Jak i gdzie kupi? EFFORCE [WOZX] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Ostatecznym celem Efforce jest liberalizacja sektora efektywno?ci paliwowej, który jest wci?? na wczesnym etapie pod wzgl?dem finansowania i zaanga?owania spo?eczno?ci globalnej.

EFFORCE wzrós? o 0,19% w ci?gu ostatnich 24 godzin. Z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 127 320 047 USD, obecny ranking CoinMarketCap to #353. Ma w obiegu poda? 145 203 156 monet WOZX i szczytow? produkcj? 1 000 000 000 monet WOZX.

<<KUP WYNIK>>

O EFFORCE WOZX

EFFORCE (WOZX) to rodzima moneta kryptograficzna Efforce. Koncepcja i moneta, której premiera datowana by?a na grudzie? 2020 r. Jest pomys?em Steve'a Wozniaka, wspó?za?o?yciela technologicznego giganta Apple.

Tokeny WOZX s?u?? jako ?rodek, za pomoc? którego oszcz?dno?ci energii generowane w sieci Efforce s? tokenizowane do zu?ycia przez dowolnego klienta.

Na przyk?ad Blockchain zostanie opracowany w celu przechwytywania rzeczywistych oszcz?dno?ci energii, które nast?pnie zostan? przekazane jako kredyty w megawatogodzinach do dystrybucji komercyjnej.

<<KUP WYNIK>>

Co to jest EFFORCE WOZX?

W bia?ej ksi?dze Efforce stwierdza si?, ?e wydobycie rozpoczyna si?, gdy na platformie realizowany jest realny program, a bod?ce motywacyjne s? dystrybuowane w skali obejmuj?cej dziesi?? lat.

Ma to na celu zagwarantowanie ci?g?ego zaanga?owania i p?ynno?ci w miar? rozwoju firmy i wzrostu teoretycznej warto?ci tokena. Co wi?cej, w momencie premiery wyprodukowano 100 milionów WOZX; poda? pozostanie na sta?ym poziomie 100 procent pocz?tkowej alokacji.

<<KUP WYNIK>>

Kim s? za?o?yciele EFFORCE WOZX?

Jak wskazuje symbol EFFORCE, kluczow? osobisto?ci? zwi?zan? z Efforce jest Steve Wozniak, potentat IT najbardziej znany ze wspó?tworzenia Apple ze Stevem Jobsem.

Efforce kontynuuje t? koncepcj?, z oficjalnym komunikatem prasowym w momencie uruchomienia, opisuj?cym program jako „pierwszy zdecentralizowany interfejs, który umo?liwia ka?demu do??czenie i czerpanie korzy?ci finansowych z globalnych inicjatyw oszcz?dzania energii oraz dokonanie znacz?cych zmian ?rodowiskowych”.

Pozostali trzej wspó?za?o?yciele firmy, Jacopo Visetti, Jacopo Vanetti i Andrea Castiglione, maj? ponad dekad? kompetencji w sektorze oszcz?dzania energii.

<<KUP WYNIK>>

Co sprawia, ?e EFFORCE WOZX jest wyj?tkowy?

EFFORCE (WOZX) to nowy, nowy token kryptowaluty, który b?dzie sprzedawany na rosn?cej, ale ograniczonej liczbie rynków w grudniu 2020 r.

Wed?ug wspó?za?o?yciela Visettiego, g?ówn? koncepcj? biznesow? Efforce jest umo?liwienie cz?onkom zarabiania na wymy?laniu i uczestnictwie w programach efektywno?ci energetycznej, które maj? tendencj? do oszcz?dzania ?rodowiska.

Przeprowadzona przez International Energy Company analiza Efficient Large Scale przewiduje 580 miliardów dolarów na inwestycje w oszcz?dzanie energii do 2025 roku, co oznacza, ?e popyt prawie na pewno wzro?nie. Oczekuje si?, ?e do 2020 r. ??czna kwota wyniesie 250 miliardów dolarów.

<<KUP WYNIK>>

Gdzie mo?na kupi? EFFORCE WOZX?

HBTC by? pierwszym znacz?cym rynkiem, który wymienia? WOZX i jest prawdopodobne, ?e inni zrobi? to w najbli?szej przysz?o?ci. Bitcoin (BTC) i Tether (USDT) s? dost?pne jako pary handlowe na HBTC dla posiadaczy WOZX.<<KUP WYNIK>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce EFFORCE WOZX

Ile monet EFFORCE WOZX znajduje si? obecnie w obiegu?

Waluta EFFORCE (WOZX) to naprawiona podstawowa kryptowaluta ERC-20 na Ethereum, która jest przeznaczona do u?ytku i handlu w po??czeniu z systemem efektywno?ci energetycznej Efforce.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje EFFORCE WOZX?

Efforce, podobnie jak wiele innych korporacyjnych rozwi?za? tokenów blockchain, wykorzystuje ramy odpowiedzialno?ci, aby motywowa? cz?onków sieci do jej ochrony i utrzymania.

Od jakich czynników zale?y cena EFFORCE WOZX?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to powi?zane ze sob? zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? WOZX.

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

Dlatego jest wystarczaj?co du?o, by przytoczy?, ?e tokeny EFFORCE WOZX zosta?y zaktualizowane do nowego, wszechczasowego wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 0,883 USD za token.

Krótko mówi?c, bezpieczniej jest powiedzie?, ?e EFFORCE WOZX pob?ogos?awi? handlowców internetowych, aby mogli cieszy? si? luksusami handlu na ca?ym ?wiecie, zapewniaj?c ?atwo?? dzi?ki bezpiecznym, zró?nicowanym i op?acalnym politykom transakcyjnym.


<<KUP WYNIK>>

Oficjalna strona EFFORCE WOZX - https://www.efforce.io/

EFFORCE WOZX Twitter - https://twitter.com/efforceofficial

EFFORCE WOZX Medium - https://efforce.medium.com/Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne