Jak i gdzie kupi? Divi [DIVI] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Divi to inicjatywa blockchain, która ma na celu przyspieszenie adopcji cyfrowej waluty.

Divi wzros?o o 2,26 procent w ci?gu ostatnich 24 godzin.

Z kapitalizacj? na ?ywo w wysoko?ci 98 786 285 USD, obecny ranking CoinMarketCap to #397. W obiegu znajduje si? 2 507 266 428 pistoletów DIVI.

<<KUP Divi>>

O Divi DIVI

Na korzy?? Divi, jego rewolucyjna implementacja blockchain i przyjazne dla u?ytkownika inteligentne portfele sprawiaj?, ?e transakcje kryptowalutowe s? bardziej wydajne, ta?sze i mniej podatne na b??dy ni? kiedykolwiek wcze?niej, zgodnie z firm?.

Zgodnie z has?em „krypto sta?o si? ?atwe”, Divi ma na celu uczynienie korzystania z kryptowalut prostym, bezproblemowym procesem, dzi?ki czemu zasoby cyfrowe b?d? bardziej dost?pne dla zwyk?ych ludzi.

Divi twierdzi, ?e jest w stanie to osi?gn??, umieszczaj?c zawi?? mechanik? technologii blockchain za kulisami, jednocze?nie zapewniaj?c konsumentom prost?, intuicyjn? obs?ug? klienta, która jest jednolita we wszystkich aplikacjach Divi.

<<KUP Divi>>

Co to jest Divi DIVI?

Od momentu powstania we wrze?niu 2018 r. projekt Divi otrzyma? mnóstwo pochwa?, w tym trzecie miejsce w wydarzeniu „Token Tank” 2018 na World Crypto Con w Las Vegas, a tak?e zosta? uznany przez Omni Analytics za najlepsz? platform? masternode. tylko Dash i PIVX.

Divi twierdzi, ?e ma 10 razy wi?ksz? przepustowo?? transakcyjn? ni? Bitcoin, ale chce rozszerzy? to jeszcze bardziej za pomoc? w?asnego wariantu infrastruktury chmury Bitcoin, która wykorzystuje kana?y boczne do prawie szybkiego przesy?ania kryptowalut.

<<KUP Divi>>

Kim s? za?o?yciele Divi DIVI?

Geoff McCabe, Michael Greenwood i Nick Saponaro s? za?o?ycielami Divi.

Michael Greenwood poprzednio pe?ni? funkcj? CTO firmy Divi. Wreszcie, Nick Saponaro by? wcze?niej g?ównym pe?noprawnym deweloperem Divi, zanim zosta? mianowany CIO w styczniu 2019 r. – stanowisko, które zajmuje do dzi?.

Nick jest odpowiedzialny za zespo?y programistów ds. blockchain i Smart Wallet w Divi i wykorzystuje swoj? wiedz? jako programista, aby pomóc Divi w realizacji strategicznych celów.

<<KUP Divi>>

Co sprawia, ?e Divi DIVI jest wyj?tkowy?

Divi reklamuje si? jako „nowe rozwi?zanie” maj?ce na celu rozwi?zanie niektórych „najwi?kszych i najbardziej lukratywnych wyzwa? w bran?y kryptograficznej”.

W konsekwencji przyj?? szereg charakterystycznych cech, które pomagaj? odró?ni? go od innych inicjatyw.

Narz?dzie do instalacji masternodów jednym klikni?ciem w Divi umo?liwia osobom udost?pnianie cyberbezpiecze?stwa platformy, jednocze?nie otrzymuj?c w zamian zach?ty.

Masternody Divi s? oferowane na ró?nych poziomach z prost? wycen?. Masternody najwy?szego poziomu maj? zg?oszony APR na poziomie 25,8 procent.

<<KUP Divi>>

Gdzie mo?na kupi? Divi DIVI?

DIVI mo?na teraz kupowa? i handlowa? na kilku platformach wymiany, z których najbardziej godne uwagi to BitMax i Bithumb Global.

DIVI mo?e by? wymieniany na Bitcoin (BTC), Tether (USDT) i XRP od stycznia 2021 r. W tej chwili nie ma dost?pnych bezpo?rednich par handlowych DIVI-fiat.<<KUP Divi>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce Divi DIVI

Ile monet Divi DIVI znajduje si? obecnie w obiegu?

DIVI zosta? po raz pierwszy wydany jako token ERC-20 na blockchainie Ethereum, ale potem we wrze?niu 2018 r. system przeszed? na rodzimy blockchain.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje Divi DIVI?

Divi opiera si? na specjalnie zaprojektowanej kryptowalucie typu proof-of-stake (POS), która wykorzystuje kombinacj? masternodów i osobistych zobowi?za?, aby sie? by?a bezpieczna.

Od jakich czynników zale?y cena Divi DIVI?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? Divi DIVI.

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co szerokie, aby przytoczy?, ?e tokeny Divi DIVI zosta?y uaktualnione do nowego, najwy?szego w historii wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 0,039 USD za token.

W skrócie, bezpieczniej jest powiedzie?, ?e Divi DIVI pob?ogos?awi?o handlowców internetowych, aby mogli cieszy? si? luksusami handlu na ca?ym ?wiecie, zapewniaj?c ?atwo?? dzi?ki bezpiecznym, zró?nicowanym i op?acalnym politykom transakcyjnym.


<<KUP Divi>>

Oficjalna strona Divi DIVI - https://www.diviproject.org/Divi DIVI Twitter - https://twitter.com/DiviProjectDivi DIVI Reddit - https://reddit.com/r/DiviProject


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne