Jak i gdzie kupi? DFI.Money [YFII] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Zosta? uruchomiony w lipcu 2020 roku w celu optymalizacji zwrotu dla inwestorów DeFi, przy jednoczesnym dostosowaniu si? do ulepsze? zalecanych w planie modernizacji YIP-8.

W ci?gu ostatnich 24 godzin DFI.Money zyska? 3,38 proc. Z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 166 848 212 USD, obecny ranking CoinMarketCap to #301. Maksymalna poda? w obiegu wynosi 38 596 monet YFII, a w obiegu 38 596 monet YFII. Dost?pnych jest 39 375 monet YFII.

<<KUP DFI.Pieni?dze>>

O DFI.Money YFII

DFI.MONEY to widelec t?sknoty. finanse, wybitne oprogramowanie agreguj?ce (YFI) do zdecentralizowanych finansów (DeFi).

DFI.MONEY opracowa?a dodatkowe produkty wraz ze zmodyfikowanymi procedurami, z których pierwsz? najbardziej godn? uwagi jest Vault, któr? reklamuje jako „zabójczy produkt”.

Tylko daj?c p?ynno?? do protoko?u, mo?esz zarobi? YFII, zgodnie z DFI.MONEY. Dystrybucja tokenów opiera si? na ilo?ci dost?pnej p?ynno?ci, a cotygodniowe zach?ty malej?. Ka?da z dwóch pul p?ynno?ci zaczyna?a si? od alokacji 20 000 YFII.

<<KUP DFI.Pieni?dze>>

Co to jest DFI.Money YFII?

Natywnym tokenem DFI.MONEY jest YFII, token o sta?ej dostawie, który dostawcy p?ynno?ci zarabiaj? na podstawie zaanga?owania w sie?.

Natywnym tokenem DFI.MONEY jest YFII, token o sta?ej dostawie, który dostawcy p?ynno?ci zarabiaj? na podstawie zaanga?owania w sie?.

Wed?ug strony internetowej DFI.MONEY jej protokó? jest w?asno?ci? spo?eczno?ci i domy?lnie nie oferuje zach?t komercyjnych, takich jak nagrody dla programistów.

<<KUP DFI.Pieni?dze>>

Kim s? za?o?yciele DFI.Money YFII?

DFI.MONEY yearn.finance by? twardym rozwidleniem analizatora wyników DeFi Andre Cronje yearn.finance.

Wydobywanie i hodowla tokena YFI firmy yearn.finance zosta?a wstrzymana w lipcu 2020 r., a propozycja zachowania p?ynno?ci od wielorybów otrzyma?a 80% poparcia od cz?onków protoko?u. Jednak nie zosta? przyj?ty, poniewa? yearn.finance nie mia? kworum 33%.

W konsekwencji grupa konsumentów planowa?a skonstruowa? DFI.MONEY, twardy podzia? protoko?u z w?asnym tokenem YFII.

<<KUP DFI.Pieni?dze>>

Co sprawia, ?e DFI.Money YFII jest wyj?tkowy?

Podczas gdy DFI.MONEY odgrywa podobn? rol? na rynku DeFi jak yearn. finansów, podlega ró?nym regulacjom protoko?ów dla swojego tokena i ma wiele nowatorskich mo?liwo?ci.

Docelow? grup? odbiorców s? u?ytkownicy poprzednika, którzy g?osowali na YIP-8, a tak?e nowi inwestorzy DeFi, którzy chc? zwi?kszy? zyski poprzez dostarczanie kapita?u.

Osoby fizyczne mog? anga?owa? si? w jedn? lub obie z dwóch puli p?ynno?ci, Curve (CFI) lub Balancer (BAL), i zdobywa? tokeny YFII oprócz zapewniania stabilno?ci.

<<KUP DFI.Pieni?dze>>

Gdzie mo?na kupi? DFI.Money YFII?

Od samego pocz?tku YFII zyska? na popularno?ci jako token handlowy. Od pa?dziernika 2020 r. jest dost?pny na wielu g?ównych gie?dach, z parami handlowymi obejmuj?cymi kryptowaluty, stablecoiny i inne tokeny DeFi.

Binance, OKEx i Huobi Global nale?? do gie?d o najwy?szym wolumenie YFII.


<<KUP DFI.Pieni?dze>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce DFI.Money YFII

Ile monet DFI.Money YFII znajduje si? obecnie w obiegu?

Moneta YFII to standardowy token ERC-20 o ograniczonej poda?y 40 000 YFII.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje DFI.Money YFII?

Wed?ug DFI.MONEY, YFII ma gwarantowan? sta?? dostaw? 40 000 jednostek, które nie maj? mo?liwo?ci zmanipulowania przez programistów.

Uda?o si? to osi?gn??, wysy?aj?c klucze do wybijania ?wie?ych tokenów na tak zwany adres „czarnej dziury”, gdzie dost?p do nich jest tracony na zawsze.

Od jakich czynników zale?y cena DFI.Money YFII?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? YFII.

<<KUP DFI.Pieni?dze>>

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co du?o, by przytoczy?, ?e tokeny DFI.Money YFII zosta?y zaktualizowane do nowego, najwy?szego w historii wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 4 330,92 USD za token.

Krótko mówi?c, YFII pob?ogos?awi?o handlowców internetowych, aby mogli cieszy? si? luksusami handlu na ca?ym ?wiecie, zapewniaj?c ?atwo?? dzi?ki bezpiecznym, zró?nicowanym i op?acalnym politykom transakcyjnym.
<<KUP DFI.Pieni?dze>>


Oficjalna witryna DFI.Money YFII — https://dfi.money/#/

DFI.Money YFII Twitter - https://twitter.com/dfimoney

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne