Jak i gdzie kupi? monet? Enjin [ENJ] ?atwy przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Celem Enjin jest stworzenie sprzyjaj?cego ?rodowiska spe?niania wymaga?, które mog? wzbudzi? Twoje zainteresowanie produktami do gier. O ile ju? to nie wiesz, prawdopodobnie znasz interfejs Enjin i jego aplikacje.

Je?li tak nie jest, przygotowali?my pe?ny przewodnik po tym projekcie. Enjin ma na celu zapewnienie programistom sposobu na u?ywanie swojej waluty do kupowania rzeczy w grze na platformie Ethereum.


<<Kup ENJ>>

O sieci Enjin [ENJ]

Sie? Enjin to platforma gier, która pozwala graczom tworzy? pokoje rozmów, strony internetowe, klany i wirtualne sklepy.

Firma Enjin opracowa?a Enjin Network, platform? spo?eczno?ciow? dla graczy, w 2009 roku i od tego czasu rozszerzy?a si? na ponad 20 milionów graczy.

W 2017 roku firma sfinansowa?a oko?o 19 milionów dolarów, aby zbudowa? autentyczno?? i integralno?? w oparciu o zestaw przyjaznych dla u?ytkownika narz?dzi blockchain, które pozwalaj? ka?demu programi?cie szybko tworzy?, zarz?dza?, handlowa?, przechowywa?, bada?, dystrybuowa? i ??czy? towary blockchain.

Co to jest moneta Enjin [ENJ]?

Enjin Coin, jak wspomniano wcze?niej, jest rodzajem pieni?dza cyfrowego opracowanego przez Enjin, firm? informacyjno-technologiczn? z siedzib? w Singapurze. Enjin to prawdopodobnie najwi?ksza platforma spo?eczno?ci graczy online, z ponad 250 000 graczy i 18 milionami zarejestrowanych u?ytkowników.

Twórcy Enjin stworzyli Enjin Coin, który koncentruje si? przede wszystkim na bran?y gier. Te wirtualne pieni?dze aspiruj? do miana najbardziej praktycznej kryptowaluty dla tego biznesu. Enjin opracowa? równie? zestaw referencyjnych projektów oprogramowania, które mo?na zaimplementowa? w grach i sieciach jako uzupe?nienie monety Enjin.

Sie? Enjin daje graczom pe?n? w?asno?? ich wirtualnych walut, a jednocze?nie pozwala firmom z bran?y gier na generowanie zysków i rozwój w wcze?niej nie do pomy?lenia sposób.


<<Kup ENJ>>

Kim s? za?o?yciele Enjin Coin [ENJ]?

Enjin zosta?a za?o?ona w 2009 roku jako platforma spo?eczno?ci graczy przez Maxima Blagova i Witka Radomskiego, przy czym Blagov pe?ni? funkcj? dyrektora generalnego i by? odpowiedzialny za kreatywny kierunek firmy, a Radomski pe?ni? funkcj? dyrektora ds. technologii i by? odpowiedzialny za rozwój techniczny firmy.

Blagov pracowa? w kreatywnej wizji, marketingu i aplikacjach internetowych oraz aspekcie zarz?dzania projektami, zgodnie z jego profilem na LinkedIn.

Radomski wprowadzi? ide? wprowadzenia blockchain do Enjin po zaanga?owaniu si? w Bitcoin (BTC) w 2012 roku, ostatecznie przekonuj?c biznes do przyj?cia go jako metody p?atno?ci.

<<Kup ENJ>>

Co sprawia, ?e moneta Enjin jest wyj?tkowa?

Enjin Coin jest niezwyk?y, poniewa? ka?dy token wygenerowany za pomoc? Enjin Platform, platformy do produkcji aktywów blockchain firmy, która rozpocz??a si? w styczniu 2020 r., jest natychmiast wspierany przez ENJ, zapewniaj?c rzeczywist? dost?pno?? produktów w grze, wed?ug wspó?za?o?yciela Radomskiego.

Co wi?cej, Blagov wskaza?, ?e firma koncentruje si? na adopcji, widz?c scenariusz, w którym tysi?ce graczy korzysta z cyfrowych rzeczy wspieranych przez Enjin Coin, nawet nie zdaj?c sobie z tego sprawy.

Enjin Coin wybija nowe, unikalne wymienne lub niepodlegaj?ce wymianie tokeny ERC-1155 poprzez sekwencj? inteligentnych kontraktów, do których twórcy gier wysy?aj? ENJ.


<<Kup ENJ>>

Gdzie mo?na kupi? monet? Enjin [ENJ]?

Enjin Coin mo?na kupi? na ró?nych gie?dach kryptograficznych, w tym na Binance, Bithumb, Uniswap (V2) i Balancer.

Mo?esz wymieni? ENJ na waluty fiat, takie jak dolar ameryka?ski i euro, kryptowaluty, takie jak Bitcoin i Ether, oraz stablecoiny, takie jak Tether (USDT) i USD Coin (USDC). Jest dost?pny do kupna i sprzeda?y zarówno na rynku kasowym, jak i terminowym.

Czy chcesz kupi? ENJ lub inne kryptowaluty, takie jak Bitcoin? CoinMarketCap to prosty przewodnik krok po kroku, który nauczy Ci? wszystkiego, co musisz wiedzie? o kryptowalutach i jak kupi? pierwsze tokeny.

ENJ kosztuje obecnie 2,06 USD, plasuj?c 74 na 100 najlepszych kryptowalut na Coinmarketcap, a ostatnio wzros?a o 1,79 procent.

<<Kup ENJ>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Gdzie mog? kupi? monet? Enjin [ENJ] za gotówk??

Enjin mo?na kupi? za gotówk? w Kriptomat za pomoc? karty kredytowej lub debetowej. Transakcje kart? to równie? szybki sposób na wej?cie do gry bitcoin bez czekania na rozliczenie p?atno?ci.

Jaki jest najta?szy sposób na zakup monety Enjin [ENJ]?

Najta?szym sposobem na zdobycie Enjin Coin (ENJ) ju? teraz jest zakup Ethereum lub Bitcoina za pomoc? konta bankowego i wymiana go na ENJ. Dzieje si? tak dlatego, ?e w porównaniu z Bitcoinem, Ethereum oferuje teraz jedne z najni?szych op?at za przelew i wymian?.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup monety Enjin [ENJ] w Europie?

Binance to wspania?a strona do wymiany ENJ na dowoln? inn? europejsk? kryptowalut?. Trader ENJ za bitcoin i wymieniaj BTC na dolary, euro lub inne waluty, je?li chcesz przekonwertowa? je na konwencjonaln? walut?.

<<Kup ENJ>>

Wniosek

Ka?dy inteligentny portfel Enjin mo?e rozpozna? wszystkie aktywa wygenerowane na platformie Enjin Coin, poniewa? wszystkie s? zarejestrowane w jednym rejestrze inteligentnych kontraktów. U?ytkownicy mog? równie? wymienia? monety Enjin na wirtualne produkty i odwrotnie, w dowolnym momencie.

Oficjalna strona Enjin Coin https://enjin.io/

Konto Enjin Coin na Twitterze https://twitter.com/enjin

Enjin Coin Ether Scan https://etherscan.io/token/0xf629cbd94d3791c9250152bd8dfbdf380e2a3b9c<<Kup ENJ>>

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne