Jak i gdzie kupi? DODO [DODO] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

DODO to protokó? DeFi i dostawca p?ynno?ci w sieci, którego algorytm proaktywnego animatora rynku (PMM) ma na celu zapewnienie lepszej p?ynno?ci i stabilno?ci cen ni? zautomatyzowany animator rynku (AMM).

Ceny DODO na USD s? aktualizowane w czasie rzeczywistym. W ci?gu ostatnich 24 godzin DODO straci?o 1,78% swojej warto?ci. Z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 230 373 348 USD, obecny ranking CoinMarketCap to #266. W obiegu znajduje si? 110 551 965 monet DODO, w maksymalnej ilo?ci 1 000 000 000 jednostek DODO.

<<KUP DODO>>

O DODO (DODO)

DODO zapewnia równie? nowym projektom kryptograficznym bezp?atn? list? ICO poprzez swoj? pocz?tkow? ofert? DODO (IDO), która wymaga od emitentów deponowania tylko w?asnych tokenów.

Inteligentna umowa DODO dzia?a jako token ERC20 na maszynie wirtualnej Ethereum.DODO zaprasza równie? nowe projekty kryptowalutowe, umo?liwiaj?c im bezp?atne wystawianie w ramach pierwszej oferty DODO (IDO).

G?ówn? przyczyn? p?ynniejszego zakresu nachylenia kosztów jest to, ?e zespó? jest wystarczaj?co pewny, aby twierdzi?, ?e jego metoda PMM ma potencja? pokonania przeciwnika AMM w stosunku do kosztów Uniswap.


<<KUP DODO>>

Co to jest DODO (DODO)?

Mechanizm wyceny PMM wykorzystany w rozwoju tego systemu wykorzystuje wyrocznie do uzyskiwania bardzo precyzyjnych warto?ci rynkowych aktywów, symuluj?c handel lud?mi. Nast?pnie zapewnia odpowiedni? p?ynno?? w pobli?u tych cen, aby ustabilizowa? portfele dostawców p?ynno?ci (LP), zmniejszy? po?lizgi cenowe i wyeliminowa? tymczasowe straty, nagradzaj?c transakcje arbitra?owe.

DODO pozycjonuje si? jako jeden z najbardziej konkurencyjnych dostawców p?ynno?ci, oferuj?c wyj?tkowo niskie koszty transakcji i po?lizg cenowy dzi?ki algorytmowi PMM, który zosta? pierwotnie opracowany w kwietniu 2020 r.

Kim s? za?o?yciele DODO (DODO)?

Dodo zosta?o formalnie uruchomione w sierpniu 2020 r. przez Diane Dai, Radar Bear i nienazwany zespó? programistów. Otrzyma?a inwestycj? zal??kow? w wysoko?ci 600 000 USD kierowan? przez Framework Ventures.

We wrze?niu 2020 r. zespó? og?osi?, ?e zamkn?? rund? finansowania sprzeda?y prywatnej o warto?ci 5 milionów dolarów, kierowan? przez Pantera Capital, Binance Labs i Three Arrows Capital.<<KUP DODO>>

Co sprawia, ?e DODO (DODO) jest wyj?tkowy?

DODO zapewnia wystarczaj?c? p?ynno?? porównywaln? z p?ynno?ci? scentralizowanych gie?d (CEX) dla traderów, która mo?e by? natywnie wykorzystywana przez inteligentne kontrakty do operacji w ?a?cuchu, takich jak likwidacja i aukcje. Dysproporcje cenowe pomi?dzy DODO a innymi gie?dami mog? by? potencjalnie wykorzystywane przez arbitrów.

DODO nie wymaga tokenów kwotowa?, a projekty IDO wymagaj? jedynie zdeponowania tokenów na platformie transakcyjnej, wkrótce potem PMM tworzy w?asn? g??bi? po stronie zapytania, w przeciwie?stwie do protoko?ów AMM.

Projekt musi jedynie ustawi? cen? wyroczni na sta??, aby rozpocz?? IDO. Deponowanie dodatkowych tokenów notowa? poprawia p?ynno??.

Gdzie mo?na kupi? DODO (DODO)?

DODO jest teraz dost?pny do handlu na MXC.com, L Bank i BiKi, a tak?e na zdecentralizowanych gie?dach (DEX), takich jak Uniswap V2, Mooniswap i Dodo.

<<KUP DODO>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce DODO (DODO)

Ile monet DODO DODO znajduje si? obecnie w obiegu?

Token DODO ma poda? miliarda jednostek (1 000 000 000). Obecnie w obiegu jest 12 milionów monet.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje DODO DODO?

Fakt, ?e DODO jest zdecentralizowanym protoko?em, jest odporny na ataki scentralizowanej sieci, które opieraj? si? na pojedynczym punkcie awarii. 10 lipca 2020 r. inteligentne kontrakty DODO zosta?y poddane audytowi przez PeckShield, renomowan? organizacj? zajmuj?c? si? bezpiecze?stwem blockchain.

Od jakich czynników zale?y cena DODO DODO?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? DODO.

<<KUP DODO>>

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co szerokie, aby przytoczy?, ?e tokeny DODO DODO zosta?y zaktualizowane do nowego rekordowo wysokiego wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 2,08 USD za token.

Dlatego w?a?nie zacz??a si? przysz?o?? handlu z ró?nymi opcjami inwestycyjnymi i umowami z korzy?ciami.
<<KUP DODO>>


DODO Oficjalna strona DODO - https://dodoex.io/

DODO DODO Twitter - https://twitter.com/BreederDodo

DODO DODO Reddit - https://reddit.com/r/DodoEx

DODO DODO Medium - https://medium.com/@dodo.in.the.zoo


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne