Jak i gdzie kupi? Ergo (ERG) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

ERGO to prze?omowa technologia blockchain oparta na UTXO, zaprojektowana jako szybka i bezpieczna platforma kontraktów finansowych z najnowocze?niejszymi funkcjami DeFi.

Platforma Ergo ma na celu u?atwienie, bezpieczne i wydajne tworzenie korzystnych i d?ugotrwa?ych umów finansowych. Ergo reklamuje si? jako samomodyfikuj?cy si? protokó?, który mo?e rzekomo wch?ania? nowe pomys?y i rozwija? si? w sposób zdecentralizowany.

<<Kup Ergo >>

O Ergo

Ergo to technologia Proof Of Work (PoW) ukierunkowana na ulepszanie i rozwijanie technologii blockchain. Tworz?c wizj? kontraktów finansowych z wykorzystaniem technologii blockchain, zespó? ma nadziej? stworzy? unikalny interfejs. ErgoScript, techniczny szkielet platformy, to program do tworzenia kontraktów blockchain.

ErgoScript to framework, który daje wi?ksze mo?liwo?ci i kierunek rozwoju oprogramowania i aplikacji programistom w tym ekosystemie. Technologia ErgoScript mo?e by? wykorzystywana do przewidywania okoliczno?ci, w jakich waluta cyfrowa i obs?uguj?ca j? technologia zostan? udost?pnione.

Moneta ERGO to technologia blockchain oparta na UTXO, która ma na celu zapewnienie platformy dla wydajnych i bezpiecznych umów finansowych, a tak?e zupe?nie nowych funkcji DeFi. Wykorzystuje szereg zaawansowanych funkcji, takich jak dowód zerowej wiedzy, podpis p?tli i inteligentne kontrakty, aby dostosowa? rozmiar bloku.


<<Kup Ergo >>

Co to jest Ergo [ERG]?

Ergo to zdecentralizowana platforma do tworzenia aplikacji, która koncentruje si? na tym, aby umowy finansowe by?y wydajne, bezpieczne i proste we wdra?aniu. Pot??ne funkcje kryptograficzne Ergo i rewolucyjna funkcjonalno?? DeFi ??cz? wypróbowane i prawdziwe koncepcje z najbardziej aktualnymi, recenzowanymi badaniami naukowymi w dziedzinie blockchain, modeli konsensusu i walut cyfrowych. Kontrakty wieloetapowe napisane w j?zyku Ergo, ErgoScript, nap?dzaj? ekosystem. ErgoScript pomaga programistom w tworzeniu skalowalnych i bezpiecznych dApps przy u?yciu protoko?ów sygnatur (Sigma-protocols) i NIPoPoWs (Non-Interactive Proofs of Proof of Work).

Ergo po??czy?o si?y z EMURGO, komercyjnym ramieniem Cardano, aby rozwija? badania nad blockchainem i rozwi?zania z zakresu wiedzy zerowej. Ergo jest równie? cz?onkiem BPSAA. Platforma Ergo ma swój natywny token, który nazywa si? ERG i jest podzielny na maksymalnie 109 najmniejszych jednostek „nano Ergs” (nanoErg to jedna miliardowa Erg).

<<Kup Ergo >>

Kim s? za?o?yciele Ergo [ERG]?

Ergo zosta?o za?o?one przez ulubionych in?ynierów Charlesa Hoskinsona, którzy pracowali równie? nad CARDANO, NXT, Scores, WAVES i smartcontract.com (CHAINLINK).

Do wysoko wykwalifikowanego personelu programistów i badaczy nale?? Alexander Chepurnoy i Dmitry Meshkov, dwaj cz?onkowie za?o?yciele, którzy oferuj? znaczne do?wiadczenie w kryptowalutach i s? zwi?zani z wieloma kluczowymi projektami, w szczególno?ci IOHK, si?? nap?dow? Cardano (ADA).

Alexander Chepurnoy, który zajmuje si? kryptowalutami od 2011 roku, jest autorem ponad 20 artyku?ów naukowych i ma ponad 15-letnie do?wiadczenie w tworzeniu oprogramowania. Jest wspó?za?o?ycielem ERGO. Przed wprowadzeniem ERGO by? programist? w smartcontract.com (obecnie Chainlink), NXT's. By? tak?e pracownikiem naukowym w IOHK.

Meshkov jest fizykiem z ponad dziesi?cioletnim do?wiadczeniem w tworzeniu oprogramowania. Opublikowa? wiele recenzowanych artyku?ów na temat kryptografii i wspó?pracowa? z Chepurnoy przy projekcie Scorex od 2015 roku. Meshkov by? badaczem RD w IOHK, gdzie pracowa? nad opracowaniem frameworka do prototypowania blockchain.

<<Kup Ergo >>

Co sprawia, ?e Ergo jest wyj?tkowe?

Ergo to wyj?tkowa kryptowaluta typu Proof-of-Work (PoW) i technologia DeFi, która opiera si? na fundamentach Bitcoina z opartym na badaniach, a jednocze?nie pragmatycznym podej?ciem do rozwoju, które przedk?ada u?yteczne funkcje ponad bezpiecze?stwo. Inteligentne kontrakty Ergo opieraj? si? na rozszerzonej architekturze UTXO, która wykorzystuje nowy paradygmat wprowadzania danych, aby zapewni? siln?, elastyczn? kryptografi? i ?atwe, bezpieczne skrypty na skoncentrowanych na prywatno?ci protoko?ach Sigma. Ergo oferuje równie? kilka unikalnych funkcji, takich jak wynajem powierzchni magazynowej na d?ugoterminowe przetrwanie.

G?ównym celem Ergo jest tworzenie kontraktów finansowych, które s? zarówno wydajne, jak i bezpieczne, umo?liwiaj?c osobom korzystanie z nich w sposób zdecentralizowany i bez konieczno?ci wcze?niejszego zaufania. Ca?kowicie kompatybilny PoW Cardano mo?e wnie?? du?y wk?ad w rozwój ekosystemu Cardano. Ergo to pierwszy blockchain wykorzystuj?cy j?zyk inteligentnych kontraktów. Jest to jeden z niewielu, który umo?liwi? lekk? interoperacyjno?? NiPoPoWs z Proof-of-Stake od samego pocz?tku.

<<Kup Ergo >>

Gdzie mo?na kupi? Ergo [ERG]?

ERG jest notowany na kilku gie?dach kryptowalut, ale w przeciwie?stwie do innych g?ównych kryptowalut, nie mo?na go kupi? bezpo?rednio za walut? fiducjarn?. Jednak nadal mo?esz kupi? t? walut?, najpierw kupuj?c Bitcoin na dowolnym wymienniku fiat-to-crypto, a nast?pnie przenosz?c si? na gie?d?, która handluje ERG.

Tokeny Ergo s? obecnie przedmiotem obrotu na wielu gie?dach, w tym na najbardziej znanych i szanowanych platformach, w tym Bitcoin.com Exchange, KuCoin, Gate.io, BiKi i ProBit Global.

<<Kup Ergo >>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? ERG za gotówk??

Nie. Nie ma mo?liwo?ci zakupu ERG za gotówk?. Mo?esz wykorzysta? rynki, takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

Czy istnieje ograniczenie rozmiaru bloku w Ergo [ERG]?

Nie, Ergo nie ma sta?ego ograniczenia rozmiaru bloku. Zamiast tego rozmiar bloku mo?e by? zwi?kszany lub zmniejszany w czasie w zale?no?ci od zapotrzebowania. Jest ograniczony do okre?lonego tempa wzrostu, aby unikn?? gwa?townej ekspansji.

Od jakich czynników zale?y cena ERG?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? ERG.

<<Kup Ergo >>

Ergo Oficjalna strona internetowa – https://ergoplatform.org/

Ergo Twitter – https://twitter.com/ergoplatformorg

Ergo Wiki – https://github.com/ergoplatform/ergo/wiki

Ergo Github https://github.com/ergoplatform/ergo

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne