Avatar

Opublikowany

włączony

EOS to platforma oparta na blockchain, która ma umo?liwi? programistom tworzenie zdecentralizowanych aplikacji.

Obecne cele obejmuj? wy?szy poziom trwa?o?ci ni? inne systemy blockchain, które czasami mog? obs?ugiwa? tylko kilka transakcji na sekund? i zapewniaj? wi?ksze bezpiecze?stwo.

<<Kup EOS>>

O EOS

Cel projektu jest stosunkowo prosty: u?atwi? programistom przyj?cie waluty cyfrowej — i zagwarantowa?, ?e system b?dzie ?atwiejszy w u?yciu ni? jego konkurenci. Aby wesprze? programistów, którzy chc? szybko tworzy? dzia?aj?ce aplikacje, udost?pniamy ró?norodne narz?dzia i zasoby szkoleniowe, które mog? im w tym pomóc.

Bie??ce rozwa?ania obejmuj? zapewnienie wy?szego poziomu trwa?o?ci ni? niektóre inne ?a?cuchy bloków, które czasami mog? zarz?dza? tylko kilkadziesi?t razy na sekund?, a inne mog? obs?ugiwa? setki transakcji na sekund?.

Dodatkowo u?ytkownicy posiadaj?cy tokeny EOS maj? mo?liwo?? g?osowania na delegatów odpowiedzialnych za weryfikacj? transakcji na blockchainie EOS. Jedn? z korzy?ci jest to, ?e pomaga zapobiega? konsolidacji, która ma miejsce, gdy mniejsi górnicy s? wypierani przez tych, którzy maj? wi?kszy poziom mocy komputera i innych zasobów.

<<Kup EOS>>

Co to jest EOS [EOS]?

EOS d??y równie? do poprawy ogólnego do?wiadczenia u?ytkownika i firm. Chocia? projekt ma na celu zapewnienie konsumentom wi?kszej ochrony i mniej k?opotów, ma on równie? na celu zapewnienie przedsi?biorstwom wi?kszej elastyczno?ci i zgodno?ci. Blockchain zosta? oficjalnie wprowadzony w czerwcu tego roku.

Niestety, niektóre z najbardziej godnych uwagi funkcji EOS s? równie? cechami, które niektórzy krytycy uwa?aj? za najmniej atrakcyjne. Niektórzy uwa?aj?, ?e zaanga?owanie Block.one w t? inicjatyw? spowodowa?o, ?e sta?a si? ona nadmiernie zbiurokratyzowana – co ich zdaniem jest biegunowym przeciwie?stwem tego, co mia?y osi?gn?? algorytmy kryptograficzne i kryptowaluty.

<<Kup EOS>>

Kim s? za?o?yciele EOS [EOS]?

Bia?a ksi?ga na temat platformy EOS, napisana przez Daniela Larimera i Brendana Blumera, zosta?a opublikowana przez firm? Block.one, która zbudowa?a platform?.

Kadra kierownicza Blok.one pozostaje nienaruszona, Blumer pe?ni funkcj? CEO, a Daniel Larimer zajmuje stanowisko Chief Technology Officer (CTO).

W swoich poprzednich przedsi?wzi?ciach Blumer sprzedawa? wirtualne zasoby do gier wideo, dzi?ki czemu zosta? uznany przez magazyn Inc. za seryjnego przedsi?biorc?. Nast?pnie by? wspó?za?o?ycielem Okay.com, brokera nieruchomo?ci z siedzib? w Hongkongu, który specjalizowa? si? w marketingu cyfrowym.

Larimer to programista, który uruchomi? równie? wiele firm zwi?zanych z kryptowalutami. Przyk?adami takich platform s? BitShares, platforma handlowa kryptowalutami, a tak?e blockchain Steem.

Poznali si? w 2016 roku i za?o?yli firm? Block. jeden, nast?pny rok.

<<Kup EOS>>

Co sprawia, ?e EOS jest wyj?tkowy?

Do pewnego stopnia mo?na by powiedzie?, ?e EOS próbuje stworzy? poczucie za?y?o?ci w?ród swoich u?ytkowników. Zamiast by? uto?samiany z systemem operacyjnym, takim jak Windows czy iOS, EOS jest towarem nap?dzaj?cym operacje sieciowe.

Nawet je?li du?a liczba osób korzysta z DApp, wed?ug biznesu ma on mo?liwo?ci zaspokojenia potrzeb dziesi?tek, je?li nie setek z nich. Mówi si?, ?e wykonywanie równoleg?e i strategia modu?owa s? odpowiedzialne za t? zwi?kszon? wydajno??.

Innowacyjn? cech? kryptowaluty jest to, ?e oprócz innych kwestii, takich jak ulepszenia protoko?u, uczestnicy sieci maj? mo?liwo?? wyboru producentów bloków.

<<Kup EOS>>

Gdzie mo?na kupi? EOS [EOS]?

EOS mo?na kupi? na ró?nych gie?dach, w tym na Binance, Coinbase, Kraken i wielu innych. Bior?c pod uwag?, jak powszechnie jest to stosowane na rynku kryptowalut, prawdopodobnie b?dziesz mia? trudno?ci ze znalezieniem handlu, który równie? go nie obs?uguje.

Cz?sto Zadawane Pytania

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje system?

EOS opiera si? na delegowanym procesie konsensusu dowodu stawki. Ta koncepcja, opracowana przez firm? Larimer, próbuje rozwi?za? niektóre niedoci?gni?cia zarówno programów PoW, jak i PoS, usuwaj?c niektóre z ich s?abo?ci.

Czy mo?na kupi? EOS za gotówk??

Oprócz du?ych gie?d, w tym Binance, OKEx, CoinTiger, Huobi Global i Bybit token mo?na znale?? na mniejszych platformach, takich jak Bittrex.

Od jakich czynników zale?y cena aparatu EOS [EOS]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? BIT i kapitalizacj? rynkow?.


<<Kup EOS>>

Oficjalna witryna EOS – https://www.getEOS.org/

Oficjalny Twitter EOS – https://twitter.com/EOS

Oficjalny Reddit EOS – https://reddit.com/r/EOS
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne