Jak i gdzie kupi? Egoras (EGR) ?atwy przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

W zale?no?ci od wymaga? gie?dy mo?esz zosta? poproszony o przej?cie przez inny proces KYC, który mo?e zaj?? od 30 minut do kilku dni. Procedura powinna by? jednak prosta do na?ladowania. Nast?pnie powiniene? mie? pe?ny dost?p do swojego portfela handlowego.

To w zasadzie to samo, co przelew bankowy. Zauwa?ysz ci?g losowo?ci oznaczony „adres ETH” w polu po prawej stronie. Jest to konkretny adres publiczny Twojego portfela BitMart ETH i mo?esz otrzyma? ETH, przedstawiaj?c ten adres osobie wysy?aj?cej Ci monety. Poniewa? b?dziemy przenosi? nasze ju? zakupione ETH z Coinbase do tego portfela, kliknij „Kopiuj adres” lub kliknij prawym przyciskiem myszy pe?ny adres i wybierz kopiuj, aby skopiowa? go do schowka.

<<KUP EGORAS>>

Co to jest Egoras (EGR)?

Zespó? z siedzib? w Stanach Zjednoczonych i Nigerii uruchomi? inicjatyw? 18 listopada 2019 r. Protokó? Egoras próbuje sprosta? wyzwaniom, przed którymi stoj? firmy mikrofinansowe, takimi jak wysokie stopy procentowe, zale?no?? od banków i zad?u?enie. Protokó? Egoras wykorzystuje mechanizm skarbowy w ?a?cuchu, aby zapewni? wystarczaj?c? ilo?? gotówki i p?ynno?ci, aby oferowa? po?yczki, a osoby fizyczne zarz?dzaj? tymi funduszami. Wreszcie protokó? Egoras oferuje po?yczki zabezpieczaj?ce w celu zwalczania nadmiernego zad?u?enia w bran?y mikrofinansowej. Aktywa ma?ej firmy zostan? przekszta?cone w niezamienne tokeny, które s?u?? jako zabezpieczenie, a aktywa te zostan? zlikwidowane, je?li po?yczkobiorca nie sp?aci po?yczki.

Rzeczywiste bogactwo, takie jak faktury dotycz?ce nieruchomo?ci, pojazdów i ?a?cucha dostaw, s?u?y do zabezpieczenia wszystkich po?yczek. NFT s? u?ywane do symbolizowania rzeczywistych aktywów, które wspieraj?.

<<KUP EGORAS>>

Kim s? za?o?yciele firmy Egoras (EGR)?

System Egoras, który zosta? uruchomiony 18 listopada 2019 r. przez zespó? ze Stanów Zjednoczonych, Bangladeszu, Wietnamu i Nigerii, sk?ada si? z dwóch tokenów: aktywa Daric (DXAU – zdecentralizowana stabilna moneta powi?zana z 1 XAU) oraz tokena Egoras ( EGR- kryptowaluta s?u??ca do u?atwienia stabilno?ci tokena Daric ). Tokeny EGR mog? by? równie? wykorzystywane do uiszczania op?at manipulacyjnych w sieci Egoras i daj? u?ytkownikom prawa g?osu w kolegium elektorów Egoras.

<<KUP EGORAS>>

Co sprawia, ?e Egoras (EGR) jest wyj?tkowy?

Warstwa aktywno?ci (przychodz?ce i wychodz?ce monety EGR oraz wspó?praca z ksi?g? wspó?dzielon? EGORAS) jest obs?ugiwana przez sie? Ethereum. Natomiast kod umowy i metoda stawek s? regulowane przez inteligentny kontrakt EGORAS.

Egoras pozwala ludziom obstawia? swoje monety EGR za cz??? emisji ?wie?ej waluty lub inflacji i obejmuje ?rodki, które nagradzaj? wzrost cen, stabilizuj? DXAU i zniech?caj? do szkód cenowych. Stakerzy, którzy przestan? stawia? wcze?niej, s? karani przez inteligentny kontrakt Egoras, podczas gdy ci, którzy inwestuj? wy?sze sumy EGR przez d?u?szy czas, s? nagradzani. Oczekuje si?, ?e najwy?sza roczna stopa inflacji EGR w pierwszym roku eksploatacji wyniesie 3,69 procent.

<<KUP EGORAS>>

Gdzie kupi? egoras?

B?dziesz potrzebowa? Blockchain (BTC) lub Ethereum (ETH), aby kupi? Egoras (EGR) na wi?kszo?ci handlu bitcoinami. Najlepsze jest to, ?e mo?esz kupi? dowoln? kryptowalut? za pomoc? karty kredytowej lub konta bankowego w Coinbase.

Zauwa?: Istnieje kilka innych sposobów kupowania BTC i ETH online, ale skupi? si? na tej lekcji na Coinbase, poniewa? jest to najbardziej przyjazny u?ytkownikowi dla pocz?tkuj?cych traderów kryptowalut.

<<KUP EGORAS>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? EGR za gotówk??

EGR nie mo?na kupi? bezpo?rednio za gotówk?. Mo?esz jednak kupi? ETH na rynkach, takich jak LocalBitcoins, a nast?pnie doko?czy? pozosta?? cz??? procesów, przenosz?c ETH na odpowiednie gie?dy AltCoin.

Czy w Europie mo?na szybko naby? EGR?

Tak, Europa jest ogólnie jednym z najwygodniejszych obszarów do kupowania kryptowalut. Nawet banki internetowe istniej?, aby zarejestrowa? konto i przenosi? ?rodki na gie?dy, takie jak Coinbase i Maintain.

Czy istnieje sposób na zakup EGR lub Bitcoina za pomoc? karty kredytowej na innej platformie?

Tak, jest to bardzo przyjazna dla u?ytkownika platforma do zakupu Bitcoin za pomoc? kart kredytowych. To gie?da kryptowalut w czasie rzeczywistym, która pozwala kupowa? i sprzedawa? kryptowaluty za pomoc? karty kredytowej. Posiada bardzo przyjazny interfejs u?ytkownika, a proces zakupu jest stosunkowo oczywisty.

<<KUP EGORAS>>

Wniosek

Aby utrzyma? niskie oprocentowanie, protokó? wykorzystuje wysoce autonomiczn? struktur? organizacyjn?, która zwraca w?adz? u?ytkownikom i ludziom. Protokó? wykorzystuje równie? zdecentralizowany mechanizm skarbowy, aby zapewni? ci?g?e finansowanie po?yczek, koncentruj?c si? na spo?ecze?stwie, które finansuje po?yczki, a nie na tradycyjnych bankach.

<<KUP EGORAS>>

Oficjalna strona internetowa https://egoras.com

Oficjalny Twitter https://twitter.com/egorasmarket

Oficjalny blog https://www.reddit.com/r/egoras/


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne