Jak i gdzie kupi? Ethernity Chain [ERN] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Ethernity Chain to aplikacja oparta na blockchain, która umo?liwia czerpanie korzy?ci z rosn?cej popularno?ci tokenów niezamiennych (NFT).

W ci?gu ostatnich 24 godzin Ethernity Chain zyska? 0,71 proc. Z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 160 572 782 USD, obecny ranking CoinMarketCap to #305. W obiegu znajduje si? 11 278 369 monet ERN, o ??cznej liczbie 30 000 000 monet ERN.

<<KUP Ethernity Chain>>

O Ethernity Chain ERN

Sie? Ethernity zosta?a sfinansowana przez crowdfunding na stronie Polkastarter 8 marca 2021 r. Projekt ma na celu stworzenie korzystnych warunków dla wszystkich aktywnych cz?onków spo?eczno?ci w celu zwi?kszenia warto?ci monety ERN.

Zdolno?? ERN do przechowywania jedynych w swoim rodzaju dzie? sztuki i innych obiektów cyfrowych, które mo?na wy?wietla? i wymienia? na blockchainie, zmienia zasady gry i mo?e zak?óci? rozwój bran? tak ró?nych, jak gry, sport i nieruchomo?ci.


8 marca moneta ERN pojawi?a si? na rynku na Polkastarter, cyfrowym handlu (DEX) obejmuj?cym mi?dzy?a?cuchowe pule aktywów i aukcje. Polkastarter to protokó?, który umo?liwia projektom takim jak Ethernity Chain generowanie funduszy od swoich cz?onków.

<<KUP Ethernity Chain>>

Co to jest sie? ERN sieci Ethernet?

Przed uruchomieniem ERN Ethernity pozyska?o rund? strategicznych inwestycji od Black Edge Capital, Morningstar Ventures, Spark Digital Capital, Woodstock i Genesis Block Ventures.

Akcjonariusze tokena u?ytkowego Ethernity ERN mog? handlowa? i kupowa? rzadkie aNFT, rzeczywiste przedmioty kolekcjonerskie, stawia?, uprawia? farmy w celu uzyskania korzy?ci oraz anga?owa? si? w dzia?ania i wydarzenia online i w ?wiecie rzeczywistym. Cz??? dochodów ze sprzeda?y mo?e zosta? przekazana jednej z renomowanych organizacji charytatywnych.

Kim s? za?o?yciele sieci Ethernity Chain ERN?

Sie? Ethernity, stworzona przez Nicka Rose Ntertsasa, bada niewymienne tokeny (NFT) i korzy?ci, jakie mog? da? organizacji charytatywnej i ogó?owi spo?ecze?stwa.

Nick Rose Ntertsas jest prezesem i za?o?ycielem Ethernity Chain. Jest tak?e dyrektorem ds. cyfrowych w Global Wildlife Conservation. Wcze?niej uruchomi? szereg biznesów hotelarskich w Grecji, a tak?e fundusze kryptowalutowe 10X Capital.

<<KUP Ethernity Chain>>

Co sprawia, ?e sie? ERN Ethernity Chain jest wyj?tkowa?

Ethernity Chain pozwala celebrytom promowa? dzie?a sztuki lub spersonalizowane ?etony kart, jednocze?nie generuj?c fundusze na dzia?alno?? non-profit. Twórcy, firmy i entuzja?ci mog? z ?atwo?ci? sprzedawa? NFT w sieci Ethernity.

Ethernity d??y do popularyzacji sztuki cyfrowej opartej na NFT i pomagania s?usznym celom poprzez nawi?zywanie kontaktów z kluczowymi lud?mi w bran?y blockchain, muzyki i rozrywki.

<<KUP Ethernity Chain>>

Gdzie mo?na kupi? ERN sieci Etherity?

W celu z?agodzenia potrzeb handlowców i zainteresowanych inwestorów, twórcy Ethernity Chain ERN dokonali handlu na zakup opcji wymiany o wiele bardziej ni? wcze?niej. Gie?dy obs?uguj?ce handel ERN to Uniswap (V2), Gate.io, 1inch Exchange i Hoo



<<KUP Ethernity Chain>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce sieci Ethernity Chain ERN

Ile monet ERN Ethernity Chain znajduje si? obecnie w obiegu?

ERN to zasób kryptowaluty oparty na blockchainie Ethereum opracowanym przez Ethernity Chain. Od oko?o marca 2021 r. ??czna produkcja tej waluty wynosi 30 000 000 monet i jest w obiegu oko?o 5 824 975 monet.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje sie? ERN ?a?cucha Ethernet?

ERN jest walut? ERC-20 typu proof-of-stake (PoS) opart? na sieci Ethereum, a jej blockchain j? chroni.

Od jakich czynników zale?y cena sieci ERN w sieci Ethernet?

Wp?ywy i wyp?ywy gie?dowe, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to powi?zane ze sob? zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? ERN.

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

Dlatego jest wystarczaj?co du?o, by przytoczy?, ?e tokeny Ethernity Chain ERN zosta?y zaktualizowane do nowego, najwy?szego w historii wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 14,14 USD za token.

Zwi?kszona warto?? sieci Etherity Chain ERN wystarczy, aby udowodni? swoj? warto?? w oczach interesariuszy i przysz?ych inwestorów. Oprócz tego, ERN z ka?dym bitem akcji dozwolonym dla u?ytkowników daje kolejn? mo?liwo?? handlu.




<<KUP Ethernity Chain>>


Oficjalna witryna sieci Ethernity ERN — https://ethernity.co/

Sie? Ethernity ERN Twitter - https://twitter.com/ethernitychain

Ethernity Chain ERN Reddit - https://reddit.com/r/ethernitychain













































Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne