Jak i gdzie kupi? DeFiChain [DFI] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

DeFiChain by? najwy?sz? ogóln? now? kryptowalut? w 2020 roku i istnieje mocny argument, ?e wycena DFI Coin wzro?nie w tym roku.

<<KUP DeFiChain>>

O DeFiChain DFI

DeFiChain zosta? zainicjowany 11 maja 2020 roku, w dniu, w którym bitcoin zosta? zmniejszony o po?ow?.

DeFiChain to stosunkowo nowy projekt kryptograficzny, który huraganem podbi? rynek DeFi na Bitcoinie. Od lata 2020 r. warto?? DFI Coin – plemiennego tokena DeFiChain – wzros?a ponad trzydziestokrotnie, a wi?kszo?? z nich zaczyna si? teraz zastanawia?, czy mo?e wzrosn?? jeszcze bardziej.

Zdecentralizowany handel akcjami b?dzie jednym z najwa?niejszych nowych zastosowa? DeFiChain, uzupe?niaj?c istniej?ce funkcje rozproszonego handlu walutami cyfrowymi.

Je?li DeFiChain mo?e przej?? cho?by niewielk? cz??? tej bran?y, 0,01 procentowy udzia? by?by wart prawie 100 miliardów dolarów.


<<KUP DeFiChain>>

Co to jest DFI DeFiChain?

DeFiChain jest zmodyfikowan? wersj? Bitcoina, wi?c jest zbudowany na kodzie Bitcoina i zapewnia tak? sam? solidn? podstaw?, jak zademonstrowany kod Bitcoin.

Ogólnie rzecz bior?c, istnieje niebezpiecze?stwo krytycznej usterki oprogramowania – ale jest to znikome w porównaniu z wieloma innymi projektami, poniewa? DeFiChain jest skonstruowany samodzielnie na Bitcoinie.

DFI mo?na schowa? podczas interakcji lub w kieszeni i obstawi? z wysokimi premiami do stakowania poprzez pule do stakowania/u?atwienia, takie jak Cake Defi.

<<KUP DeFiChain>>

Kim s? za?o?yciele DeFiChain DFI?

Fundacja DeFi ma siedzib? w Singapurze i jest zarejestrowana jako spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? (przypominaj?ca struktur? fundamentow?). Dr Julian Hosp (przewodnicz?cy) i U-zyn Chua, obaj wysoko wykwalifikowani eksperci od blockchain, kieruj? fundacj? (CTO).

DeFi Blockchain jest przeznaczony dla inwestorów kryptowalut, którzy chc?, aby ich wirtualna waluta dzia?a?a jak ka?de inne ?ród?o finansowania, zapewniaj?c zwrot finansowy na dowolnym rynku.

<<KUP DeFiChain>>

Co sprawia, ?e DeFiChain DFI jest wyj?tkowy?

Fundacja DeFiChain przyznaje granty programistom, którzy tworz? funkcjonalno?? i dApps DeFiChain. Moneta DFI jest idealna do akumulacji niewielkiej pozycji, która mo?e sta? si? „home runem” – to znaczy wygenerowa? niezwykle wysoki zwrot – lub, jak wyja?niono w ryzyku, zmniejszy? warto?? w najgorszym przypadku .

Monety DeFi s? wydawane na platformie blockchain w celu u?atwienia us?ug finansowych. W ten sam sposób akcje monety DeFi s? dystrybuowane, rejestrowane i realizowane w ramach konwencjonalnego handlu akcjami za po?rednictwem platformy bitcoin blockchain. Ca?kowicie wyeliminowa?o potrzeb? fizycznych certyfikatów.

<<KUP DeFiChain>>

Gdzie mo?na kupi? DeFiChain DFI?

DFI jest teraz dost?pny na coraz wi?kszej liczbie sygna?ów, a kryptowaluty KuCoin, Bitrue, LATOKEN, Hotbit i Bittrex nale?? do najbardziej p?ynnych gie?d.

<<KUP DeFiChain>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce DeFiChain DFI

Ile monet DeFiChain DFI znajduje si? obecnie w obiegu?

Od pocz?tku istnienia sieci do chwili obecnej oko?o 300 511 840 monet DFI znajduje si? w ci?g?ym obiegu, zmniejszaj?c b??dy handlowe.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje DeFiChain DFI?

Aby jeszcze bardziej wzmocni? bezpiecze?stwo DeFiChain, spo?ecze?stwo regularnie realizuje równie? „zakotwiczenie Bitcoina” – czyli zakotwiczenie DeFi Blockchain w Bitcoin Blockchain – w sposób regularny.

Oznacza to, ?e pomimo ryzyka manipulacji blokami, a tak?e ryzyka usterki w kodzie, DeFiChain korzysta z uzbrojonych stra?ników samego ?a?cucha bloków Bitcoin.

Od jakich czynników zale?y cena DFI DeFiChain?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? DFI.

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co szerokie, aby przytoczy?, ?e tokeny DeFiChain DFI zosta?y zaktualizowane do nowego, wszechczasowego, wysokiego wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 2,23 USD za token.

W skrócie, bezpieczniej jest powiedzie?, ?e DFI pob?ogos?awi?o handlowców internetowych, aby mogli cieszy? si? luksusami handlu na ca?ym ?wiecie, zapewniaj?c ?atwo?? dzi?ki bezpiecznej, zró?nicowanej i op?acalnej polityce transakcyjnej.


<<KUP DeFiChain>>

Oficjalna strona internetowa DeFiChain DFI - https://defi-chain.com/


DeFiChain DFI Twitter - https://twitter.com/defichain


DeFiChain DFI Reddit - https://reddit.com/r/defiblockchain


DeFiChain DFI Medium - https://medium.com/@defiblockchain/dfi-token-starts-trading-on-latoken-to-bring-defi-to-bitcoin-a59e1522989d

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne