Jak i gdzie kupi? protokó? Fei [FEI] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Protokó? Fei firmy DeFi to analityczny stablecoin. Celem Fei jest stworzenie rozwi?zania technologicznego, które mie?ci si? gdzie? pomi?dzy sztywnymi, zabezpieczonymi klasycznymi stablecoinami a nieoczekiwanymi, ale kontrolowanymi kryptowalutami obliczeniowymi.

Obecna cena protoko?u Fei wynosi 0,998449 USD, a 24-godzinny wolumen obrotu wynosi 28 094 728 USD. Nasze ceny FEI na USD s? aktualizowane w czasie rzeczywistym. Z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 427 103 356 USD, obecny ranking CoinMarketCap to #141. W obiegu znajduje si? 427 766 905 monet FEI.

<<KUP Protokó? Fei>>

O protokole Fei FEI

Protokó? Fei jest zasilany przez dwa aktywa kryptowaluty: stablecoin FEI i token zarz?dzania TRIBE.

System FEI jest zbudowany na nowym typie mechanizmu stablecoin, znanego jako zach?ty bezpo?rednie. Jej celem by?o zwi?kszenie efektywno?ci kapita?owej, bardziej sprawiedliwa dystrybucja i ca?kowita decentralizacja.

Fei ma element wyrównywania, który jest inicjowany, gdy odchylenie kursu jest utrzymywane. Protokó? nast?pnie wykorzystuje swoje zasoby aktywów (PCV) do wykupu i uruchomienia tokenów FEI.

Protokó? wykorzystuje warto??, nad któr? ma kontrol?, aby utrzyma? p?ynno?? rynków wtórnych.


<<KUP Protokó? Fei>>

Co to jest FEI Protoko?u Fei?

Wydarzenie zwi?zane z wydaniem FEI Genesis odby?o si? jako IDO (wst?pna oferta defi) pod koniec marca i zosta?o zako?czone do 3 kwietnia 2021 r.

Przy tej okazji maksymalnie 639 000 ETH, czyli prawie 1,3 miliarda dolarów, zosta?o wniesione do weksli wirtualnej waluty FEI.

Kim s? za?o?yciele protoko?u Fei FEI?

Protokó? Fei zosta? za?o?ony przez mieszka?ców Bay Area Joey Santoro, Briann? Montgomery i Sebastiana Delgado. Fei, zdecentralizowana platforma stablecoin, zosta?a za?o?ona 31 marca 2021 r.

<<KUP Protokó? Fei>>

Co sprawia, ?e protokó? Fei FEI jest wyj?tkowy?

Protokó? Fei sk?ada si? z wielu cz??ci: Fei Core (w?ze? kontroli dost?pu), stablecoin FEI, krzywe wi???ce, depozyty PCV, kontrolery PCV, zach?ty FEI, token zarz?dzania TRIBE i DAO. Wdra?aj?c kontrakt i przypisuj?c mu rol?, mo?na uregulowa? protokó? i uzgodni? dodatkowe innowacje.

Aby ustabilizowa? cen? stablecoin peg i chroni? zabezpieczenie przed szokami cenowymi, protokó? Fei wykorzystuje szereg nowatorskich sposobów. Po pierwsze, jest to obliczeniowa moneta stablecoin sk?adaj?ca si? z dwóch monet, w tym jedna moneta, FEI, próbuj?ca utrzyma? równowag?, a druga, TRIBE, zu?ywana do wch?aniania p?ynno?ci ?wiata kryptowalut.

<<KUP Protokó? Fei>>

Gdzie mo?na kupi? FEI protoko?u Fei?

FEI to swobodnie zbywalny token, który mo?na znale?? na ró?nych gie?dach, których przewaga jest anarchiczna ze wzgl?du na wyspecjalizowane przeznaczenie systemu. Uniswap (V2), 1INCH, Gate.io i Ox to tylko niektóre z gie?d, które handluj? FEI. Inn? opcj? kupna lub handlu FEI jest ich strona internetowa. Ethereum, Tether (USDT) i inne waluty nale?? do dost?pnych par.<<KUP Protokó? Fei>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce protoko?u Fei FEI

Ile monet FEI z protoko?em Fei znajduje si? obecnie w obiegu?

Fei jest rzeczywi?cie stablecoinem, a jego obecna maksymalna produkcja, jak ka?dy inny stablecoin, jest nieograniczona. W zale?no?ci od zapotrzebowania zostanie ubita lub wypalona.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje Protokó? Fei FEI?

FEI jest chroniony przez algorytm Ethash Ethash Ethash oraz moc hash sieci Ethereum, która ust?puje tylko Bitcoinowi.

Od jakich czynników zale?y cena protoko?u Fei FEI?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? FEI.

<<KUP Protokó? Fei>>

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

Dlatego jest wystarczaj?co du?o, by zacytowa?, ?e tokeny Fei Protocol FEI zosta?y zaktualizowane do nowego, wszechczasowego, wysokiego wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 0,999 USD za token.

Zwi?kszona warto?? FEI wystarczy, aby udowodni? swoj? warto?? w oczach interesariuszy i przysz?ych inwestorów. Oprócz tego, Fei Protocol FEI z ka?d? cz??ci? akcji dozwolon? u?ytkownikom daje kolejn? mo?liwo?? handlu.
<<KUP Protokó? Fei>>


Protokó? Fei Oficjalna strona internetowa FEI - https://fei.money/


Protokó? Fei FEI Twitter - https://twitter.com/feiprotocol


Protokó? Fei FEI Medium - https://medium.com/fei-protocol/
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne