Jak i gdzie kupi? eCash [XEC]: Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

eCash jest rozszerzeniem przedsi?wzi?cia Bitcoin Cash i nadal jest tworzony przez Bitcoin ABC, zespó?, który rozpocz?? go w 2017 roku. W ci?gu ostatnich 24 godzin eCash wzrós? o 9,29 proc. CoinMarketCap zajmuje obecnie 31. miejsce, z kapitalizacj? obecnie rezyduj?c? w wysoko?ci 4 928 640 571 USD.

<<KUP eCash>>

O eCash XEC

??cz?c podstawow? technologi? stoj?c? za sukcesem Bitcoina – t? sam? sta?? poda?, harmonogram o po?ow? i blok genetyczny – z najnowszym konsensusem Proof of Stake i zarz?dzaniem protoko?em, eCash otwiera drzwi do wcze?niej nieosi?galnych mo?liwo?ci.

To, co kiedy? by?o znane jako BCHA, sta?o si? eCash i jest uznawane za jedn? z najbardziej zaufanych marek w ?wiecie kryptowalut. eCash przenosi niezale?no?? finansow? na kolejny poziom, rozpoznaj?c widok legendarnego Miltona Friedmana.

Wysy?anie pieni?dzy jest teraz tak proste, jak wysy?anie e-maili za pomoc? eCash. Szukaj symbolu gie?dowego XEC na gie?dach, portfelach lub wykresach cenowych, aby zacz?? robi? pierwszy krok w kierunku prawdziwej wolno?ci gospodarczej.

<<KUP eCash>>

Co to jest eCash XEC?

eCash to kryptowaluta przeznaczona do wykorzystania jako gotówka elektroniczna. Tak jak odkrycie poczty elektronicznej umo?liwi?o przesy?anie bezpo?rednich wiadomo?ci przez Internet, eCash umo?liwia przesy?anie pieni?dzy bezpo?rednio do innych osób przez Internet. Obejmuje to mo?liwo?? p?acenia za towary i us?ugi za pomoc? eCash.

eCash umo?liwia wysy?anie i odbieranie p?atno?ci bez konieczno?ci posiadania konta bankowego. Jest dost?pny we wszystkich krajach, z których mo?na korzysta? do przesy?ania i odbierania transgranicznych rat z dowolnego miejsca na ?wiecie.

<<KUP eCash>>

Kim s? za?o?yciele eCash XEC?

eCash to narz?dzie bitcoin z bardziej asertywnym projektem technologicznym, wygenerowanym przez ekspertów z firm zajmuj?cych si? rozwojem bitcoinów, które za?o?y?y Bitcoin Cash.

 

eCash spe?nia kluczowe obietnice dotycz?ce skalowania ?a?cucha bloków, kieruj?c si? intelektualn? percepcj? kultowego ekonomisty Miltona Friedmana. Specyficzne zalety technologiczne eCash obejmuj? innowacyjn? warstw? konsensusu Avalanche i w?asn? warstw? tokenów. eCash zamierza równie? wprowadzi? cechy, których nigdy wcze?niej nie widziano w projekcie Bitcoin, takie jak stakowanie, modernizacje infrastruktury bez fork i pod?a?cuchy.

<<KUP eCash>>

Co sprawia, ?e eCash XEC jest wyj?tkowy?

Tokeny i p?atno?ci cashflow s? obs?ugiwane przez eCash. Stwórz jeden w?asny token, zmieniaj?c nazw?, sk?ad, miejsca numeryczne i symbol. Co wi?cej, wyj?tkowo zabezpieczona funkcja obstawiania umo?liwia zainteresowanym stronom korzystanie z zach?t do uczestnictwa w zdecentralizowanym zarz?dzaniu.

Oprócz usprawnienia konfiguracji technicznej, Avalanche jest prze?omowym algorytmem konsensusu, który pozwala na natychmiastow? wymian?, wi?ksze bezpiecze?stwo i ulepszenia bez fork. Inni rywale bitcoinów (tacy jak Bitcoin Cash) ponie?li znaczne straty warto?ci w wyniku kontrowersyjnych (i pozornie nieko?cz?cych si?) felg. Protokó? lawinowy wprowadza do protoko?u eCash sprawne technicznie, dyplomatycznie centralnie kontrolowane przywództwo.

<<KUP eCash>>

Gdzie mo?na kupi? eCash XEC?

XEC jest teraz dost?pny na coraz wi?kszej liczbie sygna?ów, a kryptowaluty PancakeSwap (V2), Uniswap (V2), Hotbit i MDEX nale?? do najbardziej p?ynnych gie?d.

<<KUP eCash>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce eCash XEC

Ile monet eCash XEC znajduje si? obecnie w obiegu?

Od pocz?tku istnienia sieci do czasów obecnych oko?o 18 855 248 423 313 monet XEC znajduje si? w ci?g?ym obiegu, zmniejszaj?c b??dy handlowe.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje eCash XEC?

Protokó? konsensusu lawinowego ma na celu popraw? bezpiecze?stwa blockchain, umo?liwienie niemal natychmiastowych czasów potwierdzenia i uproszczenie przysz?ych modyfikacji komunikacji.

Od jakich czynników zale?y cena eCash XEC?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? XEC.

<<KUP eCash>>

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy. W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co szerokie, aby przytoczy?, ?e tokeny eCash XEC zosta?y zaktualizowane do nowej, wysokiej w historii liczby t?umacze? wynosz?cej prawie 0,0002582 USD za token.

Krótko mówi?c, bezpieczniej jest powiedzie?, ?e XEC pob?ogos?awi? handlowców internetowych, aby mogli cieszy? si? luksusami handlu na ca?ym ?wiecie, zapewniaj?c ?atwo?? dzi?ki bezpiecznym, zró?nicowanym i op?acalnym politykom transakcyjnym.

<<KUP eCash>>

Oficjalna strona eCash XEC - https://e.cash/

eCash XEC Twitter - https://twitter.com/eCashOfficial

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne