Jak i gdzie kupi? Energy Web Token (EWT) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Energy Web (EW) to globalna organizacja non-profit, która wykorzystuje zdecentralizowan? technologi? typu open source, aby przyspieszy? rozwój niskoemisyjnego, zorientowanego na klienta systemu energetycznego. EW koncentruje si? na tworzeniu podstawowej infrastruktury i wspólnych technologii, a tak?e na przyspieszeniu wdra?ania rozwi?za? komercyjnych i kultywowaniu spo?eczno?ci praktyków.

<<Kup Energy Web Token>>

O Energy Web Token

Energy Web Token (EWT) jest publicznym ?a?cuchem bloków maszyn wirtualnych typu Proof-of-Authority dla aplikacji na poziomie korporacyjnym, opracowanym specjalnie do obs?ugi przemys?u energetycznego w ?a?cuchu sieciowym Energy. Ponad 25 w?z?ów Validatora z 15 ró?nych krajów, w tym przedsi?biorstwa u?yteczno?ci publicznej, operatorzy sieci i start-upy, administruje i kontroluje ?a?cuch sieci energetycznej. ?a?cuch EW, oprócz swojej rodzimej monety, obs?uguje wszystkie standardy ERC.

<<Kup Energy Web Token>>

Co to jest Energy Web Token [EWT]?

Energy Web Token (EWT) to wirtualna maszyna oparta na blockchain, której celem jest promowanie i przyspieszanie rozwoju aplikacji zwi?zanych z energi?.

Sie? Energy Web Chain powsta?a w czerwcu 2019 roku. Organizacja non-profit projektu nazywa si? Energy Web Foundation. Umo?liwiaj?c programistom tworzenie zdecentralizowanych aplikacji, EWT zamierza zdywersyfikowa? sektor energetyczny (DApps). Operatorzy sieci, twórcy oprogramowania i dostawcy, m.in. uczestnicy sektora energetycznego, mog? zyska? na maszynie wirtualnej.


<<Kup Energy Web Token>>

Kim s? za?o?yciele Energy Web Token [EWT]?

Rocky Mountain Institute (RMI) i Grid Singularity wspó?pracowa?y przy projekcie Energy Web Token (GSy).

Rocky Mountain Institute (RMI) to dobrze znana nazwa w dziedzinie bada? i rozwoju energii. RMI bra?o udzia? w wielu prze?omowych projektach energetycznych jako wiod?cy think tank. RMI chce wykorzysta? zdecentralizowany potencja? technologii blockchain, aby umo?liwi? uczestnikom bran?y energetycznej tworzenie nowych zdecentralizowanych rozwi?za? poprzez rozwój Energy Web Chain.

Grid Singularity (GSy) zosta? poproszony o pomoc w zakresie ekspertyzy blockchain projektu. GSy by? si?? nap?dow? rozwoju Energy Web Chain jako dewelopera blockchain. Z uznanymi specjalistami, kluczowymi in?ynierami blockchain Ethereum, do?wiadczonymi kierownikami ds. energii i regulatorami energii na pok?adzie, GSy by? kluczowym elementem we wprowadzeniu EWT.

<<Kup Energy Web Token>>

Co sprawia, ?e Energy Web Token jest wyj?tkowy?

Jedn? z najbardziej atrakcyjnych funkcji EWT jest to, ?e umo?liwia firmom tworzenie ca?kowicie dostosowanych zdecentralizowanych aplikacji (dapps). Podczas gdy inne blockchainy, takie jak Ethereum, oferuj? t? ró?norodno??, Energy Web Chain zosta? stworzony specjalnie dla bran?y energetycznej.

Poniewa? Energy Web Chain zosta? zaprojektowany z my?l? o zastosowaniach korporacyjnych, oferuje najnowocze?niejsz? skalowalno?? i ochron? danych. Organizacja w?a?nie uruchomi?a tak?e Energy Web Decentralized Operating System, warstwowe rozwi?zanie techniczne (EW-DOS). Umo?liwia klientom zdalne zarz?dzanie i obs?ug? swoich systemów elektrycznych.

<<Kup Energy Web Token>>

Gdzie mo?na kupi? Energy Web Token [EWT]?

Poniewa? Energy Web Token zyskuje na popularno?ci, staje si? coraz szerzej dost?pny na ró?nych gie?dach. KuCoin to najwy?ej oceniana gie?da do handlu EWT, z wolumenem obrotu 383 098 USD EWT / USD.

Liquid to tak?e platforma handlowa dla EWT. Ma 173,637 USD wolumenu obrotu EWT/BTC. Wreszcie, EWT zyskuje na popularno?ci na Hotbit, z wolumenem obrotu 65 375 USD EWT/BTC. Mo?esz tak?e kupi? EWT z platformy wymiany Kraken. Nale?y pami?ta?, ?e inwestowanie w EWT, jak ka?da inna forma inwestycji, wi??e si? z ryzykiem.<<Kup Energy Web Token>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? EWT za gotówk??

Nie. Nie ma mo?liwo?ci zakupu EWT za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c swoje BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje EWT?

Maszyna wirtualna Energy Web opiera si? na konsensusie znanym jako dowód autorytetu (PoA). Oznacza to, ?e przy produkcji nowych bloków blockchain opiera si? na wiarygodnych walidatorach. Konsensus PoA jest inn? technik? walidacji ni? konsensus proof-of-work (PoW) i pozwala na skrócenie czasu przetwarzania.

Od jakich czynników zale?y cena sieci EWT [EWT]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? EWT.

<<Kup Energy Web Token>>

Energy Web Token Oficjalna strona internetowa – https://www.energyweb.org/

Energy Web Token Medium – https://medium.com/energy-web-insights

Energy Web Token Twitter – https://twitter.com/energywebx

Energy Web Token Reddit – https://reddit.com/r/EnergyWeb

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne