Jak i gdzie kupi? DigiByte (DGB) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Digibyte to szybka, bezpieczna i rozwijaj?ca si? technologia blockchain. Umo?liwia wysy?anie i odbieranie ?rodków za granic? bez konieczno?ci korzystania z po?rednika, takiego jak zwyk?e banki.

Digibyte to jedna z tych walut, które potrafi? zdzia?a? cuda. Pod??aj?c za trendem rynkowym, moneta nabierze wi?kszego rozmachu i ?wiadomo?ci w?ród u?ytkowników na ca?ym ?wiecie, rozumiej?c, ?e jest naprawd? zdecentralizowana i zapewni u?ytkownikom bezpieczny i bezpieczny sposób wysy?ania gotówki do przyjació? i rodziny na ca?ym ?wiecie oraz dokonywania transakcji za pomoc? Digibyte.


<<Kup DigiByte>>

O DigiByte

DigiByte to wysoce zdecentralizowany, szybko rozwijaj?cy si? publiczny blockchain. Podobnie jak inne kryptowaluty, DigiBytes to równie? aktywa cyfrowe, których nie mo?na uszkodzi?, sfa?szowa? ani ukra??, co czyni je idealnymi do zabezpieczania cennych przedmiotów, takich jak gotówka, dane, maj?tek lub krytyczne informacje cyfrowe.


<<Kup DigiByte>>

Co to jest DigiByte [DGB]?

DigiByte to kryptowaluta, która stawia na skalowalno?? i szyfrowanie, aby rozwija? si? z du?ymi walutami cyfrowymi, takimi jak XRP i Litecoin.

Jego platforma zawiera równie? funkcje, które umo?liwiaj? u?ytkownikom tworzenie tre?ci, uruchamianie aplikacji i wykorzystywanie to?samo?ci cyfrowych. Co wi?cej, jego protokó? zosta? zaprojektowany tak, aby wykorzystywa? ró?ne techniki wydobycia, jednocze?nie egzekwuj?c polityk? gospodarcz? z ca?kowit? poda?? 21 miliardów monet DGB.

DigiByte, d?ugotrwa?y publiczny i krypto-pieni??ny blockchain, wykorzystuje pi?? ró?nych algorytmów bezpiecze?stwa, pocz?tkowo zaprojektowanych w celu zwi?kszenia bezpiecze?stwa, skalowalno?ci i szybko?ci handlu w sieci Bitcoin.

DigiByte sk?ada si? z trzech warstw:

  • Inteligentna umowa
  • Ksi?ga publiczna
  • Protokó? podstawowy<<Kup DigiByte>>

Kim jest za?o?yciel DigiByte [DGB]?

DigiByte zosta?o za?o?one przez Jareda Tate, powszechnie znanego jako „DigiMan”, który nadzorowa? jego ewolucj? od koncepcji do obecnej konfiguracji, a? do og?oszenia tymczasowej emerytury w maju 2020 roku.

Tate powróci?, a od wrze?nia 2020 r. wygl?da na ponownie bezpo?rednio zaanga?owany w ekspansj? DigiByte.

Fundacja DigiByte, grupa wolontariuszy, której powierzono zarz?dzanie trwa?o?ci? projektu, ma równie? kluczowe znaczenie dla funkcjonowania projektu. Trzecia grupa cz?onków DigiByte Awareness Team odpowiada za dzia?ania reklamowe i sprzeda?owe.


<<Kup DigiByte>>

Co sprawia, ?e DigiByte jest wyj?tkowy?

DigiByte to wariant Bitcoin, który próbuje poszerzy? mo?liwo?ci bezpiecze?stwa, szybko?ci i pojemno?ci.

Zacz??o si? jako open-source blockchain z odpowiedni? monet?, DGB. Wykorzystuje pi?? ró?nych algorytmów, aby zapewni? bezpiecze?stwo i chroni? górników ASIC przed uzyskaniem zbyt du?ej mocy.

DigiByte ma zasób cyfrowy, który mo?na równie? uzna? za walut?. Jego pierwotny zasób nazywa si? „DGB” i jest przechowywany w niezmiennej ksi?dze publicznej, która jest dystrybuowana na ca?ym ?wiecie na 10 000 w?z?ów. DigiByte sta? si? najd?u?szym, najszybszym i najbezpieczniejszym blockchainem UTXO na ?wiecie. W rzeczywisto?ci bloki DigiByte s? generowane co 15 sekund, dzi?ki czemu s? 40 razy szybsze ni? najpopularniejsza kryptowaluta Bitcoin. DigiAssets jest skierowany do programistów, którzy chc? tworzy? zasoby cyfrowe, zdecentralizowane aplikacje (DApps) i powi?zane z nimi inteligentne kontrakty.<<Kup DigiByte>>

Gdzie mo?na kupi? DigiByte [DGB]?

DGB to kryptowaluta altcoin, któr? mo?na znale?? na ró?nych platformach. Najpopularniejsze pary handlowe DGB to Binance, Sistemcoin, OKEx i Bilaxy.

<<Kup DigiByte>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mog? kupi? DigiByte [DGB] za gotówk??

Nie. DGB nie mo?na kupi? bezpo?rednio za gotówk?. Mo?esz jednak naby? Bitcoin na rynkach takich jak LocalBitcoins, a nast?pnie przenie?? swój bitcoin na odpowiednie gie?dy AltCoin, aby doko?czy? pozosta?e procesy.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup DigiByte [DGB] w Europie?

Tak, Europa jest jednym z najbardziej dost?pnych rynków do zakupu kryptowalut. Istniej? równie? banki internetowe, w których mo?esz za?o?y? konto i wysy?a? ?rodki na gie?dy kryptowalut, takie jak Coinbase i Coinmama.

Jaki jest najta?szy sposób na zakup DigiByte?

Najbardziej op?acaln? metod? jest zakup DigiByte za pomoc? przelewu bankowego.

<<Kup DigiByte>>

DigiByteOficjalna strona internetowa – https://digibyte.org/

DigiByteTwitter – https://twitter.com/DigiByteCoin

DigiByteReddit – https://reddit.com/r/Digibyte


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne