwi?zane z backendem i frontendem na jednej platformie.

Flamingo to technologia DeFi z pe?nym stosem, która dzia?a na blockchainie NEO, który jest interoperacyjny. Aby zapewni? bezproblemowe dzia?anie platformy, operacje sieciowe s? podzielone na odr?bne komponenty. Portfel NeoLine dla aktywów NEO, portfel Metamask dla w?a?cicieli Ethereum oraz portfel wtyczki Cyano dla posiadaczy tokenów ONT s? teraz obs?ugiwane przez platform?.

<<Kup flaminga>>

Czym jest flaming [FLM]?

Flamingo to zdecentralizowana platforma finansowa (DeFi) opracowana w oparciu o ?a?cuch bloków Neo i protokó? Poly Network w celu zapewnienia kompatybilno?ci. Integruje portal towarowy cross-blockchain (wrapper), pul? p?ynno?ci na blockchain (swap), przechowywanie aktywów blockchain, wieczn? platform? handlu kontraktami (perp) i zdecentralizowan? organizacj? zarz?dzania w zunifikowany ekosystem (DAO).

<<Kup flaminga>>

Kim s? za?o?yciele Flamingo [FLM]?

Da Hongfei, twórca Flamingo, to chi?ski przemys?owiec, który jest równie? uznawany za wspó?za?o?yciela sieci blockchain Neo, na której zbudowane jest Flamingo. Ponadto Hongfei jest wspó?za?o?ycielem OnChain, prywatnej firmy ?wiadcz?cej us?ugi blockchain.

Da Hongfei uko?czy? Politechnik? Po?udniowochi?sk?. Jego g?ównymi dyscyplinami by?y technologia i j?zyk angielski. By? zatrudniony jako CEO firmy IntPass Consulting zanim nauczy? si? kodowa? i do??czy? do bran?y blockchain w latach 2013-2014.

<<Kup flaminga>>

Co sprawia, ?e Flamingo jest wyj?tkowy?

Flamingo twierdzi, ?e jest zunifikowan? platform?, która ??czy wiele zdecentralizowanych rozwi?za? finansowych dla Neo w jeden ekosystem zarz?dzany przez u?ytkowników za po?rednictwem zdecentralizowanej organizacji autonomicznej.

Zdecentralizowane finanse to wyj?tkowy, dynamicznie rozwijaj?cy si? pomys? na rynku kryptograficznym, który obejmuje ró?norodne rozwi?zania finansowe oparte na ?a?cuchach bloków bitcoin. Platformy DeFi, które dzia?aj? jako biznes drugiej warstwy, s? teoretycznie powi?zane z ogólnym celem bran?y kryptowalut, jakim jest usuwanie stron trzecich i pojedynczych punktów awarii z systemów monetarnych i finansowych. Od momentu powstania na pocz?tku 2019 r. sektor DeFi zgromadzi? ponad 4 miliardy dolarów w zabezpieczonych aktywach zabezpieczaj?cych do po?owy 2020 r.

G?ówne przypadki u?ycia DeFi obejmuj? po?yczanie bitcoinów, hodowl? plonów i rozproszone rynki. Jednak w przypadku wi?kszo?ci kryptowalut i powi?zanych z nimi ustawie? DeFi ka?de z tych rozwi?za? jest cz?sto dostarczane przez jedn? platform?.

Flamingo ma wyra?n? przewag?, poniewa? planuje zintegrowa? wszystkie g?ówne narz?dzia finansowe dla tokena kryptograficznego Neo (pakowanie tokenów, ??czenie p?ynno?ci, przechowywanie towarów i handel kontraktami) w jedn? platform?, która b?dzie zarz?dzana przez w?asnych u?ytkowników w zdecentralizowany sposób.


<<Kup flaminga>>

Gdzie mo?na kupi? flaminga [FLM]?

Mo?esz otrzyma? FLM z ró?nych gie?d. Je?li szukasz platformy wymiany do zakupu Flamingo, najlepszymi gie?dami, z których mo?esz teraz skorzysta?, s? Binance, Mandala Exchange, OKEx, FTX i Gate.io.

<<Kup flaminga>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? FLM za gotówk??

Nie. Nie ma mo?liwo?ci zakupu FLM za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c swoje BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje sie? Flamingo?

FLM jest zbudowany na NEP-5, standardzie interoperacyjno?ci tokenów Neo, i dlatego jest chroniony przez blockchain Neo. Neo jest chroniony przez dwie funkcje skrótu: SHA-256 (ten sam, który chroni Bitcoina [BTC]) oraz RIPEMD-160.

Od jakich czynników zale?y cena sieci FLM [FLM]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? FLM.

<<Kup flaminga>>

Flamingo Oficjalna strona internetowa – https://flamingo.finance/

Flamingo Medium – https://medium.com/flamingo-finance

Flamingo na Twitterze – https://twitter.com/FlamingoFinanceCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne