Jak i gdzie kupi? Dego Finance (DEGO) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Celem Dego jest stworzenie ekosystemu, w którym NFT mog? odgrywa? wa?niejsz? rol? w sektorze DeFi. Aby przyspieszy? ogólne przyj?cie NFT i DeFi, protokó? pozwala ludziom eksperymentowa? z kilkoma ?a?cuchami bloków poprzez integracj? Polkadot (DOT), Ethereum i BSC. Ponadto umo?liwia im rozwój i dystrybucj? aktywów, a tak?e wydobycie, sprzeda? i dystrybucj? tokenów i NFT w Treasureland.

<<Kup Dego Finance>>

O Dego Finanse

Dego Finance to zdecentralizowany ekosystem, który zapewnia szeroki zestaw technologii tokenów niewymiennych (NFT) i zdecentralizowanych finansów (DeFi). Jest to samodzielne, otwarte ?rodowisko NFT.

Ka?dy u?ytkownik mo?e utworzy? NFT i rozpocz?? wydobycie, aukcje i handel w okresie ?ycia produktu. Protokó? NFT firmy Dego to wielo?a?cuchowa infrastruktura drugiej warstwy dla aplikacji Blockchain, która mo?e s?u?y? do pozyskiwania u?ytkowników i dystrybucji tokenów.

Dego stosuje podej?cie do projektowania kombinacji modu?owych, które integruje ró?ne cz??ci produktu w celu budowy podsystemów o okre?lonych celach. Opiera si? na Ethereum (ETH), jednak przeniós? si? na Binance, aby unikn?? nadmiernych op?at i innych trudno?ci zwi?zanych z sieci? ETH.


<<Kup Dego Finance>>

Co to jest Dego Finance [DEGO]?

DEGO Finance to po??czenie protoko?u i infrastruktury NFT i DeFi, które s?u?y dwóm celom: Projekt dzia?a jako samodzielny i otwarty ekosystem NFT, przyci?gaj?c ludzi do królestwa blockchain. Pakiet NFT zapewnia us?ugi obejmuj?ce ca?y cykl ?ycia NFT, umo?liwiaj?c ka?demu wystawianie, branie udzia?u w aukcjach i handel NFT.

DEGO Finance opracowuje równie? protokó? NFT w celu zapewnienia mi?dzy?a?cuchowej infrastruktury warstwy 2. DEGO Finance pomaga firmom blockchain w przyci?ganiu klientów, dystrybucji tokenów i opracowywaniu bardziej zró?nicowanych aplikacji NFT, wykorzystuj?c kilka ?a?cuchów bloków, takich jak Binance Smart Chain, Ethereum i Polkadot.


<<Kup Dego Finance>>

Kim s? za?o?yciele Dego Finance [DEGO]?

Twórcy Dego Finance pozostaj? prywatni i s? finansowani wy??cznie ze sk?adek. Zespó? wyrazi? ch?? zachowania tajemnicy, aby unikn?? uznania za inicjatyw?.

<<Kup Dego Finance>>

Co sprawia, ?e Dego Finance jest wyj?tkowy?

Dego Finance to samowystarczalny, otwarty ekosystem NFT, w którym ka?dy mo?e wystawia? NFT, rozpoczyna? wydobycie, licytowa? i handlowa?.

Spo?eczno?? Dego ma mo?liwo?? nominowania i wyboru ambasadorów. Dziesi?ciu najlepszych wspó?pracowników z najwi?ksz? liczb? g?osów zostaje wybranych na ambasadorów Dego i otrzymuj? Medal Ambasadora Dego NFT, który pozwala im reprezentowa? Dego na wydarzeniach bran?owych.

DEGO to tokeny ERC-20, które s? tworzone przez wydobywanie p?ynno?ci. Dzia?aj? jako tokeny zarz?dzania i kapita?u Dego w ekosystemie. U?ytkownicy posiadaj?cy DEGO mog? g?osowa? na inicjatywy spo?eczno?ciowe i otrzymywa? cykliczne dywidendy. DEGO wdro?y?o metod? uczciwej dystrybucji, która wyklucza oferty prywatne i kopalnie.

<<Kup Dego Finance>>

Gdzie mo?na kupi? DEGO [DEGO]?

DEGO mo?na uzyska? na ró?nych gie?dach. Je?li chcesz kupi? DEGO na gie?dzie, najlepsze platformy do wykorzystania w tej chwili to Binance, Hoo, KuCoin, Gate.io i Uniswap (V2).


<<Kup Dego Finance>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? DEGO za gotówk??

Nie. Nie ma mo?liwo?ci zakupu DEGO za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c swoje BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje sie? DEGO?

Beosin, firma zajmuj?ca si? bezpiecze?stwem blockchain, oceni?a Dego Finance pod k?tem bezpiecze?stwa. Algorytm Dego wykorzystuje niezmienno?? technologii blockchain i jest zgodny z koncepcj? decentralizacji algorytmu.

Od jakich czynników zale?y cena sieci DEGO [DEGO]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? DEGO.

<<Kup Dego Finance>>

Wniosek

Dego zamierza zmieni? bran?? NFT, dodaj?c wi?ksz? u?yteczno??. Platforma zapewnia jedyne w swoim rodzaju ?rodowisko dla programistów, którzy chc? generowa?, wydobywa?, handlowa? i licytowa? si?? robocz?. U?ytkownicy mog? tworzy? NFT, umieszczaj?c swoje ERC-20, BEP-20 i inne niewymienne tokeny w basenach górniczych. Te kombinacje maj? du?? moc wydobycia. Innymi s?owy, je?li pula ma najwi?ksz? ??czn? moc wydobycia, mo?e otrzyma? dodatkowy zastrzyk w wysoko?ci od 0,1 do 0,15 procent (co oznacza sum? postawionych transakcji NFT). Podobnie ilo?? ?etonów w ka?dej puli zmniejsza si? co tydzie? o po?ow?.

Oficjalna strona DEGO – https://dego.finance/

DEGO Medium – https://medium.com/@Dego.finance

DEGO Twitter – https://twitter.com/dego_finance


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne