Jak i gdzie kupi? Electroneum [ETN] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Electroneum to przeno?na technologia kryptograficzna, która oferuje natychmiastow? metod? p?atno?ci. Po przej?ciu 40 mln dolarów ICO, inicjatywa zosta?a ustanowiona w lipcu 2017 r. i wprowadzona we wrze?niu 2017 r. jako pierwsza moneta z siedzib? w zjednoczonej brytanii.

Z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 341 817 309 USD, obecny ranking CoinMarketCap to 232. Posiada wi?kszy udzia? 21 000 000 000 monet ETN, z 17 898 296 258 monetami ETN w obiegu.

<<KUP Electroneum>>

O Electroneum ETN

Projekt Electroneum ma na celu s?u?y? ?wiatowej populacji nieposiadaj?cej bankowo?ci, która liczy milion osób, bezpiecznymi i szybkimi transakcjami kryptograficznymi o najni?szych mo?liwych kosztach.

Electroneum wykorzystuje nowatorski, jedyny w swoim rodzaju algorytm znany jako dowód odpowiedzialno?ci (PoR). Sie? PoR ma trzy cele: stworzy? bezpieczniejszy, bardziej odpowiedzialny i przyjazny dla ?rodowiska blockchain.

Electroneum, które pocz?tkowo zosta?o zaprojektowane na podstawie kodu Monero, koncentrowa?o si? na bran?y gier i hazardu, gdy zosta?o uruchomione w 2017 roku. Sytuacja szybko si? zmieni?a, a Electroneum skupi?o si? na stworzeniu platformy do szybkich p?atno?ci transgranicznych.

<<KUP Electroneum>>

Co to jest Electroneum ETN?

Electroneum opracowa?o najlepsze mobilne oprogramowanie do „wydobywania” Androida w marcu 2018 r., Co pozwala u?ytkownikom zarabia? monety ETN za pomoc? procesorów telefonu. W kwietniu tego samego roku uzyska? patent na szybkie p?atno?ci kryptograficzne.

Celem Electroneum jest dotarcie do milionów ludzi, którzy nie maj? dost?pu do systemu bankowego, ale maj? smartfona, podobnego do PayPala, ale korzystaj?cego z kryptowalut.

<<KUP Electroneum>>

Kim s? za?o?yciele Electroneum ETN?

Richard Ells jest geniuszem stoj?cym za inicjatyw? Electroneum. Richard Ells pracowa? jako przedsi?biorca marketingowiec, zanim zdecydowa? si? zrealizowa? swoje marzenie o zostaniu programist?.

Chocia? strona jest otwarta dla freelancerów z ca?ego ?wiata, koncentruje si? na niebankowych w krajach rozwijaj?cych si?, podobnie jak w przypadku innych firm Electroneum.

<<KUP Electroneum>>

Co sprawia, ?e Electroneum ETN jest wyj?tkowy?

Chocia? podstawowy cel Electroneum jest podobny do wielu innych inicjatyw kryptowalutowych, podchodzi do niego w wyj?tkowy sposób. Electroneum skupi?o si? g?ównie na zwi?kszaniu dost?pno?ci kryptowalut za po?rednictwem telefonów komórkowych.

Nawet dla górników Electroneum daje nowe podej?cie ni? inne waluty cyfrowe. Kiedy Electroneum zaprezentowa?o pierwsz? wtyczk? „wydobywcz?” w marcu 2018 roku, skutecznie zmniejszy?o popyt na drogie, dyskretne, ??dne energii koparki bitcoinów.

<<KUP Electroneum>>

Gdzie mo?na kupi? Electroneum ETN?

Electroneum (ETN) to znana kryptowaluta wykorzystywana przez gie?dy internetowe specjalizuj?ce si? w dostarczaniu us?ug mobilnych. Oto najwa?niejsze gie?dy, na których mo?esz teraz handlowa? Electroneum: Huobi Global, KuCoin, BiKi, BiONE, HitBTC, Sistemcoin i

P?yn.<<KUP Electroneum>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce Electroneum ETN

Ile monet Electroneum ETN znajduje si? obecnie w obiegu?

Korporacja ustanowi?a limit maksymalnej i p?ynnej produkcji Electroneum, która nigdy nie przekroczy 21 000 000 000 monet. Obecnie w obiegu znajduje si? 10 229 924 760 monet ETN, co stanowi 49% wszystkich wyprodukowanych monet ETN.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje Electroneum ETN?

Nowy blockchain PoR ustanawia równie? autoryzowan? sie?, a Electroneum wybiera górników na podstawie ich zaanga?owania w d?ugoterminow? rentowno?? projektu. 12 walidatorów sieci to organizacje non-profit, które wykorzystuj? swoje nagrody blokowe, aby pomaga? innym.

Od jakich czynników zale?y cena Electroneum ETN?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? ETN.

<<KUP Electroneum>>

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

Dlatego jest wystarczaj?co szeroki, aby zacytowa?, ?e tokeny Electroneum ETN zosta?y uaktualnione do nowego, wszechczasowego wysokiego wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 0,020 USD za token.]

Wzrost warto?ci ETN wystarczy, aby udowodni? swoj? warto?? w oczach interesariuszy i przysz?ych inwestorów. Oprócz tego Electroneum ETN z ka?d? cz??ci? akcji dozwolon? u?ytkownikom daje kolejn? mo?liwo?? handlu.
<<KUP Electroneum>>


Oficjalna strona internetowa Electroneum ETN - http://electroneum.com/

Electroneum ETN Twitter - https://twitter.com/electroneum

Elektroneum ETN Reddit - https://reddit.com/r/Electroneum

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne