Avatar

Opublikowany

włączony

DIA oznacza bycie biologicznym systemem otwartej informacji pieni??nej w ?rodowisku kontraktów zorientowanych na kwestie monetarne, aby zjednoczy? badaczy informacji, dostawców informacji i klientów informacji. Z regu?y DIA zapewnia solidne i oczywiste rozszerzenie mi?dzy informacjami spoza ?a?cucha z ró?nych ?róde? a do?wiadczonymi narz?dziami, które mo?na wykorzysta? do zgromadzenia asortymentu monetarnych DApps.


<<Kup DIA>>

O DIA

Przedsi?wzi?cie powsta?o w 2018 roku, podczas gdy symboliczny inwentarz zosta? udost?pniony ogó?owi spo?ecze?stwa podczas transakcji holdingowej od 3 do 17 sierpnia 2020 r., podczas której sprzedano 10,2 mln tokenów.

DIA to odznaka administracyjna sceny. Obecnie opiera si? na konwencji ERC-20 Ethereum.

Ustalono, ?e m?dre umowy wykorzystuj?ce proroków DIA b?d? konsekwentnie uzyskiwa? tokeny zarz?dzania DIA poprzez to, co nazywaj? komponentami „dowodami wykorzystania” i „potwierdzeniem prawdy”.

<<Kup DIA>>

Co to jest DIA [DIA]?

DIA (Decentralized Information Asset) to etap proroka o otwartym kodzie ?ród?owym, który umo?liwia artystom rynkowym pozyskiwanie, dostarczanie i oferowanie wiarygodnych informacji.

Kolejne 24 miliony tokenów s? wydawane twórcom i grupom z wielomiesi?cznym okresem nabywania uprawnie?, a 25 milionów jest zablokowanych do wykorzystania w przysz?o?ci w celu ulepszenia ?rodowiska DIA.

<<Kup DIA>>

Kim s? za?o?yciele DIA [DIA]?

Przynale?no?? do DIA pomog?a za?o?y? zgromadzenie dwunastu osób, jednak pionierami s? Paul Claudius, Michael Weber i Samuel Brack.

Klaudiusz jest istot? zadania i jego g?ównym or?downikiem, od czasu do czasu nazywany CBO. Poza kontaktami z DIA, jest równie? g?ównym zwolennikiem i dyrektorem generalnym BlockState AG i c przedsi?wzi??. Przed krypto zajmowa? stanowisko szefa organizacji ?ywieniowej o nazwie nu3.

Weber jest dyrektorem generalnym przedsi?wzi?cia. Posiada tytu? magistra administracji w ESCP Business School i identyczny z samotnymi wilkami w aspektach finansowych i nauk fizycznych na Uniwersytecie w Kolonii. Samuel Brack s?u?y DIA na stanowisku CTO. Podobnie jak Claudius i Weber, ma podobn? sytuacj? w BlockState.

<<Kup DIA>>

Co sprawia, ?e DIA jest wyj?tkowa?

DIA planuje przekszta?ci? si? w Wikipedi? informacji monetarnych. Wyra?nie rozwi?zuje problem przestarza?ych/nieuzasadnionych/trudnych w dotarciu do informacji w sferze pieni?dzy i kryptowalut, w szczególno?ci DeFi, jednocze?nie proponuj?c rozwi?zanie tego problemu za pomoc? uk?adu motywatorów pieni??nych dla klientów, aby utrzyma? progresj? otwartego oprogramowania, zatwierdzonego strumienie informacji do proroków gotowych do dzia?ania. Obecny plan proroków, twierdzi DIA, jest nieprosty, twardy proporcjonalny i bezradny wobec napa?ci.

Token administracyjny DIA zostanie wykorzystany do dofinansowania asortymentu informacyjnego, zatwierdzania informacji, podejmowania decyzji o wyborach administracyjnych oraz zwi?kszania zaawansowania sceny. Klienci mog? postawi? tokeny DIA, aby zach?ci? nowe informacje do pojawienia si? na scenie, jednak dost?p do zapisanych informacji jest bezp?atny.

<<Kup DIA>>

Gdzie mo?na kupi? DIA [DIA]?

DIA mo?na kupi? na ró?nych gie?dach, w tym Binance, OKEx, KuCoin, Gate.io i ZT oraz wielu innych. Bior?c pod uwag?, jak powszechnie jest to stosowane na rynku kryptowalut, prawdopodobnie b?dziesz mia? trudno?ci ze znalezieniem handlu, który równie? go nie obs?uguje.

Cz?sto Zadawane Pytania

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje system?

DIA jest standardowym tokenem ERC-20, co oznacza, ?e wymaga do dzia?ania Ethereum, przejmuj?c wszystkie jego cechy i wady. Sie? Ethereum jest jedn? z najwi?kszych iw ten sposób najbardziej uziemion? ze wzgl?du na jej decentralizacj?, poniewa? wszystkie wymiany s? zabezpieczone przez potwierdzenie pracy Ethash. ERC-20 opisuje po prostu kilka zasad, nad którymi mo?na pracowa? na tokenach.

Czy mo?na kupi? DIA za gotówk??

DIA jest tokenem, który mo?na bezwarunkowo zbywa?. Zestawy dost?pne do wymiany zawieraj? BTC, USDT i ETH. Najpopularniejszymi transakcjami wymiany DIA s? obecnie Binance, OKEx, HBTC, Bidesk i BiKi.

Od jakich czynników zale?y cena DIA [DIA]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? BIT i kapitalizacj? rynkow?.


<<Kup DIA>>

Oficjalna strona DIA – https://diadata.org/

Oficjalny Twitter DIA – https://twitter.com/DIAdata_org

DIA Oficjalny Reddit – https://reddit.com/r/DIAdata

Oficjalne medium DIA – https://medium.com/dia-insights
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne