Jak i gdzie kupi? Fantom (FTM) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Fantom to platforma inteligentnego kontraktu, która jest wysoce wydajna, skalowalna i bezpieczna.

Zosta? stworzony, aby zaradzi? niedoci?gni?ciom wcze?niejszych systemów blockchain.

Fantom jest open-source, bez uprawnie? i zdecentralizowany.

Innowacyjna metoda konsensusu aBFT firmy Fantom, Lachesis, pozwala na znacznie szybsz? i ta?sz? prac? ni? wcze?niejsze technologie, pozostaj?c jednocze?nie bardzo bezpieczn?.

<<Kup Fantom>>

O Fantomie

Stos technologii ksi?gowej Fantom tworzy platform? opart? na DAG, która ma by? wykorzystywana do zasilania inteligentnych miast i wszystkich jego us?ug.

Fantom to ultraszybka i wydajna platforma, która mo?e sta? si? szkieletem infrastruktury IT dla rozwijaj?cych si? inteligentnych miast. Fantom twierdzi, ?e jest to rozwi?zanie do bezpiecznego przechowywania ogromnych ilo?ci danych, którego celem jest wykonanie 3 milionów transakcji na sekund? i mo?liwo?? ??czenia si? z ró?nymi dostawcami us?ug.


<<Kup Fantom>>

Co to jest Fantom [FTM]?

Fantom to platforma inteligentnych kontraktów na zdecentralizowane finanse (DeFi), która wykorzystuje w?asny, zastrze?ony algorytm konsensusu, aby ?wiadczy? us?ugi zdecentralizowanego finansowania (DeFi) deweloperom.

Fantom obiecuje upora? si? z trudno?ciami zwi?zanymi z platformami inteligentnych kontraktów, w szczególno?ci z szybko?ci? transakcji, któr? deweloperzy twierdz?, ?e obni?yli j? do poni?ej dwóch sekund, korzystaj?c z w?asnego FTM na monety. Fundacja Fantom, która nadzoruje portfolio produktów Fantom, zosta?a za?o?ona w 2018 roku, a OPERA ruszy w grudniu 2019 roku.


<<Kup Fantom>>

Kim s? za?o?yciele Fantom [FTM]?

Po?udniowokorea?ski informatyk dr Ahn Byung Ik za?o?y? Fundacj? Fantom. Michael Kong jest obecnym CEO platformy. Zespó? Fantom ma du?e do?wiadczenie, szczególnie w rozwoju pe?nego stosu blockchain, i postanowi? zaprojektowa? inteligentn? platform? kontraktow?, która priorytetowo traktuje skalowalno??, decentralizacj? i bezpiecze?stwo.

Zgodnie z oficjaln? stron? internetow? Fantom, personel Fantomu obejmuje równie? ekspertów in?ynierów, naukowców, badaczy, projektantów i przedsi?biorców. Pracownicy s? rozsiani po ca?ym ?wiecie, zgodnie z koncepcj? rozproszonej platformy.


<<Kup Fantom>>

Co sprawia, ?e Fantom jest wyj?tkowy?

Fantom próbuje wykorzysta? nowy mechanizm konsensusu zbudowany od podstaw do obs?ugi DeFi i powi?zanych us?ug opartych na inteligentnych kontraktach.

Lachesis, mechanizm, oferuje znacznie wi?ksz? pojemno?? i dwusekundow? finalizacj? transakcji, a tak?e ulepszenia bezpiecze?stwa w stosunku do istniej?cych platform opartych na algorytmach PoS.

Projekt, podobnie jak Ethereum, przyci?ga deweloperów, którzy chc? budowa? zdecentralizowane rozwi?zania. Jego celem, zgodnie z oficjaln? literatur?, jest „zapewnienie globalnej spójno?ci we wszystkich organach transakcyjnych”.

Jego wewn?trzny token PoS, FTM, s?u?y jako szkielet transakcji, umo?liwiaj?c pobieranie op?at i operacje tyczenia, a tak?e zach?ty dla u?ytkowników reprezentowane przez te ostatnie.

Fantom zebra? ponad 40 milionów dolarów w 2018 roku poprzez sprzeda? tokenów w celu wsparcia rozwoju.


<<Kup Fantom>>

Gdzie mo?na kupi? Fantom [FTM]?

Token FTM od Fantom jest swobodnie sprzedawany i mo?na go uzyska? z g?ównych gie?d, w tym Binance, Gate.io i OKEx Korea.

FTM jest dost?pny dla ró?nych protoko?ów, w tym ERC-20, BEP2 i w?asnej monety OPERA firmy Fantom.

<<Kup Fantom>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mog? kupi? Fantom [FTM] za gotówk??

Nie. FTM nie mo?na kupi? za walut? fiducjarn?, poniewa? jest to moneta kryptograficzna. Musisz zarejestrowa? si? na gie?dzie notowanej na FTM, aby utworzy? konto, wprowadzaj?c swój adres e-mail i has?o oraz dokona? wp?aty na swoje konto. Wtedy b?dziesz móg? kupi? Fantom.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup Fantomu [FTM] w Europie?

Najszybszym sposobem na uzyskanie FTM jest u?ycie karty kredytowej lub debetowej do zakupu g?ównych kryptowalut bezpo?rednio w Trust Wallet. Zarejestruj si? w Fantom i wymie? swoje kryptowaluty na monety FTM.

Jaki jest najta?szy sposób na zakup Fantoma?

Binance oferuje 10% zwrotu wszystkich kosztów transakcyjnych z kodem EE59L0QP. Pozwala u?ytkownikom kupowa? Fantom (FTM) za pomoc? karty kredytowej, karty debetowej lub Bitcoin (BTC).

<<Kup Fantom>>

Oficjalna strona Fantomu – https://fantom.fundacja/

Fantom Twitter – https://twitter.com/FantomFDN

Fantom Reddit – https://reddit.com/r/FantomFoundation

Fantom Medium – https://medium.com/fantomfoundation

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne