Avatar

Opublikowany

włączony

Ferrum Network skupia si? na zadaniach zwi?zanych z decentralizacj? kryptograficznych pieni?dzy. Organizacja zosta?a wys?ana przez grup? specjalistów z bran?y kryptograficznej w czerwcu 2019 roku.

<<Kup sie? Ferrum>>

O sieci Ferrum

Przedsi?wzi?cie to prawdopodobnie skonsoliduje ró?ne zalety decentralizacji blockchain w pojedyncz? organizacj?. Ta konwergencja innowacji ma dzia?a? ze standardowym odbiorem walut cyfrowych na skal? ?wiatow?.

Wykorzystuj?c najbardziej po??dane cechy istniej?cych organizacji w warstwie szybkiej wymiany, Ferrum Network przedstawia wybran? technik? zatwierdzania i przyspieszania dzia?a? mi?dzy klientami. Zgodnie z bia?? ksi?g? organu, Ferrum Network zamierza przekszta?ci? si? w przysz??, szybk? organizacj? interoperacyjn?.


<<Kup sie? Ferrum>>

Co to jest sie? Ferrum [FRM]?

Ferrum Network to przedsi?wzi?cie, które ma na celu pomóc w wykorzystaniu walut cyfrowych w codziennym ?yciu poprzez zawieranie obszernych ustale?. Organizacja prawdopodobnie otworzy cyfrowe waluty dla osób nie b?d?cych ekspertami i pomo?e w tworzeniu nowych ?rodków pieni??nych na ?wiecie z zaawansowanych zasobów.

<<Kup sie? Ferrum>>

Kim s? za?o?yciele Ferrum Network [FRM]?

Ferrum Network zosta?a za?o?ona przez grup? specjalistów z wieloletni? bieg?? histori? w projektowaniu i innowacjach blockchain.

Naiem Yeganeh jest dobroczy?c? i dyrektorem generalnym Ferrum Network. Przeniós? si? z University of Queensland i rozpocz?? karier? programisty w 2013 roku.

Yeganeh dodatkowo za?o?y? firm? Maad Afrooz Technology i pracowa? dla du?ych organizacji technologicznych Microsoft i Amazon. Jego ostatnia sytuacja przed za?o?eniem Ferrum Network dotyczy?a centralnego mistrza AI dla Bloomberg LP.

Ian Friend jest kolejnym dobroczy?c? Ferrum Network i obecnie zajmuje stanowisko g?ównego urz?dnika roboczego. Uko?czy? wydzia? prawa gospodarczego w New York Law School i by? wieloletnim partnerem prawników w firmach, w tym w Pantano oraz Gupta i Wilson Elser.

<<Kup sie? Ferrum>>

Co sprawia, ?e sie? Ferrum jest wyj?tkowa?

Jak wskazali organizatorzy, g?ównym celem Ferrum Network jest umo?liwienie osobom fizycznym dokonywania wymiany walut cyfrowych z pr?dko?ci? b?yskawicy, poniewa? jej blockchain ma na celu zako?czenie wymiany dowolnej wielko?ci w ci?gu milisekund. Etap umo?liwia równie? in?ynierom konfiguracj? zdecentralizowanych aplikacji (DApps).

Organizacja próbuje wykorzysta? elementy decentralizacji innowacji blockchain, aby wyeliminowa? wymóg po?redników z zewn?trz. Zmniejsza to liczb? wydatków, które klienci musz? zap?aci? za wymian? i podnosi bezpiecze?stwo i zapewnienie informacji zarówno dla nadawców, jak i beneficjentów.

<<Kup sie? Ferrum>>

Gdzie mo?na kupi? sie? Ferrum [FRM]?

Ferrum Network mo?na kupi? na ró?nych gie?dach, w tym KuCoin, Hoo, AscendEX (Bitmax), ApeSwap (BSC), Binance DEX i wielu innych. Bior?c pod uwag?, jak powszechnie jest to stosowane na rynku kryptowalut, prawdopodobnie b?dziesz mia? trudno?ci ze znalezieniem handlu, który równie? go nie obs?uguje.

Cz?sto Zadawane Pytania

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje system?

Poniewa? Ferrum Network jest oparty na Ethereum, FRM to tokeny ERC-20, co oznacza, ?e istnieje pewien stopie? mo?liwo?ci weryfikacji stawki (PoS) w??czony do ?a?cucha bloków.

Czy mo?na kupi? Ferrum Network za gotówk??

Tokeny FRM mo?na kupi? na kilku transakcjach, na przyk?ad BitMax, KuCoin i Uniswap (V2).

Od jakich czynników zale?y cena sieci Ferrum [FRM]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? BIT i kapitalizacj? rynkow?.


<<Kup sie? Ferrum>>

Oficjalna strona sieci Ferrum – https://ferrum.network/

Oficjalny Twitter sieci Ferrum – https://twitter.com/FerrumNetwork

Oficjalne medium sieci Ferrum – http://medium.ferrum.network/

Oficjalny Reddit sieci Ferrum – https://reddit.com/r/FerrumNetwork
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne