Jak i gdzie kupi? Elronda [EGLD] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Je?li chcesz kupi? Elrond (EGLD), b?dziesz potrzebowa? Bitcoin (BTC) lub Ethereum (ETH) do codziennych transakcji. W tym artykule przeanalizowa?em Binance, znan? gie?d? kryptowalut, aby pomóc Ci znale?? najlepsze ?ród?a zakupu kryptowaluty za pomoc? karty kredytowej lub konta bankowego. Spójrz i poznaj najwa?niejsze strategie handlu bitcoinami.


<<KUP Elronda>>

O Elrondzie

Elrond (EGLD) to jedyna w swoim rodzaju technologia blockchain maj?ca jeden cel: szybko??. Dokumentacja Elronda twierdzi, ?e sie? blockchain mo?e przetwarza? 15 000 operacji na sekund? (tps), co znacznie przekracza 4,6 tps Bitcoina.

Co to jest Elrond [EGLD]?

Sie? Elronda opiera si? na blockchainie Ethereum i wykorzystuje proces konsensusu proof-of-stake. Ma jednak teraz osobn? sie? g?ówn?. Natywny token sieci Elrond, EGLD, jest wykorzystywany do kontroli i bezpiecze?stwa blockchain.

Tokeny pierwotnie wydane jako tokeny ERC-20 (oparte na Ethereum) zosta?y teraz przeniesione do sieci Elrond Mainnet. W?a?ciciele monety mog? pomóc zabezpieczy? sie?, dzia?aj?c jako walidatorzy lub deleguj?cy.

Elrond (EGLD) jest 54. najcenniejsz? kryptowalut? na ?wiecie, której wycena rynkowa wynosi 2 729 839 341 USD. Elrond jest obecnie wyceniany na 138,97 USD, czyli o 1,441 procent wi?cej ni? wczoraj.


<<KUP Elronda>>

Kim s? za?o?yciele Elronda?

Elrond zosta? uruchomiony pod koniec 2017 roku przez rodze?stwo Beniamina i Luciana Mincu oraz Luciana Tode? w celu rozwi?zania problemu skalowalno?ci blockchaina, który uznali za najpowa?niejszy problem na rynku.

Pocz?tkowo do??czyli do Elronda, Beniamin i Lucian Mincu wspó?za?o?yli MetaChain Capital, firm? inwestycyjn? w platform? technologiczn?, w której Beniamin pe?ni? funkcj? CEO, a Lucian pe?ni? funkcj? CTO. Wspó?za?o?ycielem duetu jest równie? ICO Market Data, agregator danych o pierwszych ofertach monet.

Oprócz bycia aktywnym sponsorem w firmach takich jak Zilliqa (ZIL), Tezos (XTZ), Brave i Binance, Beniamin Mincu by? równie? ?wiadomy wszelkich zagro?e? marketingowych i spo?eczno?ci dla platformy blockchain NEM w latach 2014-2015. Lucian Mincu równie? pracowa? z Uhrenwerk 24, Cetto i Liebl Systems jako in?ynier informatyki i ekspert ds. bezpiecze?stwa.

Todea jest seryjnym przedsi?biorc? cyfrowym, który pocz?tkowo stworzy? i prowadzi? Soft32, witryn? do przegl?dania i instalowania programów, a tak?e by? partnerem w mobilPay, us?udze p?atno?ci mobilnych. Rzeczywi?cie jest mened?erem inwestycyjnym, wspieraj?cym TypingDNA, startup biometryczny i SmartBill, oprogramowanie ksi?gowe.

Co sprawia, ?e Elrond jest wyj?tkowy?

Dynamiczny projekt shardingu stanu firmy Elrond obejmuje stan partycji, operacje i ca?? sie?. Gdy zapotrzebowanie na przep?ywno?? nie jest spe?nione, mo?na je skalowa?, dodaj?c kolejny fragment. Zosta? oceniony w ?rodowisku publicznym z 1500 stacjami z 29 krajów podzielonymi na 50 fragmentów, aby osi?gn?? 263 000 TPS.

Inicjatywa oferuje tantiemy w wysoko?ci 30% inteligentnych op?at kontraktowych programistom, którzy wykorzystuj? platform?, aby zach?ci? do adopcji.

W pierwszym roku dzia?ania sieci korporacja utrzymuje dostaw? tokenów EGLD do udzia?ów, a w?z?y weryfikuj?ce uzyskuj? 36-procentow? roczn? mar?? zysku.<<KUP Elronda>>

Gdzie mo?na kupi? Elronda [EGLD]?

Binance, OKEx, Bitfinex i BitMax nale?? do gie?d kryptowalut, na których mo?na naby? EGLD. Mo?na je wymieni? na pieni?dze fiducjarne, takie jak dolar ameryka?ski i rupia indonezyjska, a tak?e na kryptowaluty, takie jak Bitcoin (BTC) i Binance Coin (BNB) oraz stablecoiny, takie jak Tether (USDT) i Binance USD (BUSD). Jest dost?pny do kupna i sprzeda?y zarówno na rynku kasowym, jak i terminowym.

Chcesz kupi? EGLD lub inne kryptowaluty, takie jak Bitcoin? CoinMarketCap to prosty samouczek, który krok po kroku nauczy Ci? wszystkiego, co musisz wiedzie? o kryptowalutach i jak kupi? swoje pierwsze bitcoiny.

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mog? kupi? Elronda [EGLD] za gotówk??

Po zako?czeniu procedury KYC zostaniesz poproszony o podanie karty kredytowej. Tutaj masz mo?liwo?? skorzystania z karty kredytowej/debetowej lub przelewu bankowego.

Korzystaj?c z karty kredytowej zap?acisz wi?kszy koszt, ale mo?esz dokona? transakcji od razu. Podczas gdy wp?ata gotówkowa jest ta?sza, ale trwa d?u?ej, w zale?no?ci od miejsca zamieszkania, inne kraje, takie jak iDeal w Europie, oferuj? szybkie wp?aty gotówkowe po niskich kosztach.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup Elronda [EGLD] w Europie?

Je?li masz ju? konto handlowe na jednej z platform Elrond (EGLD), b?dziesz musia? przenie?? swoje BTC z Binance na t? platform?, aby dokona? szybkiego zakupu.

Aby to osi?gn??, musisz skorzysta? z systemu portfela. Wp?ata okex Kliknij "Wp?ata" pod "Aktywa" w prawym górnym rogu. Po prostu poszukaj „BTC” w sekcji Token i skopiuj podany „Adres depozytu”.

Ta procedura mo?e pocz?tkowo wydawa? si? trudna, ale nie panikuj; to o wiele ?atwiejsze ni? u?ycie depozytu gotówkowego. Wró? do Binance, gdy skopiujesz swój unikalny adres portfela BTC.

Jaki jest najta?szy sposób na zakup ELROND [EGLD]?

Oprócz standardowych gie?d wymienionych powy?ej, kilka cz?sto obracanych gie?d ma du?e bazy u?ytkowników i przyzwoite dzienne wolumeny obrotu. Gwarantuje to, ?e w ka?dej chwili mo?esz sprzeda? swoje waluty, a koszty s? zwykle zmniejszone.


<<KUP Elronda>>

Wniosek

Zaleca si?, aby? do??czy? do tych platform, poniewa? gdy EGLD zostanie tam opublikowany, przyci?gnie du?? aktywno?? handlow? od swoich klientów, co oznacza, ?e b?dziesz mia? doskona?e mo?liwo?ci handlowe!


<<KUP Elronda>>Erlond Oficjalna strona internetowa https://elrond.com/

Blog Erlonda https://elrond.com/blog/

Erlond Twitter https://twitter.com/elrondnetwork

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne