Jak i gdzie kupi? Elitium [EUM] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Elitium powsta?o w 2017 roku w wyniku stworzenia aplikacji do p?atno?ci kryptograficznych peer-to-peer dla firmy wynajmuj?cej luksusowe jachty Boatsters Black.

Przy ?wie?ej warto?ci przedsi?biorstwa wynosz?cej 95 984 002 USD, obecny ranking CoinMarketCap to #379. Posiada optymaln? poda? monet w obiegu 27 898 118 EUM oraz zaa? 27 898 118 monet EUM w obiegu. Dost?pnych jest 332 200 000 monet EUM.

<<KUP Elitium>>

O Elitium EUM

Elitium to Cyfrowa Gospodarka samowystarczalno?ci, warto?ci i ekspansji. Sukces produktu sk?oni? wspó?za?o?ycieli Elitium do ponownego wymy?lenia od podstaw zarz?dzania maj?tkiem, co zaowocowa?o utworzeniem Elitium. Elitium ?ci?le wspó?pracuje ze swoj? spo?eczno?ci? i dostosowuje produkt do ich specyficznych wymaga?.

Ich celem jest przedefiniowanie warto?ci i pomoc inwestorom w skutecznej dywersyfikacji ich portfeli na aktywa kryptograficzne, DeFi i tokenizowane – a wszystko to przy jednoczesnym unikaniu przeszkód technologicznych i konsekwencji zwi?zanych z bezpiecze?stwem.

Ekosystem Elitium jest nap?dzany natywn? kryptowalut? EUM: cyfrowymi pieni?dzmi, które mo?na stawia?, handlowa?, wydawa? i inwestowa?.

<<KUP Elitium>>

Co to jest Elitium EUM?

Elitium upraszcza problemy zwi?zane ze z?o?ono?ci? i bezpiecze?stwem zarz?dzania portfelem opartym na blockchain, ??cz?c ró?ne zasoby blockchain na jednej, ?atwej w u?yciu platformie.

Moneta nap?dza oferty platformy zarz?dzania maj?tkiem Elitium, w tym mechanizm stakingu i ograniczon? liczb? masternodów, z operatorami uczestnicz?cymi w administrowaniu protoko?em Elitium.

Token s?u?y równie? jako paliwo aplikacji (transakcje) i pieni?dze na karcie. Oprócz tego, aby odgrywa? wa?n? rol? w ekosystemie Elitium.

Kim s? za?o?yciele Elitium EUM?

Raoul Milhado, Jean-Pierre Morand i Collin Gelevert za?o?yli Elitium.

Raoul po raz pierwszy spotka? Jean-Pierre'a w jego rodzinnym Amsterdamie w 2016 roku, gdzie badali, jak zintegrowa? kryptowalut? ze sfer? premium.

Raoul i „JP” zdali sobie spraw?, ?e w miar? jak ich aspiracje wzros?y, potrzeba wi?cej umiej?tno?ci prawnych i finansowych, a Collin do??czy? jako trzeci wspó?za?o?yciel.

<<KUP Elitium>>

Co sprawia, ?e Elitium EUM jest wyj?tkowy?

Elitium u?atwia ka?demu inwestorowi dost?p do ?wiata dóbr opartych na blockchain i zwi?kszanie swoich pieni?dzy w prosty, uproszczony i bezpieczny sposób. Ze wzgl?du na efektywno?? swojej technologii inwestorzy mog? zaoszcz?dzi? czas na zarz?dzaniu kapita?em, przy jednoczesnym generowaniu wi?kszych d?ugoterminowych zwrotów ni? tradycyjne metody.

Elitium nigdy nie zorganizowa?o ICO, zamiast polega? na prywatnych finansach, aby rozwija? swoj? gam? produktów w sposób zrównowa?ony, dzi?ki rosn?cej liczbie prywatnych finansistów, w sk?ad której wchodz? znany ekspert ds. wymiany kryptowalut „The Tiger of All Lanes” Scott Melker i instytucja finansowa GDA Capital.

<<KUP Elitium>>

Gdzie mo?na kupi? Elitium EUM?

Elitium mo?na kupi? na wielu gie?dach ?redniego poziomu, w tym BitMart, STEX i FatBTC. Elitium b?dzie oferowa? EUM na jednej do dwóch dodatkowych gie?d ka?dego miesi?ca, a pierwsz? prawdziw? gie?d? og?oszono w styczniu 2021 roku.

<<KUP Elitium>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce Elitium EUM

Ile monet Elitium EUM znajduje si? obecnie w obiegu?

W 2017 r. Elitium zaprezentowa?o swoje rodzime wirtualne pieni?dze, o maksymalnej ??cznej poda?y 332 200 000 i obecnym nak?adzie 30 086 253,31.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje Elitium EUM?

EUM to token ERC-20, który dzia?a na Ethereum Blockchain. Mechanizm „Proof of Stake” weryfikuje transakcje, które s? bardziej zrównowa?one energetycznie ni? stary paradygmat „Proof of Work”.

Od jakich czynników zale?y cena EUM Elitium?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? EUM.

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co szerokie, aby przytoczy?, ?e tokeny Elitium EUM zosta?y zaktualizowane do nowego, najwy?szego w historii wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 3,49 USD za token.

W skrócie, bezpieczniej jest powiedzie?, ?e Elitium EUM pob?ogos?awi?o handlowców internetowych, aby mogli cieszy? si? luksusami handlu na ca?ym ?wiecie, zapewniaj?c ?atwo?? dzi?ki bezpiecznej, zró?nicowanej i op?acalnej polityce transakcyjnej.


<<KUP Elitium>>

Oficjalna strona Elitium EUM - https://www.elitium.io/


Elitium EUM Twitter - https://twitter.com/elitium_eum


Elitium EUM Reddit - https://reddit.com/r/Elitium


Elitium EUM Medium - https://medium.com/elitiumCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne