Jak i gdzie kupi? Dash (DASH) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

O Dash

Dash to szeroko stosowana kryptowaluta, która jest prosta w obs?udze. W rezultacie twórca wierzy?, ?e kryptowaluta Dash spe?ni pocz?tkowy cel Satoshiego Nakamoto, by sta? si? substytutem papierowej waluty.

G?ówn? przyczyn? tego jest jego efektywno?? alokacyjna. Wskazuje to na porównanie, jak kilka monet z kresk?, które mo?na wymieni?, tak jak banknot o warto?ci 1 USD mo?na bez problemu wymieni? na inny banknot o warto?ci 1 USD. Dash jest zatem bezpieczn? i dost?pn? opcj? transakcji. Jest równie? przeno?ny, modu?owy i ma tanie koszty handlowe. Dash jest prostym zamiennikiem waluty papierowej, poniewa? ma te cechy i mo?e by? u?ywany w zwyk?ych transakcjach. Z systemu mo?na korzysta? zarówno w Internecie, jak i offline.

<<KUP DASH>>

Co to jest Dash (DASH) Moneta?

Dash to zdecentralizowany system dzia?aj?cy na parametrach kodu fundacji kryptowaluty, który zawiera wyj?tkowe mo?liwo?ci wykonywania niemo?liwych do wy?ledzenia transakcji. Oprócz poufno?ci oferuje szybsze wyp?aty po niskich stawkach. Ze wzgl?du na jego g?ówne cechy, takie jak masternody, InstantSend i PrivateSend, jest to osi?galne.

Dash to system publiczny, co oznacza, ?e samotny biznes lub ludzie go nie kontroluj?. Posiada równie? w?asny blockchain, administracj? i konto.

Podstawowy personel Dash Blockchain sk?ada si? z oko?o 50 osób, które nieustannie pracuj? nad ulepszaniem systemu. W 2014 roku Dash oddzieli? si? od systemu Bitcoin.

Dash zwi?ksza prywatno??, wykorzystuj?c funkcj? PrivateSend. Ta funkcja ??czy waluty za po?rednictwem Masternodów, dzi?ki czemu prawie trudno jest zidentyfikowa? transakcj? od pocz?tku do ko?ca.

Dash zawiera równie? narz?dzie o nazwie InstantSend, które umo?liwia potwierdzanie przelewów w ci?gu kilku sekund, jednocze?nie przezwyci??aj?c ryzyko wielokrotnych wydatków, które n?ka inne monety.

<<KUP DASH>>

Kim s? za?o?yciele Dash?

Dash zosta? pocz?tkowo opracowany przez Evana Duffielda w 2014 roku jako „Xcoin”, zanim zosta? przemianowany na „Darkcoin”, a nast?pnie w 2015 roku jako „DASH”, aby dok?adnie przedstawi? swoj? platform? jako „cyfrow? gotówk?”. Duffield twierdzi, ?e zacz?? nad nim pracowa? dla rozrywki i uko?czy? go w zaledwie jeden weekend.

W grudniu 2017 roku Duffield z?o?y? rezygnacj?, powierzaj?c zarz?dzanie systemem Komitetowi Steruj?cemu DASH. DASH by? w wi?kszo?ci najwcze?niejszymi konkurencyjnymi kryptowalutami, które pojawi?y si? wraz z Bitcoinem, a w ostatnich latach sta? si? coraz bardziej popularny w dziedzinie kryptowalut, osi?gaj?c 12 pozycj? we wszystkich walutach cyfrowych w 2018 roku.

Co sprawia, ?e Dash jest wyj?tkowy od innych?

Mechanizm X11 s?u?y do wydobywania Dash. Sk?ada si? z 11 oddzielnych algorytmów kryptograficznych, dzi?ki czemu jest bardzo bezpieczny, poniewa? potencjalni cyberprzest?pcy b?d? musieli rozwi?za? ró?ne problemy. Dash dodatkowo korzysta z unikalnych funkcji, takich jak transfer poufny i transmisja natychmiastowa.

DASH ma teraz oko?o 5000 Masternodów, co stawia go w?ród najbardziej rozbudowanych systemów blockchain na ?wiecie.

DASH przyczyni? si? m.in. do powstania filmu pe?nometra?owego i ekipy telewizyjnej Dash Army Tv Crew.

<<KUP DASH>>

Gdzie kupi? Dash?

Portal DASH zawiera obszern? list? gie?d obs?uguj?cych DASH. Na wykresie reprezentowanych jest kilka pot??nych platform, a mianowicie Kraken, Poloniex, Shapeshift, bitfenix, Whaleclub i kilka innych. Je?li obecnie masz do czynienia z instytucj? wymiany, musisz zbada?, czy DASH jest dost?pny.

Inne miejsce, w którym mo?na szuka? DASH, to po?rednicy. Bitpanda i Changelly to dwie zwirtualizowane firmy brokerskie, które oferuj? DASH. Kupuj?c przez po?rednika, nale?y pami?ta?, ?e niektóre z tych firm nak?adaj? wygórowane stawki handlowe.

Jak kupi? Dash?

Monety Dash mo?na kupi? na prawie ka?dym rynku wymiany kryptowalut. Kilka z najbardziej znanych rynków walut cyfrowych, takich jak Coinbase, Kraken i Binance, oferuje Dash do zakupu.

Dash, jak wcze?niej zauwa?ono, ma natychmiastowe potwierdzenie transakcji. W rezultacie nie b?dziesz musia? d?ugo czeka?, a? monety Dash pojawi? si? w Twoim portfelu. Pami?taj, ?e kilka platform walut cyfrowych ma koszty transakcyjne, które ró?ni? si? w zale?no?ci od forum.

B?dziesz potrzebowa? portfela, aby odzyska? Dash i ka?d? inn? monet? kryptograficzn? po jej zdobyciu.

<<KUP DASH>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy Dash jest konkurentem Bitcoina?

Z pewno?ci? Evan Duffield stworzy? DASH, aby poradzi? sobie z b??dami w architekturze Bitcoina, z którymi si? nie zgadza? i stworzy? bardziej odporny system.

Jak kupi? Dash Coin?

Zakup DASH jest tak prosty, jak wej?cie na stron? Kriptomat, jak kupi? DASH i wybranie ??danej formy transakcji.

Jaki jest obecnie koszt Dash?

1 Dash jest teraz wart 228 dolarów.

<<KUP DASH>>

Wniosek

DASH to bardzo dobrze zaprojektowana kryptowaluta, która pokona?a wiele wyzwa?. Zapewnia nowatorsk? ofert? rynkow? dotycz?c? zarz?dzania, która mo?e przemawia? do szerokiego grona osób. Kiedy we?miemy pod uwag?, ?e Dash to sie?, która mo?e uruchamia? zdecentralizowane programy, ?atwo zrozumie?, dlaczego entuzja?ci kryptowalut s? tak znani.

<<KUP DASH>>

Oficjalna strona Dash https://www.dash.org/

Dash Twitter https://twitter.com/Dashpay  

Dash Reddit https://reddit.com/r/dashpay  

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne