Avatar

Opublikowany

włączony

Filecoin (FIL) to kryptowaluta, która nap?dza sie? Filecoin, zdecentralizowan? sie? przechowywania plików peer-to-peer, która obiecuje umo?liwi? ka?demu przechowywanie, pobieranie i hostowanie danych cyfrowych. Tokeny FIL s? wykorzystywane jako forma p?atno?ci za te us?ugi, a tak?e jako zach?ta finansowa gwarantuj?ca bezpieczne przechowywanie danych przez d?u?szy czas.

<<Kup Filecoin>>

O Filecoinie

Filecoin to zdecentralizowana technologia, która pozwala ka?demu wynaj?? przestrze? dyskow? komputera. Podobnie ka?dy mo?e kupi? pami?? sieciow?. Mo?e generowa? ogromne ?ród?o przechowywania danych, umo?liwiaj?c ka?demu na ?wiecie do??czenie do sieci. Konieczne b?dzie zaspokojenie zwi?kszonego zapotrzebowania, poniewa? coraz wi?cej systemów b?dzie si? automatyzowa?.

Filecoin, zdecentralizowana sie? pami?ci masowej, która zadebiutowa?a w swojej sieci g?ównej w pa?dzierniku 2020 r., jest obs?ugiwana przez token FIL. Osoby fizyczne mog? korzysta? z us?ugi, aby wynaj?? wi?cej miejsca na swoich komputerach w zamian za tokeny FIL. U?ytkownicy Filecoin mog? nast?pnie cz??ciowo dystrybuowa? swoje pliki w zdecentralizowanej sieci. Czasami jest porównywany do zdecentralizowanego Dysku Google.

<<Kup Filecoin>>

Co to jest Filecoin [FIL]?

Filecoin to zdecentralizowany system przechowywania danych, którego celem jest „przechowywanie najwa?niejszych danych ludzko?ci”. W 2017 r. projekt otrzyma? 205 mln USD w ramach pocz?tkowej oferty monet (ICO), z docelow? dat? uruchomienia w po?owie 2019 r. Debiut g?ównej sieci Filecoin zosta? jednak prze?o?ony na blok 148,888, który zaplanowano na po?ow? pa?dziernika 2020 roku.

Projekt zosta? pocz?tkowo zaprezentowany w 2014 r. jako warstwa zach?t dla sieci pami?ci masowej typu peer-to-peer, mi?dzyplanetarnego systemu plików (IPFS). Filecoin to otwarty protokó? z ?a?cuchem bloków, który rejestruje zobowi?zania i transakcje cz?onków sieci w FIL, natywnej walucie ?a?cucha bloków. Dowód replikacji i dowód czasoprzestrzeni s? u?ywane w ?a?cuchu bloków.

<<Kup Filecoin>>

Kim s? za?o?yciele Filecoin [FIL]?

Juan Benet, który równie? zaprojektowa? Mi?dzyplanetarny System Plików, wprowadzi? na rynek Filecoin. Benet jest informatykiem ze Stanów Zjednoczonych, który studiowa? na Uniwersytecie Stanforda. Do??czy? do Y Combinator latem 2014 roku w celu wspierania IPFS i Filecoin, a tak?e innych inicjatyw, po uruchomieniu Protocol Labs w maju 2014 roku.

<<Kup Filecoin>>

Co sprawia, ?e Filecoin jest wyj?tkowy?

Filecoin to zdecentralizowany system przechowywania danych. W przeciwie?stwie do scentralizowanych dostawców pami?ci masowej w chmurze, takich jak Amazon Web Services lub Cloudflare, Filecoin wykorzystuje swoj? zdecentralizowan? natur?, aby zapewni? integralno?? lokalizacji danych, dzi?ki czemu mo?na je ?atwo odzyska? i trudno je cenzurowa?.

Zdecentralizowane systemy pami?ci masowej, takie jak Filecoin, pozwalaj? u?ytkownikom by? w?asnymi opiekunami danych, a jednocze?nie sprawiaj?, ?e Internet jest bardziej dost?pny dla ludzi na ca?ym ?wiecie. Filecoin zach?ca graczy do uczciwego dzia?ania i zapisywania jak najwi?kszej ilo?ci danych, poniewa? uczestnictwo w sieci Filecoin poprzez wydobywanie i przechowywanie jest bezpo?rednio zwi?zane z otrzymywaniem dodatkowych nagród blokowych.

<<Kup Filecoin>>

Gdzie mo?na kupi? Filecoin [FIL]?

Gemini i Kraken doda?y obs?ug? FIL przed uruchomieniem sieci g?ównej Filecoin. Po uruchomieniu g?ównej sieci Huobi zaoferuje FIL.

Cz?sto Zadawane Pytania

Jak jest zabezpieczony Filecoin?

Dowód replikacji i dowód czasoprzestrzeni s?u?? do ochrony Filecoin. W?z?y w sieci Filecoin, znane równie? jako kopacze pobierania, konkuruj? o dostarczenie danych klientom tak szybko, jak to mo?liwe. S? one nast?pnie rekompensowane op?atami FIL, które promuj? sie? w?z?ów do replikacji i archiwizacji danych.

Czy mog? kupi? Filecoin [FIL] za gotówk??

Nie. Nie ma bezpo?redniej metody zakupu FIL za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c swoje BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup Filecoin [FIL] w Europie?

Tak, w rzeczywisto?ci Europa jest ogólnie jednym z naj?atwiejszych krajów do nabycia kryptowaluty. Istniej? równie? banki internetowe, w których mo?na za?o?y? konto i wysy?a? ?rodki na gie?dy takie jak Coinbase i Uphold.

Od jakich czynników zale?y cena Filecoina [FIL]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które maj? wp?yw na cen? FIL i kapitalizacj? rynkow?.

<<Kup Filecoin>>

Filecoin Oficjalna strona internetowa – https://filecoin.io/

Filecoin Twitter – https://twitter.com/protocollabs
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne