Jak i gdzie kupi? Dent (DENT) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Celem twórców projektu DENT jest zapewnienie, ?e mog? zach?ci? dostawców us?ug mobilnych do zapewnienia lepszych warunków ni? obecnie. W ci?gu ostatnich kilku lat dane mobilne sta?y si? wyra?nie kluczowym wymogiem. Jest to cenny towar dla jednostek zarówno w krajach rozwini?tych, jak i rozwijaj?cych si?. U?ytkownicy mog? wchodzi? ze sob? w interakcje na platformie opartej na blockchain, aby kupowa?, sprzedawa? i udost?pnia? swoje niewykorzystane dane mobilne za po?rednictwem ekosystemu DENT.

<<Kup Dent>>

O Dent

Dent, niekonwencjonalny, zaawansowany i najlepszy w swojej klasie cyfrowy operator komórkowy, który zosta? wprowadzony na rynek w 2017 r., oferuje karty eSIM, abonamenty na dane mobilne, do?adowania minut po??cze? i korzystanie z roamingu. Dent, zgodnie ze swoj? stron? internetow?, wykorzystuje mo?liwo?ci technologii blockchain do ustanowienia ogólno?wiatowego rynku deregulacji danych mobilnych.

Twórcy DENT wpadli na pomys? stworzenia platformy, na której ka?dy u?ytkownik mo?e odsprzeda? swój ruch mobilny (Internet, po??czenia itp.) innym cz?onkom sieci. Koncepcja ta wywodzi si? ze statystyk Cisco, które ujawni?y, ?e globalni u?ytkownicy urz?dze? mobilnych kupili ruch o warto?ci 32 miliardów dolarów, z czego 15%, czyli 4,8 miliarda dolarów, pozostaje niewykorzystane.

<<Kup Dent>>

Co to jest wgniecenie [DENT]?

DENT Coin to rewolucyjna kryptowaluta, która mo?e zrewolucjonizowa? globalny sektor mobilnej transmisji danych. Platforma Dent opiera si? na blockchainie Ethereum i posiada w?asn? walut? natywn? DENT, która jest tokenem ERC-20. DENT Wireless Limited jest biznesem stoj?cym za Dentcoin. Misj? firmy jest decentralizacja danych mobilnych poprzez umo?liwienie ka?demu kupowania, sprzedawania i przekazywania danych przez blockchain Ethereum. Ten rynek kr?ci si? wokó? monety z wgnieceniem. Dla rynków danych jest to uniwersalna waluta.

Dent ma du?e aspiracje na przysz?o??, z zamiarem przekszta?cenia si? w rozwijaj?ce si? firmy do ko?ca 2021 roku. Firma przyci?gn??a ponad 25 milionów u?ytkowników urz?dze? mobilnych, a ich us?ugi s? dost?pne w ponad 140 krajach.

<<Kup Dent>>

Kim s? za?o?yciele firmy Dent [DENT]?

Firma DENT Wireless zosta?a za?o?ona przez Tero Katajainena, który pe?ni równie? funkcj? dyrektora generalnego firmy. Uko?czy? Politechnik? w Tampere w 1999 roku z tytu?em magistra nauk ?cis?ych. Po uko?czeniu studiów rozpocz?? prac? na uniwersytecie jako administrator systemu i programista java. Katajainen do??czy? do Genetics AG jako CTO w 2001 roku, a Pocket Indian Software Solutions powsta?o w 2003 roku. W 2015 roku Katajainen pracowa? dla Organizacji Narodów Zjednoczonych jako starszy konsultant Java/Android. W dziedzinie technologii otrzyma? kilka wyró?nie? i stopni honorowych.

Mikko Linnamäki jest kolejnym wspó?za?o?ycielem DENT Wireless. Od 2000 roku odnosi sukcesy jako biznesmen. Linnamäki opisuje siebie jako „seryjnego przedsi?biorcy internetowego i pioniera oprogramowania internetowego” z pi?cioma odnosz?cymi sukcesy firmami, zanim za?o?y? Dent. Smartseed GmbH, jego najd?u?ej dzia?aj?ca firma, dzia?a skutecznie od ko?ca 2000 roku. Od tego czasu Linnamäki pomog?a stworzy? DEVCOT, jeden z najwi?kszych serwerów IMAP typu open source na ?wiecie.



<<Kup Dent>>

Co sprawia, ?e Dent jest wyj?tkowy?

Dent to prze?om w bran?y telefonii komórkowej i us?ug transmisji danych. Mniej wi?cej po?owa ?wiatowej populacji ma obecnie ograniczony dost?p do us?ug telefonii komórkowej ze wzgl?du na wygórowane stawki tradycyjnie oferowane przez operatorów telefonii komórkowej. Dent wykorzystuje technologi? blockchain, aby przekszta?ci? bran?? i zapewni? ?wiatowy dost?p do danych mobilnych i czasu antenowego.

Dent neguje koncepcj?, ?e dane mobilne s? powi?zane z Twoj? lokalizacj?, staj?c si? ?wiatowym operatorem cyfrowej telefonii komórkowej. Dent eliminuje koszty roamingu i wprowadza ogólno?wiatowe plany mobilne, aby sprosta? wymaganiom dzisiejszych mieszka?ców na ca?ym ?wiecie. Wszystko na platformie Dent kupowane jest za pomoc? tokenów DENT, co oznacza, ?e wszystkie transakcje s? rejestrowane na blockchainie, a klient nie mo?e za co? zap?aci? i nie otrzyma? tego. W przeciwie?stwie do tradycyjnych operatorów komórkowych, Dent chce udost?pni? mobilny czas antenowy i dane ka?demu, kto tego chce, bez wzgl?du na to, gdzie si? znajduje.


<<Kup Dent>>

Gdzie mo?na kupi? Dent [DENT]?

Poniewa? monety DENT s? tokenami ERC-20, s? do?? ?atwe do zdobycia. Binance to dobra opcja, poniewa? ma najwy?szy kurs wymiany walut DENT od kwietnia 2021 roku. KuCoin to równie? platforma, na której mo?esz kupi? tokeny Dent. Nale?y jednak pami?ta?, ?e inwestowanie w kryptowaluty mo?e by? ryzykowne ze wzgl?du na ekstremaln? zmienno?? warto?ci monet.

<<Kup Dent>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy Dent pójdzie w gór? w przysz?o?ci?

DENT Coin to obiecuj?ca kryptowaluta o szerokim zakresie zastosowa?. Co wi?cej, gdy waluta cieszy si? du?ym zainteresowaniem, jej cena ma tendencj? do wzrostu, jak w?a?nie zaobserwowali?my w przypadku Dogecoin. Wielu ekspertów ds. kryptowalut uwa?a, ?e Dent b?dzie kolejnym wielkim wydarzeniem w 2021 roku.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje sie? DENT?

DENT to token ERC-20 oparty na Ethereum. Platforma Dent do dzia?ania opiera si? na technice konsensusu proof-of-stake (PoS). W przeciwie?stwie do Bitcoina, który wykorzystuje metod? konsensusu proof-of-work (PoW), Dent korzysta z pomocy du?ych interesariuszy, którzy dzia?aj? jako w?z?y i walidatory transakcji.

Od jakich czynników zale?y cena sieci DENT [DENT]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? DENT i kapitalizacj? rynkow?.


<<Kup Dent>>

Dent Oficjalna strona internetowa – https://www.dentwireless.com/

Dent Twitter – https://twitter.com/dentcoin

Dent Reddit – https://reddit.com/r/dent


















Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne