Avatar

Opublikowany

włączony

DxChain to sie? blockchain przeznaczona do pracy z obs?ug? du?ych ilo?ci informacji i sztuczn? inteligencj?. Podstawowym celem DxChain, który zosta? wys?any w 2018 r. w wersji beta, jest umo?liwienie swoim klientom bezpiecznego handlu ogromnymi zbiorami informacji i prawdopodobnie skorzystanie z ulepszonego dochodzenia zale?nego od tych informacji.

<<Kup token DxChain>>

O tokenie DxChain

Wiek tokena DX zale?y od warto?ci i charakteru informacji przesy?anych przez klientów na etapie.

Dzi?ki zdecentralizowanemu gromadzeniu informacji, DxChain oferuje klientom solidny klimat do przeprowadzania analiz i testów AI. Innowacja Blockchain dodatkowo daje rozszerzone mo?liwo?ci obliczeniowe sztucznej inteligencji i ogromne mo?liwo?ci obs?ugi informacji.

W przeciwie?stwie do powszechnie znanych instrumentów umowy, takich jak proof-of-work (PoW) i proof-of-stake (PoS), DxChain polega na rozszerzeniu swoich zabezpiecze? i komponentu umowy PoSt w celu uzyskania mo?liwo?ci przetwarzania rozproszonego. PoSt sprawdza blokad?, gwarantuj?c, ?e klienci na razie odk?adaj? og?oszone informacje w ?a?cuchu bloków.


<<Kup token DxChain>>

Co to jest token DxChain [DX]?

DxChain to etap ?a?cucha bloków, który umo?liwia badaczom informacji przechowywanie i handel wieloma delikatnymi informacjami. Ze wzgl?du na wrodzone bezpiecze?stwo i przeciwdzia?anie wymuszeniom blockchain, DxChain jest prawdopodobnie najbardziej niezawodnym interfejsem, którego mog? u?ywa? naukowcy zajmuj?cy si? informacj? do pracy, wysy?ania i pobierania zbiorów informacji.

<<Kup token DxChain>>

Kim s? za?o?yciele DxChain Token [DX]?

Allan Zhang jest jedn? z za?o?ycieli firmy DxChain. Uko?czy? studia w zakresie danych dla kadry kierowniczej z Southeast University w 1999 roku. W 2013 Zhang stworzy? Trustlook AI Cybersecurity, gdzie faktycznie zajmuje stanowisko dyrektora generalnego. Pan Zhang by? dodatkowo niezb?dny dla Palo Alto Networks i TELUS Security Solution jako starszy in?ynier ds. bada? nad s?abo?ciami.

Drugim dobroczy?c? DxChain jest James Li. Li mocno opar? si? na Lucent Technologies i nCircle Network Security. W 2013 roku do??czy? do Allana Zhanga w ramach swojego zadania Trustlook AI Cybersecurity, a w 2018 roku zacz?li odk?ada? si? w DxChain.

<<Kup token DxChain>>

Co sprawia, ?e token DxChain jest wyj?tkowy?

Zorganizowany jako etap handlu danymi, DxChain umo?liwia klientom dzielenie si? prywatnymi asortymentami edukacyjnymi bez skupiania si? na tym, czy zostan? one rozlane lub przyw?aszczone bez ich zgody. Oprócz tego, szybko?? wymiany obliczeniowej, któr? oferuje DxChain, u?atwia analitykom danych prac? z asortymentami edukacyjnymi, które kupuj? na scenie. W tym sensie etap DxChain jest we wszystkich przypadkach urz?dzeniem do nauki danych, które umo?liwia klientom zdobywanie i kontrolowanie kolosalnych instrukta?owych rekordów.

Wreszcie, grupa za?o?ycieli dokona?a najwa?niejszej decentralizacji wspó?pracy, tak ?e w zasadzie niemo?liwe jest, aby wyrzutek uzyska? pozwolenie na dane udost?pniane na etapie DxChain.

<<Kup token DxChain>>

Gdzie mo?na kupi? token DxChain [DX]?

Token DxChain mo?na kupi? na ró?nych gie?dach, w tym na Gate.io, ProBit Global i Bgogo oraz na wielu innych. Bior?c pod uwag?, jak powszechnie jest to stosowane na rynku kryptowalut, prawdopodobnie b?dziesz mia? trudno?ci ze znalezieniem handlu, który równie? go nie obs?uguje.

Cz?sto Zadawane Pytania

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje system?

DxChain wykorzystuje kilka wyra?nych stopni podobie?stwa zgodno?ci. W przypadku in?ynierii ?a?cucha na ?a?cuchu etap zale?y od systemu uzgadniania warunków czasoprzestrzeni (PoSt) w celu gromadzenia zapasów informacji. Z drugiej strony, etap równie? wykorzystuje mo?liw? do udowodnienia w?asno?? informacji (PDP), aby umo?liwi? klientom przeniesienie informacji z niestabilnych kelnerów do organizacji DxChain.

Czy mo?na kupi? token DxChain za gotówk??

Tokeny DX mo?na kupi? na kilku transakcjach, na przyk?ad KuCoin, ProBit Exchange, Gate.io i Bgogo.


Od jakich czynników zale?y cena tokena DxChain [DX]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? BIT i kapitalizacj? rynkow?.


<<Kup token DxChain>>

Oficjalna strona tokena DxChain – https://dxchain.com/

DxChain Token Oficjalny Twitter – https://twitter.com/DxChainNetwork
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne